KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP - Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Zlínský kraj administruje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Bližší informace najdete v sekcích níže, případně můžete položit dotaz email:
kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: 577 043 411 (provoz kotlíkové linky v úředních hodinách).

         

DOTACE OP ŽP 2021-2027
Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Dne 31. 8. 2022 ukončil Zlínský kraj příjem Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje. Obdrželi jsem celkem 2041 Žádostí o poskytnutí dotace za 293 395 922,95 Kč.  

Příjem formulářů Žádostí o poskytnutí dotace byl od 14. 6. 2022 od 8:00h do 31. 8. 2022 do 17:00 hod. Žádosti, u kterých byla ukončena kontrola formální a přijatelnosti žádostí, schválila Rada Zlínského kraje dne 28. 11. 2022 k podpoře (seznam najdete v dokumentech ke stažení v sekci Nové kotlíkové dotace 2021+). O výsledku budete vyrozuměni v průběhy prosince. Smlouvy o poskynutí investiční účelové dotace se budou podepisovat v měsíci lednu 2023. 

Program a přílohy naleznete „zde“.

 Kdo si mohl o dotaci požádat?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, který v nemovitosti zároveň bydlí a vytápí starým kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Výměna neekologického kotle je možná za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 

Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

  • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč, 
  • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

POZOR: úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude pouze v případě, že výměna byla již realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022.

Pro výpočet příjmů domácnosti Vám poslouží kalkulačka výpočtu příjmu domácnosti (viz. níže).

 
S přípravou formuláře Žádosti a následně se Závěrečnou zprávou a vyúčtováním projektu Vám mohou pomoci na svém území místní akční skupiny Zlínského kraje, eventuálně ve městech Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín pracovníci městských úřadů. Mapu a kontakty na místní akční skupiny a okresní města naleznete ZDE.

V případě, že potřebujete poradit s novým typem zdroje vytápění, obraťte se na Energetickou agenturu Zlínského kraje o.p.s., kontaktní e-mail: info@eazk.cz, telefon: 577 043 940. Pracovníci energetické agentury vám poskytnou  bezplatné poradenství.

Nové kotlíkové dotace 2021+

.pdf Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech ZK 1010,2 kB
.pdf Seznam schválených Žádostí 2 436,8 kB
.pdf Seznam schválených Žádostí 1 1184,26 kB
.pdf Vzorová smlouva 678,68 kB
.pdf Nejčastější dotazy a odpovědi 446,5 kB
.pdf Postup výpočtu příjmů 2413,89 kB
.docx Zpráva o montáži 131,51 kB
.pdf Doklad o likvidaci kotlového tělesa 170,16 kB
.pdf Změnový formulář 143,12 kB

 KALKULAČKA VÝPOČTU PŘÍJMU DOMÁCNOSTI

 

novinky

další zprávy »

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje
Datum vyhlášení Programu: 10. 5. 2022
Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 14. 6. 2022 od 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 31. 8. 2022 v 17:00 hod.
více »

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Pomoc s přípravou předžádosti místními akčními skupinami Zlínského kraje
ARCHÍV JIŽ PROBĚHLÝCH VÝZEV
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Zlínský kraj je příjemcem dotace za účelem realizace projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000011, projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005166 a projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III." s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009890. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu životní protředí, prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 - "Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek". Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony, delegované Ministerstem životního prostředí na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 - 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17. 6. 2015. Zlínský kraj získal dotaci ve výši 160 500 000 Kč v rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" a z této dotace bude podpořeno min. 1080 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje. V rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II" získal Zlínský kraj 160 500 000 Kč a z této dotace bude podpořeno min. dalších 1671 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje. V rámci projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III" získal Zlínský kraj 166 493 776 Kč a z této dotace bude podpořeno min. dalších 1598 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje.

Kotlíkové dotace - GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

–        zájemce o kotlíkovou dotaci v roce 2022

 

Informace je poskytována Zlínským krajem dle článku 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „GDPR“) pro účel zpracování „sběr informací potřebných pro stanovení přesné výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU“. Subjektem osobních údajů je zájemce o kotlíkovou dotaci v roce 2022 vyplňující příslušný dotazníkový formulář (tzv. „předžádost“).

Správce osobních údajů – kontaktní údaje:

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20, telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku (dále také jen „správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:

Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku, poverenec.oou@kr-zlinsky.cz (dále také jen „pověřenec)

Účel zpracování a právní základ pro zpracováníosobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je „sběr informací potřebných pro stanovení výše alokace finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR) na kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU v roce 2022“.

Osobní údaje zájemce o kotlíkovou dotaci poskytnuté správci prostřednictvím formuláře v rámci dotazníkového průzkumu (tzv. „předžádosti“) jsou poskytnuty dobrovolně, přičemž právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce.

Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nemusí být schopen uspokojit všechny zájemce o poskytnutí kotlíkové dotace v roce 2022 vzhledem k tomu, že výše alokace finančních prostředků na dotační program pro Zlínský kraj od MŽP ČR bude vycházet z požadavků vyplývajících z dotazníkového průzkumu.

Kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů a prostředky zpracování osobních údajů:

Správce bude zpracovávat identifikační, kontaktní a popisné osobní údaje v rozsahu uvedeném v dotazníkovém formuláři. Osobní údaje nebudou správcem veřejně zpřístupněny, přičemž budou zpřístupněny MŽP ČR na jeho žádost pro potřeby stanovení výše alokace finančních prostředků pro Zlínský kraj. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy:

Osobní údaje v rozsahu uvedeném v dotazníkovém formuláři budou uloženy u správce po dobu jednoho roku.

 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.

Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:  Nedochází.

Práva subjektu údajů:

V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Obecnou informaci o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na webu Zlínského kraje – zde.

aktualizováno: 19.12.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap