Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji

dokumenty ke stažení

.pdf Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2019-2020 216,48 kB

Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2019 -2020

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2019 - 2020 probíhalo na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém elektronickém Systému evidence preventivních aktivit. V roce 2016 zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví, nyní Systém evidence preventivních aktivit (SEPA). Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s návratností 76,8 %. Pro školní rok 2019 - 2020 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

 • Užívání tabáku (výskyt u počtu žáků) 20,79 %
 • Špatné vztahy mezi žáky (počet případů) 19,19 %

 • Závažné přestupky vůči ŠŘ (výskyt u počtu žáků) 8,08 %

 • Užívání alkoholu (výskyt u počtu žáků) 7,49 %

 Ze získaných dat dále vyplynulo: 

 • SEPA vyplnilo: 265 škol, 252 uzavřelo (95,1 %); návratnost 76,8 % (při celkovém počtu škol 328)

 • Písemně zpracován MPP: 93,58 %

 • Prevent. program školy zpracován převážně: na základě diskuze s vedením školy a učitelským sborem (91,7 %); na základě sledování výskytu RCH (90,19 %)

 • Počet tř. hodin v měsíci: 1 hodina (37,36 %), 2 hodin (26,04 %)

 • Témata tř. hodin: práce se vztahy (79,62 %); práce s pravidly (78,11 %)

 • Počet let ve funkci ŠMP: 10 let (38,87 %), 2 – 3 let (17,74 %)

 • Ukončeno spec. stud.: má (47,17 %), aktuálně studuje (6,42 %)

 • Finanč. ohodnocení ŠMP: dle ZP (49,06 %), ne (20,75 %)

 • Nejvíce času v roli ŠMP věnujete: Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách) (3,84 hodin/měsíc)

 • Nejméně: Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny (1,85 hodin/měsíc)

 • Specifická prevence obsažení v ŠVP: 4. ročník ZŠ (202 tříd); 2. ročník (199 tříd); 1. ročník (199 tříd)

 • Hlavní formy práce v programu: přednáška, prezentace informací (24,93 %); interaktivní skupinová diskuse (22,23 %)

 • Úroveň programu v preventivních aktivitách: všeobecná prevence (85,37 %), selektivní (8,35 %), indikovaná (3,11 %)

 • Typ poskytovatele programu: nestátní organizace (28,28 %); škola sama (26,41 %); šk. zařízení – poradna, SVP, SPC (6,41 %)

 • Certifikovaný poskytovatel programu: R-Ego z. s. (1,88 %); Centrum pro rodinu a sociální péči (1,49 %)

 • Programy hrazeny převážně: jinak (31,2 %); cílovou skupinou - žáky (18,19 %)

 • Nejčastější zaměření programů: šikana a projevy agrese (16,31 %), prevence kriminálního jednání (11,09 %); prevence kyberšikany (10,13 %)

 • Vyhodnocení: stanovené cíle se spíše podařilo naplnit (46,79 %); stanovené cíle se podařilo naplnit přibližně napůl (40,00 %)

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.).

aktualizováno: 23.11.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap