Kontakty

 

Informace o výkonu státní a majetkové správy pro silnice I. - III. třídy, místní a veřejně přístupné účelové komunikace
 
 
Následující informace by měly občanům, stavebníkům, věcně a místně příslušným orgánům veřejné správy poskytnout základní informace o výkonu veřejné a majetkové správy u silnic I.- III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve Zlínském kraji.
 
Základní terminologie:
1.Dotčený orgán
Orgán veřejné správy, v jehož kompetenci je vydávání vyjádření ke stavbám, stanovisek k územním plánům a jejich změnám, povolení nadměrných nákladů, zvláštních užívání silničních komunikací, nových sjezdů ze silničních komunikací a úpravy stávajících připojení, stavebních povolení pro stavby komunikací nebo staveb, které se stanou součástí komunikace atd.
 
2. Majetkový správce komunikace
Organizace, na niž byla vlastníkem komunikace (státem, krajem nebo obcí) přenesena majetková správa komunikace spočívající nejen v údržbě komunikace, ale i ve výkonu vlastnických práv při dotčení komunikace stavbami, které se vlastnických práv dotýkají (připojování staveb na komunikace, stavby v ochranném pásmu komunikace, umisťování vedení do komunikace, zvláštní užívání komunikace atd).
 
3. Příslušný orgán policie ČR
Orgán policie ČR v jehož kompetenci je ochrana bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, a který vydává potřebná stanoviska k záměrům týkajícím se pozemních komunikací.
 
Silnice I. třídy
 
1. Dotčený orgán pro silnice I. třídy
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Zlínského kraje ( dále jen „KÚZK ODSH“ ) se sídlem Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Podrobné informace o rozsahu činnosti jsou k dispozici na internetové stránce Zlínského kraje v dokumentech a informacích Krajského úřadu-odboru dopravy a silničního hospodářství. Od 1.1.2007 je dotčeným orgánem uplatňujícím stanoviska k územním plánům obcí a měst tam, kde obcemi a městy procházejí silnice II. a III. třídy nebo výhledově procházet mají.
 
 
Pozor, z hlediska silnic I. třídy uplatňuje stanovisko k územní plánům od 1.1.2007 Ministerstvo dopravy ČR !!!
 
2. Majetkový správce silnic I. třídy
 
Majetkovým správcem silnic I. třídy, poskytujícím potřebná vyjádření a stanoviska je ve Zlínském kraji Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín se sídlem Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín tel. 724/207 901, 724/046309, 606/095259
 
Vyjádření ve věcech silnic I. třídy pro okresy ZL, KM a UH ( silnice I/47, I/49, I/50, I/54, I/55, I/57, I/69 a I/71 ) jsou poskytována na pracovišti výše uvedené adresy ve Zlíně. Pro okres VS (silnice I/35, I/56, I/57 a I/58) je nutné se obracet na pracoviště ve Valašském Meziříčí, Jičínská 177, tel. 571622841
 
3. Příslušný orgán policie ČR
 
Pro všechny okresy Zlínského kraje
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie se sídlem J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín, tel. 974661257
 
Uvedené krajské ředitelství ZK vydává na území kraje stanoviska:
§ k novým připojením na silnice I. třídy a úpravě stávajících připojení
§ k nadměrným nákladům na území kraje, které přecházejí hranice jednoho okresu
§ ke stavbám dotýkajícím se silnic I. třídy
§ k umístění reklamních poutačů na silničním pozemku a v ochranném pásmu silnic I. třídy
 
Ve všech ostatních případech je možné požádat o stanovisko místně příslušné Územní odbory vnější služby, dopravní inspektoráty Krajského ředitelství policie ZK (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín). Místní příslušnost je určena okresem, ve kterém se úsek silnice nachází.
 
Silnice II. a III. třídy
 
1. Dotčený orgán pro silnice II. a III. třídy
Zánikem okresních úřadu byl výkon veřejné správy přenesen na obce s rozšířenou působností (tzv. malé okresy), u kterých činnost bude vykonávána příslušným odborem městského úřadu. Celkově byl výkon státní správy v rámci Zlínského kraje přenesen ze čtyř okresních úřadů na 13 obcí s rozšířenou působností.
Okres Zlín: Luhačovice, Otrokovice, Vizovice, Valašské Klobouky a Zlín
Okres Uherské Hradiště: Uherské Hradiště a Uherský Brod
Okres Kroměříž: Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž
Okres Vsetín: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín
 
Městské úřady (odbory dopravy, případně činností pověřené jiné odbory ) uvedených 13 měst s rozšířenou vydávají na silnicích II. a III. třídy všechna povolení zvláštního užívání (s výjimkou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy na silnicích II. a III. třídy – vydává odbor dopravy krajského úřadu) , povolení výjimek z ochranného pásma, povolení uzavírek, povolení sjezdů ze silnic a stavební povolení, která mu přísluší jako speciálnímu stavebnímu úřadu. Městské úřady obcí s rozšířenou působností jsou rovněž dotčeným orgánem veřejné správy ve věcech staveb dotýkajících se silnic II. a III. třídy (vyjádření k projektovým dokumentacím atd.) .
 
 
2. Majetkový správce silnic II. a III. třídy
 
Majetkovým správcem silnic II. a III. třídy, zastupujícím jejich vlastníka-Zlínský kraj, poskytujícím potřebná vyjádření a stanoviska je Ředitelství silnic Zlínského kraje se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, tel. 577212829, pracoviště Kroměříž tel. 573331 451, pracoviště Uherské Hradiště tel.572555 255, pracoviště Valašské Meziříčí pro okres Vsetín tel. 571612 102
 
3. Příslušný orgán policie ČR
 
Příslušný Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie ZK (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín).
 
Místní a veřejně přístupné účelové komunikace
 
 
1. Dotčený orgán pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace
 
Odbor dopravy, případně jiný odbor (pokud je zřízen) městského nebo obecního úřadu města nebo obce, ve které se komunikace nachází, případně, v jehož katastru je situována. Pokud odbor dopravy nebyl zřízen, příslušným dotčeným orgánem státní správy je městský, nebo obecní úřad.
 
2. Majetkový správce místních a veřejně přístupných účelových komunikací
Město nebo obec pro místní komunikace.
Město, obec nebo i právnická případně fyzická osoba pro veřejně přístupné účelové komunikace.
Ve všech uvedených případech může být výkon vlastnických práv i majetkové správy přenesen na jiný subjekt ( technické služby, sdružené služby atd.)
 
3. Příslušný orgán policie ČR
 
Příslušný Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie ZK (bývalé okresní dopravní inspektoráty Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín).
 
Příloha:
 
Přehledná tabulka rozdělení výkonu státní správy ve věcech silnic, místních a účelových komunikací
aktualizováno: 14.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap