KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP - Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Zlínský kraj administruje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Blížší informace najdete v sekcích níže, případně můžete položit dotaz na email: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: 577 043 411 (provoz kotlíkové linky v úředních hodinách).

Nové kotlíkové dotace 2021+

POZOR: Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu!

Od 11. 10. 2021 je spuštěn Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022 (dotazníkový formulář neboli tzv. předžádost) pro nízkopříjmové skupiny žadatelů, první vlna sběru potrvá do 31. 12. 2021 - k vyplnění ZDE

 
 
S přípravou dotazníkového formuláře (tzv. předžádosti) Vám mohou pomoci na svém území místní akční skupiny Zlínského kraje, eventuálně ve městech Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín pracovníci městských úřadů. Mapu a kontakty na místní akční skupiny a okresní města naleznete ZDE.

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu nebo bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu (u rekreačního objektu je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu), který v nemovitosti také bydlí a vytápí starým kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy má možnost požádat o dotaci na výměnu neekologického kotle za kotel plynový kondenzační, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Předložení dotazníkového formuláře (tzv. předžádosti) Vás bonifikuje při předložení žádosti o poskytnutí dotace. Žádost se bude spolu s přílohami podávat v prvním čtvrtletí 2022.

Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

  • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 130.000,- Kč, 
  • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

V případě, že potřebujete poradit s novým typem zdroje vytápění, obraťte se na Energetickou agenturu Zlínského kraje o.p.s., kontaktní e-mail: info@eazk.cz, telefon: 577 043 940. Pracovníci energetické agentury vám poskytnou  bezplatné poradenství.

V dotazníkovém formuláři (tzv. předžádosti) výše žadatel o kotlíkovou dotaci vyplní základní údaje. Pro výpočet příjmů domácnosti Vám poslouží kalkulačka výpočtu příjmu domácnosti, dále naleznete v přiloženém dokumentu „Informace ke kotlíkových dotacím 2021+“ základní informace a otázky a odpovědi. 

Nové kotlíkové dotace 2021+

.pdf KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ - ZÁKLADNÍ INFORMACE 481,78 kB
.pdf OTÁZKY A ODPOVĚDI 403,37 kB

 KALKULAČKA VÝPOČTU PŘÍJMU DOMÁCNOSTI

 

novinky

další zprávy »

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY
DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Pomoc s přípravou předžádosti místními akčními skupinami Zlínského kraje
ARCHÍV JIŽ PROBĚHLÝCH VÝZEV
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Zlínský kraj je příjemcem dotace za účelem realizace projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000011, projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005166 a projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III." s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009890. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu životní protředí, prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 - "Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek". Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony, delegované Ministerstem životního prostředí na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 - 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17. 6. 2015. Zlínský kraj získal dotaci ve výši 160 500 000 Kč v rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" a z této dotace bude podpořeno min. 1080 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje. V rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" získal Zlínský kraj 160 500 000 Kč a z této dotace bude podpořeno min. dalších 1671 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje. V rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III" získal Zlínský kraj 166 493 776 Kč a z této dotace bude podpořeno min. dalších 1598 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje.

Kotlíkové dotace - GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

–        zájemce o kotlíkovou dotaci v roce 2022

 

Informace je poskytována Zlínským krajem dle článku 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „GDPR“) pro účel zpracování „sběr informací potřebných pro stanovení přesné výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU“. Subjektem osobních údajů je zájemce o kotlíkovou dotaci v roce 2022 vyplňující příslušný dotazníkový formulář (tzv. „předžádost“).

Správce osobních údajů – kontaktní údaje:

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20, telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku (dále také jen „správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:

Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku, poverenec.oou@kr-zlinsky.cz (dále také jen „pověřenec)

Účel zpracování a právní základ pro zpracováníosobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je „sběr informací potřebných pro stanovení výše alokace finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR) na kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU v roce 2022“.

Osobní údaje zájemce o kotlíkovou dotaci poskytnuté správci prostřednictvím formuláře v rámci dotazníkového průzkumu (tzv. „předžádosti“) jsou poskytnuty dobrovolně, přičemž právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce.

Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nemusí být schopen uspokojit všechny zájemce o poskytnutí kotlíkové dotace v roce 2022 vzhledem k tomu, že výše alokace finančních prostředků na dotační program pro Zlínský kraj od MŽP ČR bude vycházet z požadavků vyplývajících z dotazníkového průzkumu.

Kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů a prostředky zpracování osobních údajů:

Správce bude zpracovávat identifikační, kontaktní a popisné osobní údaje v rozsahu uvedeném v dotazníkovém formuláři. Osobní údaje nebudou správcem veřejně zpřístupněny, přičemž budou zpřístupněny MŽP ČR na jeho žádost pro potřeby stanovení výše alokace finančních prostředků pro Zlínský kraj. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy:

Osobní údaje v rozsahu uvedeném v dotazníkovém formuláři budou uloženy u správce po dobu jednoho roku.

 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.

Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:  Nedochází.

Práva subjektu údajů:

V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Obecnou informaci o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na webu Zlínského kraje – zde.

aktualizováno: 14.10.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap