Koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 309/2013 Sb., která zásadním způsobem mění způsob prodeje kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že mění přílohu č. 3 živnostenského zákona tak, že stávající koncesovaná živnost „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ se rozšiřuje a nově bude obsahovat i prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Účelem zpřísnění podmínek pro podnikání v uvedené oblasti bylo získat přehled o prodejcích lihu a lihovin a omezit prodej nedaněného a nekvalitního alkoholu. Regulace se tak dotkne podnikatelů, kteří prodávají líh a lihoviny jako distributoři jinému podnikateli, rovněž podnikatelů podávajících konzumní líh a lihoviny k bezprostřední spotřebě v restauračních zařízeních, barech, vinárnách, zařízeních rychlého občerstvení, případně v dopravních prostředcích a dále i prodejců lihovin v maloobchodních prodejnách, a to bez ohledu na velikost, rozsah prodeje či zaměření prodejny (např. smíšené zboží, specializované prodejny nápojů, benzínové pumpy, apod.). O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“.

Obchodníci a výrobci lihovin, kteří uvádějí lihoviny přímo do oběhu a kolkují je, nově budou skládat kauci. Ostatních prodejců lihovin se kauce netýká.

Přechodná ustanovení umožňují stávajícím podnikatelům pokračovat v provozování prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin na základě živnostenských oprávnění podle předchozí právní úpravy po dobu 6 měsíců, tj. do 17. dubna 2014. Pokud v této době podnikatelé nepožádají živnostenský úřad o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, právo k provozování této činnosti jim zanikne.

K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady. Koncese má hlavně evidenční charakter. Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin ve výše stanoveném termínu na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Přijetí žádosti podnikatele, který byl k 17. říjnu 2013 oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny nepodléhá správnímu poplatku. Co se nových podnikatelů týká, tito nejsou povinnosti hradit správní poplatek zbaveni.

Pro informaci uvádíme definice jednotlivých komodit, na které se vztahuje daná úprava, včetně předpisů, které je upravují:

kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů).

konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu (§ 16 písm. a) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů).

lihovina = alkoholický nápoj

a) určený k lidské spotřebě,

b) mající určité organoleptické vlastnosti,

c) o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových,

d) vyrobený

    I) buď přímo

- destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo

- macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo

- přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel uvedených v bodě 3 přílohy I nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení,

    II) nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami:

- s jinými lihovinami, nebo

- s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo

- s jinými alkoholickými nápoji, nebo

- s nápoji.

(čl. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89).

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap