Metodické postupy

Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

Informace o metodických postupech uplatňovaných od roku 2022 ve Zlínském kraji v oblasti digitálního zpracování územního plánu. Pro metodiku SZdÚP 2023 jsou k dispozici katalogy jevů, definice symboliky, datové modely, technologické podmínky zpracování pro prostředí MicroStation a prostředí ESRI. více »

Předpis podoby datové sady "Standardizovaného územního plánu" odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje

Soupis všech souborů obsažených v datových sadách návrhů územních plánů obcí Zlínského kraje zpracovaných v metodice SZdÚP 2023 předávaných na oddělení územně-technických informací odboru ÚP Krajského úřadu Zlínského kraje více »

Postup zpracování změn územních plánů v metodice Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

Pomůcka pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací při zadávání a zpracování změn územních plánů více »

Systém pojmenování souborů předávaných územně plánovacích dokumentací

Struktura pojmenování PDF souborů (textů, výkresů, ...) územních plánů, jejich změn a úplných znění předávaných na oddělení územního plánování odboru ÚP Krajského úřadu Zlínského kraje více »

[neaktuální] Metodika jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje

Informace o metodických postupech uplatňovaných ve Zlínském kraji v oblasti digitálního zpracování územních plánů (metodika platná pro období 2008-2022 max.) a územně-plánovacích podkladů. K dispozici jsou katalogy jevů, definice symboliky, datové modely, technologické podmínky zpracování pro prostředí MicroStation a prostředí ESRI. více »

[neaktuální] Předpis podoby datové sady návrhu územního plánu odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje + náležitosti kontrolované prostřednictvím nástroje KaK 2012 Zlínského kraje

Soupis všech souborů obsažených v datových sadách návrhů územních plánů obcí Zlínského kraje (metodika platná pro období 2008-2022 max.) předávaných na oddělení územně-technických informací odboru ÚP Krajského úřadu Zlínského kraje a soupis urbanistických a technologických zásad zpracování územního plánu kontrolovaných prostřednictvím nástroje KaK 2012 Zlínského kraje více »

[neaktuální] Předpis podoby výkresů územního plánu

Vzory výkresů územního plánu (NÁVRHOVÁ ČÁST: Hlavní výkres, Výkres základního členění území, Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, ČÁST ODŮVODNĚNÍ: Výkres záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro plnění funkce lesa) zpracovaných podle metodiky (platné v období 2008-2022 max.) Sjednocení digitálního zpracování územního plánu "ZdÚP 2012" více »

Zásady tvorby ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů více »

Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu - vzor zpracování

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů, pro pořizovatele a pro obce při zadávání těchto dokumentací více »

Metodika zapracování územního systému ekologické stability do územních plánů obcí Zlínského kraje

Pomůcka pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací více »

Zásady používané při tvorbě textových částí územního plánu

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů více »

Předpis podoby kapitoly F textové části návrhu územního plánu

Vzor zpracování kapitoly F "Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití" v textové části návrhu územního plánu. více »

aktualizováno: 21.7.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap