Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji

dokumenty ke stažení

.pdf Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2019-2020 216,48 kB

Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2019 -2020

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2019 - 2020 probíhalo na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém elektronickém Systému evidence preventivních aktivit. V roce 2016 zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví, nyní Systém evidence preventivních aktivit (SEPA). Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s návratností 76,8 %. Pro školní rok 2019 - 2020 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

 • Užívání tabáku (výskyt u počtu žáků) 20,79 %
 • Špatné vztahy mezi žáky (počet případů) 19,19 %

 • Závažné přestupky vůči ŠŘ (výskyt u počtu žáků) 8,08 %

 • Užívání alkoholu (výskyt u počtu žáků) 7,49 %

 Ze získaných dat dále vyplynulo: 

 • SEPA vyplnilo: 265 škol, 252 uzavřelo (95,1 %); návratnost 76,8 % (při celkovém počtu škol 328)

 • Písemně zpracován MPP: 93,58 %

 • Prevent. program školy zpracován převážně: na základě diskuze s vedením školy a učitelským sborem (91,7 %); na základě sledování výskytu RCH (90,19 %)

 • Počet tř. hodin v měsíci: 1 hodina (37,36 %), 2 hodin (26,04 %)

 • Témata tř. hodin: práce se vztahy (79,62 %); práce s pravidly (78,11 %)

 • Počet let ve funkci ŠMP: 10 let (38,87 %), 2 – 3 let (17,74 %)

 • Ukončeno spec. stud.: má (47,17 %), aktuálně studuje (6,42 %)

 • Finanč. ohodnocení ŠMP: dle ZP (49,06 %), ne (20,75 %)

 • Nejvíce času v roli ŠMP věnujete: Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách) (3,84 hodin/měsíc)

 • Nejméně: Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny (1,85 hodin/měsíc)

 • Specifická prevence obsažení v ŠVP: 4. ročník ZŠ (202 tříd); 2. ročník (199 tříd); 1. ročník (199 tříd)

 • Hlavní formy práce v programu: přednáška, prezentace informací (24,93 %); interaktivní skupinová diskuse (22,23 %)

 • Úroveň programu v preventivních aktivitách: všeobecná prevence (85,37 %), selektivní (8,35 %), indikovaná (3,11 %)

 • Typ poskytovatele programu: nestátní organizace (28,28 %); škola sama (26,41 %); šk. zařízení – poradna, SVP, SPC (6,41 %)

 • Certifikovaný poskytovatel programu: R-Ego z. s. (1,88 %); Centrum pro rodinu a sociální péči (1,49 %)

 • Programy hrazeny převážně: jinak (31,2 %); cílovou skupinou - žáky (18,19 %)

 • Nejčastější zaměření programů: šikana a projevy agrese (16,31 %), prevence kriminálního jednání (11,09 %); prevence kyberšikany (10,13 %)

 • Vyhodnocení: stanovené cíle se spíše podařilo naplnit (46,79 %); stanovené cíle se podařilo naplnit přibližně napůl (40,00 %)

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.).

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap