Metodická a informativní pomůcka Oddělení silničního hospodářství

 

Informace o výkonu státní a majetkové správy pro silnice I. - III. třídy, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

 

Následující informace by měly občanům, stavebníkům, věcně a místně příslušným orgánům veřejné správy poskytnout základní informace o výkonu veřejné a majetkové správy u silnic I.- III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve Zlínském kraji.

 

Základní terminologie:

1. Dotčený orgán

Orgán veřejné správy, v jehož kompetenci je vydávání vyjádření ke stavbám, stanovisek k územním plánům a jejich změnám, povolení nadměrných nákladů, zvláštních užívání silničních komunikací, nových sjezdů ze silničních komunikací a úpravy stávajících připojení, stavebních povolení pro stavby komunikací nebo staveb, které se stanou součástí komunikace atd.

 

2. Majetkový správce komunikace

Organizace, na niž byla vlastníkem komunikace (státem, krajem nebo obcí) přenesena majetková správa komunikace spočívající nejen v údržbě komunikace, ale i ve výkonu vlastnických práv při dotčení komunikace stavbami, které se vlastnických práv dotýkají (připojování staveb na komunikace, stavby v ochranném pásmu komunikace, umisťování vedení do komunikace, zvláštní užívání komunikace atd).

 

3. Příslušný orgán policie ČR

Orgán policie ČR, v jehož kompetenci je ochrana bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, a který vydává potřebná stanoviska k záměrům týkajícím se pozemních komunikací.

 

Silnice I. třídy

 

1. Dotčený orgán pro silnice I. třídy

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Zlínského kraje ( dále jen „KÚZK ODSH“ ) se sídlem Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Podrobné informace o rozsahu činnosti jsou k dispozici na internetové stránce Zlínského kraje v dokumentech a informacích Krajského úřadu-odboru dopravy a silničního hospodářství. Od 1.1.2007 je dotčeným orgánem uplatňujícím stanoviska k územním plánům obcí a měst tam, kde obcemi a městy procházejí silnice II. a III. třídy nebo výhledově procházet mají.

  

Pozor, z hlediska silnic I. třídy uplatňuje stanovisko k územní plánům od 1.1.2007 Ministerstvo dopravy ČR !!!

 

2. Majetkový správce silnic I. třídy

 

Majetkovým správcem silnic I. třídy, poskytujícím potřebná vyjádření a stanoviska, je ve Zlínském kraji Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, se sídlem Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín,

tel. 577 008 443.

 

Vyjádření ve věcech silnic I. třídy pro okresy ZL, KM a UH (silnice I/47, I/49, I/50, I/54, I/55, I/57, I/69 a I/71 ) jsou poskytována na pracovišti výše uvedené adresy ve Zlíně. Pro okres VS (silnice I/35, I/56, I/57 a I/58) je nutné se obracet na pracoviště ve Valašském Meziříčí, Jičínská 177, tel. 571 757 016.

 

3. Příslušný orgán policie ČR

 

Pro všechny okresy Zlínského kraje:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, tel. 974 661 257

 

Uvedené krajské ředitelství ZK vydává na území kraje stanoviska:

§ k novým připojením na silnice I. třídy a úpravě stávajících připojení

§ k nadměrným nákladům na území kraje, které přecházejí hranice jednoho okresu

§ ke stavbám dotýkajícím se silnic I. třídy

§ k umístění reklamních poutačů na silničním pozemku a v ochranném pásmu silnic I. třídy

 

Ve všech ostatních případech je možné požádat o stanovisko místně příslušné Územní odbory vnější služby, dopravní inspektoráty Krajského ředitelství policie ZK (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín). Místní příslušnost je určena okresem, ve kterém se úsek silnice nachází.

 

Silnice II. a III. třídy

 

1. Dotčený orgán pro silnice II. a III. třídy

Zánikem okresních úřadů byl výkon veřejné správy přenesen na obce s rozšířenou působností (tzv. malé okresy), u kterých je činnost vykonávána příslušným odborem městského úřadu. Celkově byl výkon státní správy v rámci Zlínského kraje přenesen ze čtyř okresních úřadů na 13 obcí s rozšířenou působností.

Okres Zlín: Luhačovice, Otrokovice, Vizovice, Valašské Klobouky a Zlín

Okres Uherské Hradiště: Uherské Hradiště a Uherský Brod

Okres Kroměříž: Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž

Okres Vsetín: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín

 

Městské úřady (odbory dopravy, případně jiné odbory pověřené touto činností) uvedených 13 měst

s rozšířenou působností vydávají na silnicích II. a III. třídy všechna povolení zvláštního užívání

(s výjimkou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy na silnicích II. a III. třídy – vydává odbor dopravy krajského úřadu), povolení výjimek z ochranného pásma silnic, povolení uzavírek, povolení sjezdů (včetně jejich úprav) ze silnic a stavební povolení, která mu přísluší jako speciálnímu stavebnímu úřadu.

Městské úřady obcí s rozšířenou působností jsou rovněž dotčeným orgánem veřejné správy ve věcech staveb dotýkajících se silnic II. a III. třídy (stanovisko k projektovým dokumentacím atd.).

  

2. Majetkový správce silnic II. a III. třídy

Majetkovým správcem silnic II. a III. třídy, zastupujícím jejich vlastníka-Zlínský kraj, poskytujícím potřebná vyjádření a stanoviska je Ředitelství silnic Zlínského kraje se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, tel. 577 212 829, pracoviště Kroměříž tel. 573 503 711, pracoviště Uherské Hradiště tel. 572 434 230, pracoviště Valašské Meziříčí pro okres Vsetín tel. 571 612 102

 

3. Příslušný orgán policie ČR

Příslušný Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie ZK (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín).

 

 

Místní komunikace

1. Dotčený orgán pro místní komunikace

Odbor dopravy, případně jiný odbor (pokud je zřízen) městského nebo obecního úřadu města nebo obce, ve kterém se komunikace nachází, případně, v jehož katastru je situována. Pokud odbor dopravy nebyl zřízen, příslušným dotčeným orgánem státní správy je městský nebo obecní úřad.

2. Majetkový správce místních komunikací

Město nebo obec.

Ve všech uvedených případech může být výkon vlastnických práv i majetkové správy přenesen na jiný subjekt (technické služby, sdružené služby atd.)

3. Příslušný orgán policie ČR

Příslušný Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie ZK (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín).

 

Veřejně přístupné účelové komunikace

1. Dotčený orgán pro veřejně přístupné účelové komunikace

Odbor dopravy, případně jiný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se komunikace nachází.

2. Majetkový správce veřejně přístupných účelových komunikací

Město, obec nebo i právnická a fyzická osoba.

Ve všech uvedených případech může být výkon vlastnických práv i majetkové správy přenesen na jiný subjekt (technické služby, sdružené služby atd.)

3. Příslušný orgán policie ČR

Příslušný Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie ZK (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín).

 

Příloha:

Přehledná tabulka rozdělení výkonu státní správy ve věcech silnic, místních a účelových komunikací

 

 

dokumenty ke stažení

.docx tabulka-rozdeleni-vykonu-statni-spravy-ve-vecech-silnic--mistnich-a-ucelovych-komunikaci-2018 30,73 kB
aktualizováno: 23.8.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap