MR01-07 - Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji

Výchozí stav

Vyhlášení Podprogramu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji je jedním z  procesů naplňujících strategický dokument „Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje“ (Funkční okruh 3. Lidské zdroje, Specifický cíl 3.4. Vzděláváním dosáhnout prosperity společnosti, 3.5. Prevence sociálně patologických jevů, bezpečnost obyvatel i návštěvníků, 3.6. Zachovat a posilovat kulturní hodnoty a dědictví, 3.7. Koncepční  rozvoj tělovýchovy a sportu na území kraje).

Podprogram MR01-07 plynule navazuje na předchozí podporu poskytnutou domům dětí a mládeže a střediskům volného času a je vyústěním realizace změn zřizovatelských funkcí u DDM a SVČ. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v dubnu 2004 záměr předání zřizovatelských kompetencí ke střediskům pro volný čas dětí a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím. V následujícím období byl tento záměr postupně realizován a k datu 1.1.2007 jsou ze zřizovatelské kompetence Zlínského kraje do zřizovatelské kompetence obcí předána na základě uzavřených dohod všechna střediska pro volný čas, respektive domy dětí a mládeže zřizovaná dříve krajem.

Zlínský kraj při jednáních s obcemi o převzetí těchto zařízení deklaroval, že bude nadále volnočasové aktivity DDM a SVČ zřizovaných obcemi finančně podporovat. Vyjádřením této podpory je Podprogram MR01-07 pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Zlínském kraji, který je určen právě DDM a SVČ zařazeným v rejstříku škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce ve Zlínském kraji (celkem 21 subjektů). Podprogram rovněž navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Zlínského kraje s cílem zvyšovat kvalitu základního uměleckého i zájmového vzdělávání. Finanční prostředky Podprogramu jsou určeny pro spolufinancování volnočasových aktivit dětí a mládeže realizovaných v rámci pravidelné, příležitostné, táborové a osvětové činnosti, činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a individuální práci s talentovanými dětmi a mládeží.

V současné době DDM a SVČ ve Zlínském kraji mají relativně dostatek prostoru pro svůj vlastní rozvoj, ale zároveň jsou ve zvýšené míře nuceny hledat pro své rozvojové aktivity finanční i jiné zdroje mimo běžný příspěvek zřizovatele.

V minulém ročníku podprogramu bylo podáno celkem 30 žádostí o veřejnou podporu čtrnácti subjekty, celkem bylo požadováno 4 552 900 Kč. Poskytnutí podpory bylo schváleno u 28 žádostí od 14 subjektů, celková schválená podpora činila 4 279 200 Kč. V současné době probíhá závěrečné vyúčtování tohoto ročníku, a proto jej dosud není možno vyhodnotit přesněji.

Cíl

Podpořit a rozšířit nabídku mimoškolních volnočasových aktivit a podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže v DDM a SVČ ve Zlínském kraji, které jsou zřizované obcemi a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Cílové  skupiny

 • Děti a mládež do 26 let navštěvující DDM a SVČ zřizované obcemi ve ZK.
 • Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve ZK.
 • Rodiče dětí a ostatní občané.

Prostředky k dosažení cílového stavu

Hlavními nástroji jsou:

 • podpora stávající činnosti týkající se nabídky mimoškolních aktivit
 • rozšíření okruhu činností při DDM a SVČ
 • poskytnutí metodické  a odborné pomoci účastníkům zájmového vzdělávání

Podporované aktivity

 • Rozvoj, zkvalitnění, rozšíření nabídky zájmových útvarů
 • Příležitostná a spontánní volnočasová činnost
 • Tábory, kulturně poznávací činnosti a akce
 • Přehlídky, soutěže, výstavy
 • Realizace a rozvoj nízkoprahových center
 • Výukové programy, semináře, přednášky a jejich cykly, apod. pro účastníky zájmového vzdělávání
 • Zpracování metodik a postupů volnočasových aktivit vhodných pro školská zařízení a školy
 • Neperiodické publikace, informační materiály
 • Integrace postižených dětí a mládeže

Ukazatelé měření

 • Vstup:       - finanční náklady –  5 000 000 Kč
 • Výstup:      - počet podpořených projektů - 15
 • Výsledky:   - počet konečných uživatelů – 1 000
 • Dopad:       -zkvalitnění popř. rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež

 

Výše podpory

Celková  částka určená pro tuto Výzvu je  5 000 000 ,- Kč.

Dále uvedené minimální a maximální částky se vztahují na podpory pro jednotlivé projekty, které mohou být financovány tímto podprogramem:

 • minimální částka:       50 000,- Kč
 • maximální částka:      300 000,- Kč

Maximální počet podpořených projektů: 30

Podpora nesmí přesáhnout 85% nákladů. Zůstatek musí být financován z vlastních zdrojů žadatele nebo partnerů, anebo ze zdrojů jiných, než je rozpočet Zlínského kraje.

Žadatel o podporu musí být

Domy dětí a mládeže a střediska volného času dle zákona č. 561/2004 Sb., zřizované obcemi Zlínského kraje.

Trvání projektu

Do 31. 12. 2007.

Žadatel o podporu má sídlo na území Zlínského kraje.

Hlavní hodnotící kritéria žádosti

Hodnocení Žádostí bude provedeno v souladu s hodnotícími kritérii obsaženými ve Vyhodnocovací tabulce, která je součástí Informací pro Žadatele.

 • Přínos a význam aktivit pro děti a mládež.
 • Možnost návštěvy akcí širokou veřejností.
 • Kvantita a kvalita nabízených aktivit.
 • Vícezdrojové financování.
 • Význam pro další využití.
  • Výstupy, výsledky a dopady ovlivňují více než jednu cílovou skupinu.

Projekty v rámci Podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, plánovaný způsob realizace, udržitelnost užitku realizovaného projektu, rozpočet a efektivitu nákladů a schopnost řízení a odbornost Žadatele.

Sankční opatření za nedodržení podmínek Podprogramu

V případě, že nemůže Příjemce splnit závazky z projektu vyplývající, je povinen do 30 dnů ode dne zjištění nových skutečností, které mohou zásadně ovlivnit realizaci projektu, vrátit Poskytovateli veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce podpory je také povinen do 30 dnů ode dne zjištění skutečnosti vrátit  veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, pokud poruší zásadním způsobem podmínky smlouvy.

V případě, že Příjemce podpory použije tuto podporu neoprávněně, může být sankcionován podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Neoprávněným použitím se rozumí použití prostředků v rozporu s podmínkami smlouvy.

Kontrolní opatření

V souladu se Statutem Programového fondu a s vypracovaným plánem kontrol Podprogramu provádí kontrolu realizace jednotlivých projektů  Podprogramu výkonný útvar, tj. odbor školství, mládeže a sportu. Výkonný útvar vede souhrnnou evidenci kontrol a iniciuje nápravná opatření v případě zjištění nedostatků či pochybení. Ve Smlouvě o poskytnutí  podpory jsou ustanovení o vrácení podpory a sankcích v případě porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.

dokumenty ke stažení

.doc Seznam příjemců podpory 52,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap