MKČR - Program festivalů profesionálního umění

  10.11.2020

výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu festivalových projektů realizovaných v České republice, které mají zásadní význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství.

 

 • cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu

 

termín uzávěrky: 16. listopadu 2020

 

ŽADATEL O DOTACI

 

O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby se živnostenským oprávněním, odpovídajícím předkládanému projektu, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese odpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).
 • Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.
 • Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře, platba agentuře zastupující výkonného umělce apod.) spojených s realizací projektu.
 • Žadatel může požádat o poskytnutí dotace i pro rok 2022 a 2023. Podmínkou poskytnutí dotace pro rok 2022, případně 2023, je doporučení odborné oborové rady, která návrh projektu posuzuje, a rovněž splnění všech povinností příjemce vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace pro rok 2021 (především povinnost řádně a včas vyúčtovat poskytnutou dotaci). Toto víceleté financování se může uplatnit pouze u nejvýznamnějších projektů majících mimořádný význam a přínos pro obor. 
 • U interdisciplinárních projektů žadatel předloží:

-          pouze jednu žádost o dotaci, a to v té umělecké oblasti, která u projektu převažuje

-          rozpočet

a)      celého projektu

b)     dílčí část rozpočtu, který se vztahuje ke zvolené převažující umělecké oblasti

-          podrobný popis

a)      celého projektu

b)     podrobný popis, který se vztahuje ke zvolené převažující umělecké oblasti

-          všechny další povinné přílohy uvedené níže

 

Zdroj informací a další bližší informace na:

https://www.mkcr.cz/program-festivalu-profesionalniho-umeni-prijimame-zadosti-o-dotaci-v-roce-2021-2442.html

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap