Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji

dokumenty ke stažení

.pdf Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2018-2019 384,39 kB

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2018 - 2019 probíhalo na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém elektronickém Systému evidence preventivních aktivit. V roce 2016 zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví, nyní Systém evidence preventivních aktivit (SEPA). Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s návratností 75,3 %. Pro školní rok 2018 - 2019 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

  • špatné vztahy mezi žáky (19,71 %)
  • užívání tabáku (19,39 %)
  • závažné přestupky vůči ŠŘ (10,11 %)
  • záškoláctví (7,66 %)
  • užívání alkoholu (5,93 %)

 

Ze získaných dat dále vyplynulo:

Prevent. program školy zpracován převážně: na základě sledování výskytu RCH (90,28 %), dále potom na základě diskuze s vedením školy a učitelským sborem (89,88 %)

Počet tř. hodin v měsíci: 1 hodina (40,49 %), 0 hodin (17,41 %)

Témata tř. hodin: práce se vztahy (79,35 %); práce s pravidly (78,55 %),

Počet let ve funkci ŠMP: 10 let (35,63 %), 2 – 3 let (16,19 %)

Ukončeno spec. stud.: má (42,11 %), aktuálně studuje (8,1 %)

Finanč. ohodnocení ŠMP: dle ZP (42,91 %), ne (23,08 %)

Hlavní formy práce v programu: přednáška, prezentace informací (25,84 %); interaktivní skupinová diskuse (22,02 %)

Úroveň programu v preventivních aktivitách: všeobecná prevence (86,2 %), selektivní (9,17 %), indikovaná (3,12 %)

Typ poskytovatele programu: nestátní organizace (31,37 %); škola sama (25,79 %); šk. zařízení – poradna, SVP, SPC (6,05 %)

Programy hrazeny převážně: jinak (36,21 %); cílovou skupinou - žáky (20,04 %)

Nejčastější zaměření programů: šikana a projevy agrese (15,44 %), prevence kriminálního jednání (10,69 %); prevence kyberšikany (8,57 %)

Vyhodnocení: stanovené cíle se spíše podařilo naplnit (72,06 %); stanovené cíle se zcela podařilo naplnit (12,96 %)

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.).

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

 • Pondělí 8:00 - 11:00
 • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap