Kraj upozorňuje na povinnost dokládat k žádosti o dotaci úplný výpis z evidence skutečných majitelů

  21.12.2021
Kraj upozorňuje na povinnost dokládat k žádosti o dotaci úplný výpis z evidence skutečných majitelů

Zlínský kraj upozorňuje žadatele, že v souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od 1. 6. 2021, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci v rámci dotačních programů vyhlašovaných Zlínským krajem doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Co je evidence skutečných majitelů?

Evidence byla zřízena zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a nahradila, respektive navázala na evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb. Údaje zapsané podle právní úpravy účinné do 31. 5. 2021 do staré evidence byly do stávající evidence převzaty.

Kdo má evidenční povinnost?

Evidující osobou je přímo právnická osoba, za kterou jedná pověřená osoba (typicky člen statutárního orgánu). Skutečného majitele nezjišťují a neevidují subjekty vyjmenované v§ 7 zákona o evidenci skutečných majitelů

Evidující osobou nejsou:

 • stát a územní samosprávný celek,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 • veřejná výzkumná instituce,
 • právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 • státní podnik a národní podnik,
 • okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
 • evropské seskupení pro územní spolupráci,
 • politická strana a politické hnutí,
 • církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 • odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
 • honební společenstvo,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec a
 • obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Skutečné majitele dále z povahy věci nemají odštěpné závody právnických osob.

Přístup k údajům v evidenci

Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku).

Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele).

Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna.


KONKRÉTNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE V PŘÍRUČCE:

https://esm.justice.cz/ias/issm/download/priruckaSM.pdf

21. 12. 2021

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap