KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP - Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlásil Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Blížší informace najdete v sekcích níže případně můžete položit dotaz na email: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: Ing. Petr Hasala (577 043 825), Ing. Petr Valášek (577 043 826), Ing. Marcela Kvapilová (577 043 828), Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843), Ing. Kateřina Válková (577 043 838), Ing. Alena Trčková (577 043 834), Ing. Lenka Peterková (577 043 783).

novinky

další zprávy »

Změny v realizaci kotlíkových dotacích - formulář ke stažení

Provedení podstatné změny je podmíněno předložením žádosti příjemce o podstatnou změnu v dílčím projektu, jejím schválením ze strany Zlínského kraje a uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace, a to před provedením podstatné změny. Formulář ke stažení zde: více »

Vzor smlouvy k nahlédnutí

Příjemci kotlíkových dotací budou podepisovat Smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu ZK, její vzor je k nahlédnutí zde: více »

Seznam registrovaných výrobků

Předmětem projektu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. více »

Energetický specialista a jeho úloha

Seznam energetických specialistů a další informace naleznete zde více »

Osoba oprávněná k instalaci kotle na biomasu,fototermických systémů a tepelných čerpadel

V případě financování instalace zařízení z evropských finančních prostředků (platí i pro kotlíkové dotace) je povinné, aby instalaci provedla osoba oprávněná. více »

Plná moc k zastupování

Pokud bude žadatele zastupovat jiná osoba na základě plné moci, Zlínský kraj požaduje předložení plné moci v originále či úředně ověřené kopii. Zároveň Zlínský kraj požaduje, aby podpis zmocnitele (tj. žadatele) byl úředně ověřen. Podpis zmocněného na plné moci být ověřen nemusí. více »

Další dokumenty ke stažení

.xls Závěrečná zpráva a vyúčtování kotlíkové dotace 333 kB
.pdf Desatero pro realizátory 53,14 kB
.pdf Důležité kontakty 48,28 kB
.pdf Prezentace Zlínského kraje 589,12 kB
.docx Návrh mikro opatření 54,38 kB
.pdf Fotodokumentace stávajícího kotle 106,44 kB
.doc Doklad o likvidaci kotle 71,5 kB
.doc Nejčastější dotazy 51,5 kB
.docx Plná moc pro zastupování 53,26 kB

Zlínský kraj je příjemcem dotace za účelem realizace projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000011. Projekt je realizován v rámci Operačního programu životní protředí, prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 - "Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek". Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony, delegované Ministerstem životního prostředí na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 - 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17. 6. 2015. Zlínský kraj získal dotaci ve výši 160 500 000 Kč. V rámci této dotace bude podpořeno min. 1080 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.