Kraj ocenil školní preventisty, úspěšné žáky i dva studenty, kteří uhasili mladíka v plamenech

  12.6.2017
Kraj ocenil školní preventisty, úspěšné žáky i dva studenty, kteří uhasili mladíka v plamenech

ZLÍN – Slavnostní setkání při příležitosti ocenění školních metodiků prevence a žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy a výjimečné činy se dnes uskutečnilo v sídle Zlínského kraje za účasti hejtmana Jiřího Čunka, radního pro školství Petra Gazdíka, statutárního náměstka hejtmana Jiřího Sukopa, náměstka Pavla Botka, radní Michaely Blahové a dalších představitelů kraje, města a školských organizací.

Na přelomu března a dubna letošního roku vyzval Zlínský kraj pedagogickou i nepedagogickou veřejnost k předkládání nominací na dva druhy vyznamenání: na Ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje a na Ocenění žáků Zlínského kraje. Ze zaslaných nominací bylo vybráno 13 školních metodiků prevence a 7 žáků ze základních a středních škol z území Zlínského kraje.

„Chceme poděkovat pedagogickým pracovníkům za jejich kvalitní práci v oblasti prevence rizikového chování a také žákům, kteří dosáhli pozoruhodných úspěchů v mimoškolní činnosti, ať už v oblasti humanitní, přírodovědné, technické nebo odborné, umělecké či sportovní. Zvláštní pozornost si zaslouží letošní ocenění za mimořádný čin – záchranu života," řekl radní pro školství Petr Gazdík.

Toto ocenění za statečné a rozhodné jednání převzali Radim Voňka z Gymnázia Kroměříž a Marek Dostálek ze Střední škola filmové, multimediální a počítačových technologií ve Zlíně, kteří během dubnové noci zahlédli u čerpací stanice, jak přes silnici běží mladík v plamenech.Okamžitě zastavili a snažili se ho uhasit, poté mu strhli zbytky ohořelého oblečení, položili ho do stabilizované polohy, poskytli první pomoc a zavolali sanitku. Do jejího příjezdu Radim držel mladíka, který byl v šoku, na zemi a snažil se ho uklidnit. Následně byl mladík převezen helikoptérou na popáleninové oddělení do nemocnice.

Slavnostní ceremoniál připravili pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci se Střední školou gastronomie a obchodu Zlín, se ZUŠ Zlín a ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště.

Ocenění pro metodiky prevence získali:

1. Mgr. Jiřina Datinská, Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště (Navrhuje: Mgr. Karel Surý, pověřený vedením školy)

Paní Jiřina Datinská pochází ze Záhorovic, žije s rodinou v Nezdenicích. Na ZŠ v Šumicích působí jako učitelka českého jazyka a občanské výchovy od roku 1989. Práci ŠMP vykonává od roku 1998. Zpracovává Výroční zprávu o činnosti metodika prevence, preventivní program proti šikaně, mapuje a podílí se na řešení RCH. Zátěžové a stresující konflikty zvládá, přitom si zachovává lidskou tvář. Je rozhodná a spravedlivá. Je členkou komise školy a nově i školního poradenského pracoviště. Propaguje zdravý životní styl, dbá na ochranu životního prostředí, spolupracuje s odborníky. Je přátelská, laskavá, obětavá, spravedlivá. K jejím koníčkům patří cestování, zahrádka a vše, co souvisí s přírodou.

2. Mgr. Jiří Dohnal, Základní škola Valašské Klobouky (Navrhuje: Město Valašské Klobouky)

Učitel dějepisu a tělocviku, absolvoval specializační studium. Vyniká profesními i lidskými kvalitami, mezi žáky i kolegy oblíbený, přátelský, ochotný. Spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci a dalšími subjekty. Účast na seminářích, předávání informací, podílí se na realizaci nejenom preventivních akcí. Shromažďuje a analyzuje podněty se Schránky důvěry. Shromažďuje informace a kontakty o institucích nabízejících preventivní programy, volnočasové aktivity, vede řadu kroužků. Provádí mapování rizikového chování ve škole, pomáhá při řešení rizikových problémů. Jeho zásluhou je ve škole navozeno klidné a bezpečné klima. Mezi jeho zájmy patří kondiční běh, kolektivní sporty, turistika, tanec. Jeho osobní motto zní: pohyb je nejlepším diagnostickým nástrojem i prostředkem prevence pro současnou generaci mládeže.

3. Mgr. Denisa Gbelcová, Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace (Navrhuje: Mgr. Roman Lebloch, ředitel školy)

Na Základní škole Luhačovice působí od roku 2004. Vyučuje český jazyk, dějepis a anglický jazyk. Je absolventkou specializačního studia. Podílí se na tvorbě, plnění a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školy. Tvořila také školní podpůrný program pro školu společně s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Olomouci. Organizuje preventivní aktivity celé školy, mapuje rizikové chování ve škole. Projevy rizikového chování v rámci celé školy řeší na vysoké úrovni. Připravuje žáky na soutěže a velmi svědomitě vykonává práci třídní učitelky. Zálibu má v literatuře, návštěvě kina a divadla."

4. Robert Kopp, Dětský domov Kroměříž (Navrhuje: Anna Hejná, ředitelka)

Je vychovatelem v Dětském domově Kroměříž. Práce školního metodika prevence v dětském domově je specifická v tom, že jste dětem mnohem blíž, žijete s nimi a vzájemně jim předáváte kus sebe.  O to víc dětem rozumíte, jste s nimi propojeni a můžete je lépe formovat. To vše splňuje charismatický a empatický pan vychovatel. Zaměřuje se na primární prevenci, snaží se nastavit pravidla nejen u dětí s projevy rizikového chování. Volný čas u dětí vyplňuje smysluplnými aktivitami v podobě návštěvy sportovních a uměleckých kroužků, o víkendech zápasy nebo soutěžemi s krajskými i celorepublikovými úspěchy. Starší děti vede k lepším výsledkům ve škole, pravidelné docházce do školy, na praxi i na brigády. Pravidelně s dětmi hovoří a mapuje rizikové chování. Podporuje zdravý životní styl. Práce v dětském domově je pro něj posláním a není mu lhostejný osud dětí z dětského domova.

5. Bc. Sylva Máčalová, Střední škola oděvní a služeb Vizovice (Navrhuje: Mgr. Eva Solnařová, ředitelka)

Je učitelkou anglického jazyka a metodička prevence. Má přirozenou autoritu, vstřícné jednání a vystupování, opravdový zájem o žáky i mimo výuku. S velkým nadšením připravuje preventivní aktivity školy podporující zdravý životní styl, prohloubení mezilidských vztahů. Je kreativní, důsledná, pečlivá, optimistka. Realizuje pro žáky prožitkové aktivity jako např. Dny prevence, zdraví, módy, osvěty, her, historie, sportu, apod. Organizuje adaptační pobyty, besedy, worskshopy, hovoří o přestávce se žáky a snaží se předcházet problémům. S učiteli, výchovnými poradci, žáky i rodiči se podílí na zlepšení klimatu celé školy. Žáci k ní mají důvěru a často za ní přicházejí řešit nejen své starosti a těžkosti, ale přicházejí se podělit také o své úspěchy či jiné radosti.

6. Mgr. Monika Mahdalová, Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace (Navrhuje: Mgr. Pavel Savara, ředitel)

Od roku 2005 pracuje jako učitelka českého jazyka a výchovy ke zdraví v Základní škole a Mateřské škole Prakšice. Před osmi lety dokončila specializační studium pro metodiky prevence a od té doby se svědomitě této činnosti věnuje. V oblasti prevence se paní učitelka snaží zpestřovat a obměňovat nabídku preventivních programů. Spolupracuje s KPPP, OSPOD a dalšími organizacemi. Letos zapojila školu do projektu Zdravá 5. Organizuje besedy také pro rodiče. Vede Žákovský parlament. Pravidelně zpracovává a vyhodnocuje dotazníky týkající se třídní atmosféry. Každoročně organizuje projektový den Den zdraví a dopravní výchova. Pomáhá třídním učitelům s přípravou třídnických hodin. Aktivně se vzdělává. V minulých letech pracovala na projektu "Projekt primární prevence - Škola kamarádů". Je ochotná, vstřícná, žáci v ní vidí velkou oporu a pomoc.

7. Mgr. Yveta Michalcová, Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace (Navrhuje: Mgr. Josef Talaš, ředitel)

Ve svém dlouholetém profesním životě učitelky na základní škole se snaží o to, aby si děti dokázaly pomáhat, spolupracovat, byly tolerantní nejen k sobě, ale hlavně k těm, kteří nemají tolik štěstí nebo jsou handicapovaní z různých důvodů. Ale hlavně v nich podporovat jakési lidství, které se rychle ze společnosti vytrácí. Paní učitelka vykonává práci metodika prevence velmi zodpovědně a profesionálně. Rychle a s přehledem řeší problémové situace mezi žáky i mezi žáky a pedagogy. Organizuje besedy týkající se oblasti prevence. Pravidelně navštěvuje školení, informace ihned předává ostatním pracovníkům školy. Za dobu jejího působení ve škole nedošlo k závažným situacím, vše řeší bezprostředně po zjištění daného problému. Ve svém volném čase se věnuje vnoučatům a ráda cvičí.

8. Mgr. Marie Ponížilová, Základní škola Lukov, příspěvková organizace (Navrhuje: PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka)

Zkušená paní učitelka, která se aktivně zapojuje do všech školních, zájmových a mimoškolních aktivit. Neocenitelné jsou její schopnosti komunikace s rodiči i veřejností obce. Vždy se objevuje tam, kde se řeší otázky spojené s dětmi, péčí o zdraví, sociální sounáležitost. Je vždy usměvavá, vnímavá, ochotná nabídnout pomocnou ruku. Láskyplně řeší problémy spojené s učením, neshody mezi žáky a jiné dětské bolístky, pomáhá žákům i rodičům s orientací v různých životních situacích. Pracovní pozice ve škole: učitelka, vychovatelka, metodik prevence, zdravotník, vedoucí příškolních táborů. Podporuje u žáků zdravý životní styl. Spolupracuje s Centrem pro rodinu, Policií ČR, HZS, Slunečnice Zlín apod. Svým celoživotním příkladným plněním pracovních povinností a lidským přístupem je vzorem pro všechny.

9. Mgr. Kateřina Potůčková, Základní umělecká škola Zlín (Navrhuje: Mgr. Martina Hniličková, ředitelka)

V jejím životě se snoubí dva velké koníčky, a to je umění a sport. Pro mnohé je to neobvyklé spojení zájmů, možná je to svým způsobem naplnění kalokagathie, tedy tělesné a duševní harmonie. Vždy měla pocit, že člověk by měl být všestranný, a tak i děti vychová. Absolvovala výcvikový kurz krizové intervence, workshop Anorexie a bulimie v dospívání. Organizuje, tvoří a propaguje akce školy a konkrétní práce s žáky školy v rámci uměleckého oboru, koordinuje preventivní projekty i společné akce. Je autorkou i realizátorkou projektu "Kdo hraje nezlobí I, II, III" - zaměřen na žáky s ADHD a PAS, který byl podpořen dotací Zlínského kraje. Dále se realizovala ve 13. ročníku teatroterapeutického workshopu "Pojďme sčítat hrušky s jabkama". Podporuje žáky se zdravotním postižením a jejich začlenění do uměleckého vzdělávání. Spolupracuje s neziskovými organizacemi. Zapojuje žáky do společných projektů, představení, výstav, besed atd.

10. Mgr. Jana Skříčková, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště (Navrhuje: Ing. Jiří Durďák, ředitel)

Paní učitelka pracuje na Obchodní akademii od roku 2001. Do funkce školní metodičky prevence byla jmenována v září roku 2012. V této funkci naplno osvědčuje citlivý přístup k žákům a kolegiální přístup k učitelům. Úkoly spojené se svou činností plní pečlivě a včas. Informuje vždy na začátku šk. roku o pozici ŠMP, nabízí konzultační hodiny pro žáky. Zpracovává MPP a dbá na jeho plnění. Na konci šk. roku vyhodnocuje všechny preventivní aktivity realizované ve škole. Aktivně používá Systém výkaznictví. Komunikuje nejen se žáky, ale také s pedagogy a rodiči. Spolupracuje s výchovnou poradkyní, odborníky a organizacemi. Pořádá besedy zaměřené na zdravý životní styl. Je spoluautorkou projektu "Stop extremistickým ideologiím", který byl podpořen Zlínským krajem. Mapuje rizikové chování na škole a pomáhá při řešení projevů rizikového chování. Průběžně se vzdělává. Do funkce metodika prevence vnesla moderní přístupy, je ochotná a vstřícná.

11. Miluše Sucháčková, Základní škola Francova Lhota (Navrhuje: Karel Sucháček, ředitel)

Miluše Sucháčková vyučuje několik předmětů a pracuje se žáky 1. i 2. stupně ZŠ. Zúčastnila se všech úvodních školení Peer programu v Praze, dále vzdělávacích seminářů a školení. Zpracovává ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnými poradci Minimální preventivní program školy. Školí žáky v Peer programu a programu Drogám a násilí ne, Jsme děti jedné planety. Organizuje programy s Policií ČR a od letošního roku organizuje zapojení školy do programu Hasík. Minimální preventivní program je každoročně vyhodnocen a upraven dle naplánovaných akcí. Mezi její záliby patří volejbal a hlavně turistika. Na turistiku zaměřuje také školní výlety své třídy.

12. Mgr. Libor Vakrčka, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín (Navrhuje: Mgr. Josef Slovák, ředitel)

Libor Vakrčka pracuje ve škole na pozici školního metodika prevence od roku 2013. Je absolventem specializačního studia pro ŠMP. Aktivně se účastní řady školení v oblasti prevence. Koordinuje Minimální preventivní program školy, organizuje adaptační programy, zajišťuje ve škole přednášky a besedy v oblasti prevence. Je skromný, pracovitý, spolehlivý, systematický. Má přirozenou autoritu. Je navíc trenérem plavání, doprovází a připravuje žáky na sportovní soutěže, které považuje za nejefektivnější prevenci. Vypracoval preventivní projekt "Úspěšný 1. ročník", který byl podpořen dotací ZK. Je velkým přínosem pro školu. Při jednání s žáky i rodiči je příjemný, taktní, má schopnost pádně argumentovat a vystihnout podstatu věci – a to několika málo slovy.

13. Mgr. Julie Zrnová, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury (Navrhuje: Mgr. Ludmila Kočí, ředitelka)

Na škole pracuje jako učitelka od roku 2013. Od začátku se věnuje prevenci rizikového chování. Pracuje koncepčně a systémově, preventivní aktivity měla nejprve rozplánovány na tříleté období. Všechny činnosti jsou zacílené na osobnostní rozvoj dětí a žáků, s pozitivním ohlasem i změnami v chování žáků. Od letošního roku zahájila 5-letou školní koncepci prevence pod názvem "Cesta za poznáním". Jedná se o pětiletý plán rozvoje zdravého životního stylu, zvýšení odolnosti žáků vůči rizikovým jevům, vytváření a posílení pozitivního klimatu třídy a školy, rozvíjení sociálních dovedností ve vztazích a prohloubení spolupráce rodiny a školy. Dokáže adekvátně reagovat na aktuální změny, které operativně zapracovává do dokumentace. Má kolegiální cítění, dokáže pracovat v týmu, je kreativní a odpovědná. Její lidský přístup, ochota, znalost problematiky má podíl na vynikajícím fungování preventivního programu školy.

V kategorii žáků byli oceněni:

1. Josef Filgas, Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín (Navrhuje: Mgr. Jaroslav Jurčák, učitel biologie a chemie)

Od počátku studia se u Josefa projevoval talent pro přírodní vědy, nejvíce se profiluje v chemii. Účastní se všech chemických i biologických olympiád, kde byl vždy úspěšným řešitelem a dosahoval skvělých výsledků. Od prvního ročníku se začal věnovat vědecké práci v rámci Středoškolské odborné činnosti. V rámci působení v chemické firmě v Brně začal tvořit svou odbornou práci „Syntéza substituovaných tetrafluorethylazidů a triazolů pro vývoj nových kandidátů na léčiva". Tato práce výrazně překračuje rámec soutěže - podařilo se připravit výchozí látky, které mohou sloužit jako základ pro výrobu léčiv na nemoci jako je Alzheimer, AIDS, schizofrenie. V rámci navázané spolupráce je Josefovi umožněno provádět část své činnosti na Akademii věd ČR. Kromě vědecké práce má Josef i hudební talent - věnuje se hře na klarinet a v květnu minulého roku získal 1. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ.

2. David Mikel, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť (Navrhuje: RNDr. Jan Chudárek, ředitel školy)

David úspěšně reprezentuje školu v zeměpisných olympiádách - největšího úspěchu dosáhl v roce 2016, kdy po vítězstvích v okresním a krajském kole získal 3. místo v ústředním kole kategorie D. Tímto úspěchem si zajistil možnost reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní geografické olympiádě iGeo v čínském Pekingu. Tato akce se uskutečnila v srpnu 2016 (český čtyřčlenný tým obsadil 27. místo v konkurenci 44 států. I v letošním roce byl v Zeměpisné olympiádě velmi úspěšný, v krajském kole obsadil 2. místo a postoupil do celostátního kola, v němž se umístil na krásném 6. místě. Další úspěch zaznamenal David v rámci SOČ, kdy získal Cenu děkana fakulty dopravní za 2. sdílené místo s prací Nové linkové vedení MHD ve Zlíně s využitím parciálních trolejbusů.

3. Markéta Prusenovská, Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště (Navrhuje: Bohuslav Jandásek, ředitel školy)

Markéta je všestranně nadaná, školu reprezentuje nejen ve sportu, ale i v matematických soutěžích. Od 6. ročníku se účastní školních sportovních soutěží - v soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů se probojovala do republikového finále a umístila se na 11. místě z 86 děvčat a v okresním kole přespolního běhu získala 1. místo. Jako členka TJ Sokol v Uherském Brodě dosahuje vynikajících úspěchů v judu. V roce 2016 v mezinárodních turnajích vybojovala za starší žákyně 2. místo v Pezinku a dvě 5. místa v Budapešti a Gyoru. Díky vynikajícím výsledkům byla nominována do reprezentačního výběru ČR staršího žactva. Z celorepublikových pohárových soutěží má 6 zlatých medailí a 2 zlaté medaile z velkých cen Moravy. V roce 2017 v mezinárodních turnajích obsadila v Poháru nadějí v Olomouci 1. místo, v Bánské Bystrici 3. místo a byla v reprezentačním výběru ČR dorostu, byla nominována na Evropský pohár Koroška open ve Slovinsku, který je označovaný za neoficiální mistrovství Evropy, kde obsadila 9. místo.

4. Jonáš Vala, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (Navrhuje: RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy)

Jonáš se dlouhodobě věnuje psaní na PC, v současné době se připravuje na mistrovství světa v psaní na PC. Předních umístění dosáhl na pohárových soutěžích Šenovský datel a ZAV Olomouc 2016, kde získal titul absolutní vítěz. Z Mistrovství republiky v záznamu a zpracování textů OPEN Litovel 2016 si odnesl i titul absolutní mistr republiky. V roce 2017 byl nominován mezi 30 nejtalentovanějších dětí ČR - Zlatý oříšek.

5. Jiří Zalubil, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště (Navrhuje: Ing. Jiří Durďák, ředitel školy)

Jiří je reprezentantem ČR v kanoistice. V minulé sezoně 2016 byl nejlepším českým kanoistou v dorostenecké kategorii - získal 4 zlaté medaile z Mistrovství ČR dorostu. Zúčastnil se také některých závodů mistrovství republiky v mužské kategorii, kde obsadil 2. místo v C4 na 1000 metrů. V září 2016 se zúčastnil regaty olympijských nadějí v Szegedu (kategorie dorostenců), kde v kategorii C1 na 500 m obsadil 2. místo, v kategorii C1 na 1000 m 3. místo, v kategorii C4 byl členem posádky a ta na trati 200 m obsadila 2. místo a na trati 1000 m 3. místo.

6. Radim Voňka, Gymnázium Kroměříž a Marek Dostálek, Střední škola filmová,      multimediální a počítačových technologií, s.r.o. (Zlín)

Radima na ocenění navrhl Mgr. Josef Havela, ředitel Gymnázia Kroměříž. Jméno druhého statečného studenta se zástupci kraje dozvěděli dodatečně, až během přípravy slavnostního oceňění, a také jemu se rozhodli právem poděkovat.

Takto Radim popisuje dramatické chvíle jedné sobotní dubnové noci: Během noční jízdy ze Zlína do Kroměříže zahlédl s kamarádem Markem u čerpací stanice běžet hořícího mladíka přes hlavní silnici. Okamžitě zastavili a snažili se mladíka uhasit, poté mu strhli zbytky ohořelého oblečení, položili jej do stabilizované polohy, poskytli první pomoc a zavolali sanitku. Do jejího příjezdu Radim držel mladíka, který byl v šoku, na zemi a snažil se ho uklidnit. Následně byl mladík převezen helikoptérou na popáleninové oddělení do nemocnice.

Mimořádná cena:

Martin Kot – Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla

Martin se věnuje hře na akordeon od svých 6 let. V současné době má za sebou spolupráci s významnými zahraničními i českými orchestry a předními umělci České republiky. V daném období získal řadu ocenění na mezinárodní úrovni v rámci Mezinárodních akordeonových soutěží - v Německu 1. místo, absolutní vítěz, v Litvě čestné uznání, v Rakousku 1. místo, v Polsku 3. místo, ve Slovensku 3. místo, v Praze Zlaté pásmo a cena Milana Bláhy za nejlepšího českého účastníka, v Chorvatsku 1. místo, v Maďarsku 1. místo.

Martin ocenění Zlínského kraje už v minulosti získal, a to v roce 2015, ale vzhledem k jeho neobyčejným uměleckým úspěchům, které jsou naprosto mimořádné v rámci celé České republiky, přistoupil Zlínský kraj k udělení této mimořádné ceny.

Zpracovala Helena Mráčková ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu KÚZK

12. 6. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161 

 

img-4149-foto-jiri-balat.jpg
img-4158-foto-jiri-balat.jpg
img-4163-foto-jiri-balat.jpg
img-4168-foto-jiri-balat.jpg
img-4181-foto-jiri-balat.jpg
img-4185-foto-jiri-balat.jpg
img-4199-foto-jiri-balat.jpg
img-4207-foto-jiri-balat.jpg
img-4214-foto-jiri-balat.jpg
img-4232-foto-jiri-balat.jpg
img-4244-foto-jiri-balat.jpg
img-4246-foto-jiri-balat.jpg
img-4253-foto-jiri-balat.jpg
img-4260-foto-jiri-balat.jpg
img-4265-foto-jiri-balat.jpg
img-4272-foto-jiri-balat.jpg
img-4277-foto-jiri-balat.jpg
img-4282-foto-jiri-balat.jpg
img-4292-foto-jiri-balat.jpg
img-4297-foto-jiri-balat.jpg
img-4300-foto-jiri-balat.jpg
img-4303-foto-jiri-balat.jpg
img-4311-foto-jiri-balat.jpg
img-4314-foto-jiri-balat.jpg
img-4321-foto-jiri-balat.jpg
img-4325-foto-jiri-balat.jpg
img-4333-foto-jiri-balat.jpg
img-4336-foto-jiri-balat.jpg
img-4340-foto-jiri-balat.jpg
img-4345-foto-jiri-balat.jpg
img-4361-foto-jiri-balat.jpg
img-4379-foto-jiri-balat.jpg
img-4382-foto-jiri-balat.jpg
img-4386-foto-jiri-balat.jpg
img-4391-foto-jiri-balat.jpg
img-4403-foto-jiri-balat.jpg
img-4406-foto-jiri-balat.jpg
img-4419-foto-jiri-balat.jpg
img-4424-foto-jiri-balat.jpg
img-4439-foto-jiri-balat.jpg
img-4443-foto-jiri-balat.jpg
img-4450-foto-jiri-balat.jpg
img-4458-foto-jiri-balat.jpg
img-4479-foto-jiri-balat.jpg
img-4492-foto-jiri-balat.jpg
img-4508-foto-jiri-balat.jpg
img-4528-foto-jiri-balat.jpg
img-4541-foto-jiri-balat.jpg

Dokumenty ke stažení

.zip foto_ke stažení 54492,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap