Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji

dokumenty ke stažení

.pdf Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2020-2021 309,42 kB

Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2020/2021

Systém evidence preventivních aktivit (SEPA), který je podporován MŠMT ČR, celorepublikově systémově zajišťuje evidenci realizovaných aktivit v oblasti prevence. Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže Zlínského kraje za školní rok 2020 - 2021 probíhalo na základě vyhodnocení údajů uvedených v SEPě s návratností 71,6 %. Pro školní rok 2020 - 2021 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

 • Špatné vztahy mezi žáky (počet případů) 20,5 %
 • Užívání tabáku (výskyt u počtu žáků) 19,4 %
 • Záškoláctví (výskyt u počtu žáků) 12,4 %
 • Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 8,9 %

Ze získaných dat dále vyplynulo:

 • SEPA vyplnilo: 253 škol, 235 uzavřelo (92,9 %); návratnost 71,6 % (při celkovém počtu škol 328)
 • Písemně zpracován MPP: 89,33 %
 • Prevent. program školy zpracován převážně: na základě diskuze s vedením školy a učitelským sborem (88,93 %); na základě sledování výskytu RCH (87,75 %)
 • Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: výchovný poradce (86,96 %); asistent pedagoga (69,57 %)
 • Počet tř. hodin v měsíci: 1 hodina (35,57 %); 2 hodin (32,41 %)
 • Témata tř. hodin: práce se vztahy (82,61 %); práce s pravidly (80,24 %)
 • Počet let ve funkci ŠMP: 10 let (39,53 %); 2 – 3 let (15,81 %)
 • Ukončeno spec. stud.: má (49,8 %); aktuálně studuje (5,14 %)
 • Finanč. ohodnocení ŠMP: dle ZP (53,36 %); ne (20,95 %)
 • Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi: ne, ale mám o ni zájem (46,46 %); ne a nemám o ni zájem (44,27 %)
 • Nejvíce času v roli ŠMP věnujete: Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách) (3,08 hodin/měsíc)
 • Nejméně: Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny (1,58 hodin/měsíc)
 • Hlavní formy práce v programu: přednáška, prezentace informací (22,73 %); interaktivní skupinová diskuse (22,07 %)
 • Úroveň programu v preventivních aktivitách: všeobecná prevence (83,82 %), selektivní (8,29 %), indikovaná (2,02 %)
 • Typ poskytovatele programu: škola sama (38,73 %); nestátní organizace (23,26 %); šk. zařízení – poradna, SVP, SPC (8,39 %)
 • Certifikovaný poskytovatel programu: MADIO z. s. (2,12 %); R-Ego o. s. (1,21 %); Centrum podpory zdraví z. ú. (0,81 %)
 • Programy hrazeny převážně: nevyplněno (37,98 %); jinak (25,15 %)
 • Nejčastější zaměření programů: šikana a projevy agrese (19,12 %); prevence kyberšikany (12,46 %); prevence kriminálního jednání (9,05 %)
 • Výskyt RCH v počtech: viz graf
 • Vyhodnocení: stanovené cíle se podařilo naplnit přibližně napůl (33,6 %); stanovené cíle se spíše podařilo naplnit (26,88 %)

Programy primární prevence rizikového chování jsou založeny na analýze současné situace rizikového chování dětí a mládeže, identifikovaných problémech, potřebách a prioritách, tedy na vědecky ověřených faktech a datech, nikoli na předpokladech a domněnkách. V zájmu uplatňování a zavádění ověřených programů je podporován sběr dat, hodnocení kvality, výzkum a zavádění jeho poznatků do praxe. V rámci realistického přístupu k primární prevenci jsou opatření důsledně monitorována, vyhodnocována jejich účinnost a případně jsou modifikovány realizované aktivity v souvislosti s vývojem trendů rizikového chování a vědeckých poznatků o jejich řešení. Cíle jsou realistické (tj. dosažitelné) a měřitelné (tj. hodnotitelné).

aktualizováno: 22.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap