MR02-06 - Podprogram na podporu integrace romské komunity (příjem žádostí uzavřen)

Výchozí stav

 

Podprogram integrace romské komunity je určen na podporu a rozvoj této oblasti. Cíle podprogramu souvisí se specifickými cíli Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje z funkčního okruhu Lidské zdroje: 3.4 vzděláváním dosáhnout prosperity společnosti, 3.5 prevence sociálně patologických jevů, bezpečnost obyvatel i návštěvníků, 3.6 zachovat a posilovat kulturní hodnoty a dědictví.

 

Integrace má také sociokulturní aspekt, který vychází z širšího pojetí „romské komunity“ obsaženého v důvodové zprávě k usnesení Vlády ČR, č. 686/1997 ke Zprávě o situaci romské komunity v ČR. Podmínkou začlenění Romů do české společnosti nemůže být ztráta romské identity, kultury a jazyka. Integrací je myšleno plnohodnotné začlenění Romů do společnosti při zachování většiny kulturních specifik a odlišností, které charakterizují a které si přejí zachovávat, pokud tyto odlišnosti nejsou v rozporu se zákony ČR. Do multikulturní společnosti se lze plnohodnotně integrovat při zachování vlastního kulturního dědictví. Proto by měly i kraje respektovat u romské komunity snahu zachovat si své romství, tradici a kulturu.

 

Integraci romských příslušníků do české společnosti a zabránění jejich dalšímu sociálnímu vylučování považuje vláda za naléhavý úkol, který by se měl odrazit v politice kraje.

 

Cílem podprogramu je podpořit projekty zaměřené na integraci romské komunity do společnosti, tzn. projekty NNO z oblastí, které jsou zaměřeny na:

 1. vzdělávací a výchovné aktivity pro romskou komunitu (semináře, školení, přednášky, besedy, vzdělávání dětí, mládeže i dospělých apod.)
 2. umělecké a kulturní aktivity pro romskou komunitu (divadelní představení, koncerty, přehlídky, výstavy, festivaly apod.)
 3. zvýšení zaměstnanosti v romské komunitě
 4. volnočasové aktivity

 

Ukazatele měření cílů podpory

Ad 1)

Výstup:            počet podpořených projektů 4

Výsledek:         počet proškolených osob, kterých se projekt dotýkal

Dopad:            rozšíření vzdělání v romské komunitě

 

Ad 2)

Výstup:            počet podpořených projektů 3

Výsledek:         počet návštěvníků kulturní akce

Dopad:            rozšíření informací do většinové společnosti o romské komunitě

 

Ad 3)

Výstup:            počet podpořených projektů 2

Výsledek:         počet zaměstnaných romských občanů

Dopad:            zlepšení nebo zahájení složité životní situace romských občanů

 

           

 

Ad 4)

Výstup:            počet podpořených aktivit 4

Výsledek:         počet návštěvníků volnočasových center

Dopad:                        zvýšení počtu dětí z romské komunity, které se zapojily dlouhodobě/krátkodobě do programu

 

Výše podpory

Podpora v rámci podprogramu malého rozsahu na podporu NNO na úseku rozvoje občanské společnosti bude poskytována v rozsahu minimálně 20 000,- Kč a maximálně 200 000,- Kč na jeden projekt a organizaci. Maximální výše podpory je 80% z celkových nákladů projektu. Celková výše částky určené pro podprogram na podporu nevládních a neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti činí 700 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006.

 

Žadatel o podporu a příjemce podpory

 1. Sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. Obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. Církevní právnická osoba založená podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 4. Další právnická a fyzická osoba, pokud vykonává některou z výše uvedených aktivit.

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou romští občané Zlínského kraje.

 

Územní vymezení

Žadatel o projekt musí mít sídlo nebo zřízenou provozovnu ve Zlínském kraji a projekt musí být realizován na území Zlínského kraje.

 

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 46 kB
.doc Informace pro žadatele 109 kB
.doc formulář žádosti o poskytnutí podpory 210 kB
.doc smlouva o poskytnutí podpory (vzor) 152 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap