Metodické postupy

Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

V dokumentu najdete informace o nejaktuálnějších metodických postupech uplatňovaných ve Zlínském kraji v oblasti digitálního zpracování územního plánu. K dispozici jsou katalogy jevů, definice symboliky, datové modely, technologické podmínky zpracování pro prostředí MicroStation a prostředí ESRI. více »

Předpis podoby datové sady "Standardizovaného územního plánu" odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje

V článku najdete soupis všech souborů datových sad Standardizovaných územních plánů obcí Zlínského kraje tak, jak je projektanti mají povinnost odevzdávat odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje více »

Metodika jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje

V dokumentu najdete informace o metodických postupech uplatňovaných ve Zlínském kraji v oblasti digitálního zpracování územního plánu a jeho podkladů. K dispozici jsou katalogy jevů, definice symboliky, datové modely, technologické podmínky zpracování pro prostředí MicroStation a prostředí ESRI. více »

Předpis podoby datové sady návrhu územního plánu odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje + náležitosti kontrolované prostřednictvím nástroje KaK 2012 Zlínského kraje

V článku najdete soupis všech souborů datových sad návrhů územních plánů obcí Zlínského kraje tak, jak je projektanti mají povinnost odevzdávat odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, a soupis urbanistických a technologických zásad zpracování územního plánu kontrolovaných prostřednictvím nástroje KaK 2012 Zlínského kraje více »

Předpis podoby výkresů územního plánu

Vzory výkresů územního plánu (NÁVRHOVÁ ČÁST: Hlavní výkres, Výkres základního členění území, Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, ČÁST ODŮVODNĚNÍ: Výkres záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro plnění funkce lesa) zpracovaných podle metodiky Zlínského kraje Sjednocení digitálního zpracování územního plánu 2007-2012 více »

Zásady tvorby ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů více »

Postup zpracování Změn územních plánů v metodice Zlínského kraje Sjednocení digitálního územního plánu

Pomůcka pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací při zadávání a zpracování změn územních plánů více »

Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu - vzor zpracování

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů, pro pořizovatele a pro obce při zadávání těchto dokumentací více »

Metodika zapracování územního systému ekologické stability do územních plánů obcí Zlínského kraje

Pomůcka pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací více »

Zásady používané při tvorbě textových částí územního plánu

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů více »

Předpis podoby kapitoly F textové části návrhu územního plánu

Vzor zpracování kapitoly F "Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití" v textové části návrhu územního plánu. více »

Srovnávací analýza potřebnosti ploch pro bydlení v územních plánech Zlínského kraje

Metodická pomůcka pro hodnocení přiměřenosti rozsahu návrhových ploch bydlení v územních plánech (14.12.2015) více »

Systém pojmenování souborů předávaných územně plánovacích dokumentací

struktura pojmenování PDF souborů územních plánů, jejich změn a úplných znění více »

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap