Kulturní dědictví ve Zlínském kraji

Za kulturní dědictví jsou ve smyslu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví považovány:

památky architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou hodnotu z hlediska dějin umění, umění a vědy,

skupiny budov – skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodů své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou hodnotu z hlediska dějin, umění a vědy,

lokality – výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou hodnotu z dějinného, estetického, etnografického či antropologického hlediska.

Na území Zlínského kraje, který tvoří dosavadní okresy Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín, existuje značná koncentrace památkového fondu, zahrnující díla všech stavebních slohů, počínaje památkami velkomoravskými, přes románské a románsko – gotické, gotické, renesanční, barokní, klasicistní a empírové, stavby historizující a funkcionalistické. Vedle tzv. „ velké architektury“, ať už světské nebo církevní, má kraj velmi bohatý fond památek lidového stavitelství, které dávají městům a vesnicím nezapomenutelné kouzlo. Tyto památky dokládají historický a kulturní vývoj společnosti, práci, řemeslný um a způsob života. V posledních letech jsou stále navštěvovanější, možná proto, že člověk obklopený prudkým rozvojem vědy a techniky, snahou přecházející mnohdy až v honbu za materiálními požitky, nachází v nich klid a jistotu. Rovněž vesnické kostely a kaple, ale i boží muka, zvonice a sochařská díla v terénu, představují vynikající, zčásti dosud nezhodnocený článek kulturního vývoje západokřesťanské Evropy. Jejich význam znásobuje pohledová působivost v urbanistickém souboru vesnic, a zvláště pak v krajině. Řada těchto venkovských církevních staveb má prvořadý význam v rámci stavebního vývoje regionu v rozmanitých slohových obdobích.
 
 
Zlínský kraj si uvědomuje význam kulturních památek nacházejících se na jeho území. Toto hmotné kulturní dědictví bere nejen jako významnou součást evropského kulturního dědictví, ale i jako nezbytný předpoklad rozvoje cestovního ruchu v kraji a jako prostředek, který přispívá k identifikaci obyvatel kraje s jeho územím.

Péči o kulturní dědictví považuje Zlínský kraj za účinný nástroj pro posílení hodnoty a atraktivity území. Cílem Zlínského kraje je jednak efektivně přispívat k zachování a obnově kulturních památek kraje, jednak zlepšovat a upevňovat vztah občanů ke kulturnímu dědictví a i přispívat k efektivní propagaci a šetrnému využití kulturního dědictví.
 
Významným nástrojem pro podporu kultury a kulturního dědictví jsou dotační programy, jejichž prostřednictvím jsou uvolňovány finanční prostředky z Fondu kultury na obnovu památek ve Zlínském kraji .
aktualizováno: 17.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky