Možný způsob provedení inventury k 31.10.2020

Dobrý den,
v případě, že účetní jednotky mají dle plánu inventur zabezpečit fyzické
inventury k 31.10. 2020, je možné, vzhledem k aktuální nepříznivé epidemické
situaci, nahradit provádění fyzických inventur jiným způsobem ? Např.
potvrzeními o existenci tohoto majetku osobami odpovědnými za majetek ? Tato
potvrzení by mohla být odpovědnými osobami zasílána formou odpovědí na e-maily,
členové inventarizačních komisí by tedy neprováděli vizuální kontrolu majetku,
ale zajistili by rozeslání e-mailů osobám odpovědným za majetek. V případech
majetku a závazků, kdy v jiných účetních obdobích nelze vizuálně zjistit
fyzickou existenci a je standardně zjišťován skutečný stav dokladovou
inventurou, bude provedena dokladová inventura, na toto se neptáme, dotaz se
týká pouze majetku, u kterého by za běžných podmínek byl zjišťován skutečný
stav fyzickou inventurou.  

Pokud výše uvedený způsob není možný, prosíme o doporučení jiného postupu,
který by zabezpečil ochranu zdraví zaměstnanců a jehož cílem by bylo co
největší omezení kontaktů s kolegy. Řešením přitom není přesunutí inventury na
pozdější dobu, protože inventuru později není reálné provést z kapacitních
důvodů. Fyzické inventury se zpravidla provádějí k 31.10., protože provádět
fyzické inventury až např. lednu, je vzhledem k termínům pro zpracování závěrky
již nereálné.

Děkuji, s pozdravem,
Ing. Leona Kočařová

 

Dobrý den, zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
účetnictví“) ani vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
ve znění pozdějších předpisů žádný speciální postup při provádění fyzické
inventury v rámci inventarizace majetku a závazků nestanoví, a to ani v
návaznosti na vyhlášení nouzového stavu. Podle ustanovení § 8 odst. 4 zákona o
účetnictví je účetnictví účetní jednotky průkazné, jestliže všechny účetní
záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla
inventarizaci majetku a závazků. Právě provedení inventarizace majetku a
závazků a s tím související zajištění průkazných účetních záznamů (např.
inventurní soupisy) je jednou ze základních podmínek, aby účetnictví účetní
jednotky a samotná účetní závěrka byly průkazné. Pokud na základě přijatých
opatření podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (nebo opatření přijatá
podle jiného právního předpisu) není z objektivních důvodů možné zabezpečit
provedení fyzické inventury obvyklým způsobem a účetní jednotka v souladu s vnitřním
předpisem stanovila Vámi uvedený postup, tak tento postup nelze dávat k tíži
účetní jednotce a považovat ho za porušení právních předpisů. Doporučujme však,
aby Vámi uvedená potvrzení měla jednotnou strukturu a byla formulována jako
čestná prohlášení. V této souvislosti je nezbytné na tuto skutečnost upozornit
uživatele účetní závěrky, a tudíž v příloze v účetní závěrce účetní jednotka
uvede informaci o vyhodnocení míry rizika ve vztahu k plnohodnotnému ujištění o
průkaznosti účetní závěrky v souvislosti s tímto postupem. Pro úplnost uvádíme,
že pokud si účetní jednotka stanovila při periodické inventarizaci majetku a
závazků rozhodný den (v uvedeném případě k 31. 10. 2020), dokončí zjišťování
skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky
majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

S pozdravem
Tomáš Sluka


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap