Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Informace o systému řešení sporů např. v případě neuznání reklamace nebo neplnění podmínek či lhůt ve smlouvě.

 


Ministr průmyslu a obchodu v prosinci 2007 schválil "Projekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů". ADR (alternativní řešení sporů - alternative dispute resolution), je prostředek mimosoudního řešení sporů vedoucí za účasti neutrální třetí strany ke zdokonalování všeobecného přístupu ke spravedlnosti v běžném životě. Mnohé členské státy EU přijaly nebo chystají právní úpravu, která ADR výrazně podporuje. Cílem ADR je povzbudit důvěru spotřebitelů k fungování vnitřního trhu a volnost spotřebitelů při plném využívání možností, které vnitřní trh nabízí, včetně možnosti spotřebitelů řešit spory účinným a přijatelným způsobem pomocí mimosoudních řízení nebo jiných srovnatelných postupů. ADR se týká postupů, které vedou k řešení sporu pomocí aktivního zásahu třetí strany, která navrhuje nebo ukládá řešení. Cílem je pokus přivést strany k jednání a přesvědčit je, aby nalezly řešení ve vzájemné shodě.

Realizátorem Projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře, zástupci spotřebitelů, Asociací mediátorů ČR, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti. Základními principy projektu jsou objektivita a nestrannost řízení, časová úspora, nižší finanční náročnost a jednodušší postup pro vyřešení sporu.

Při řešení problému mezi podnikatelem a spotřebitelem (např. neuznaná reklamace, neplnění podmínek a lhůt ve smlouvě apod.) může dojít ke vzniku spotřebitelského sporu. Namísto soudní cesty může spotřebitel nebo podnikatel využít k řešení systém uvedený v tomto projektu tak, že se obrátí na kontaktní místo se svým podnětem a žádostí řešit jej mimosoudní cestou (kontaktování místa formou osobní návštěvy, telefonicky, písemně i elektronickou cestou). Kontaktní místo podá kvalifikované informace k problematice, která je předmětem sporu a navrhne možnost řešení — mediaci nebo rozhodčí řízení. Osoba, která podává podnět, si zvolí formu. Poté je kontaktována protistrana se žádostí o vyjádření k podnětu i k návrhu řešit spor zvolenou formou mimosoudní cesty. Pokud protistrana souhlasí, je vybrán mediátor nebo rozhodce a kontaktní místo předá veškerou agendu vybranému mediátorovi nebo rozhodci k dalšímu řízení. Pokud jedna ze stran nesouhlasí s navrženým řešením, spor mimosoudní cestou nebude řešen a řízení se ukončí - spor bude nadále možné řešit pouze soudní cestou. Pro řešení mimosoudní cestou bude používán k tomu účelu vytvořený formulář i informační systém. Pro zajištění objektivity a nestrannosti postupu při řešení spotřebitelských sporů byla vydána Pravidla řízení, Mediační řád a Dodatek Rozhodčího řádu.

dokumenty ke stažení

.pdf Grafické zobrazení řešení sporů 23,11 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap