Koncepce dopravní infrastruktury na území Zlínského kraje

  • a) Generel dopravy Zlínského kraje.
  • b) Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje
  • c) Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji
  • d) Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje

 Rozvoj dopravní infrastruktury a především silniční sítě je jednou z hlavních priorit Zlínského kraje, protože umožní zvýšení atraktivity kraje pro investory a tím zlepšení ekonomické situace v oblasti. Od roku 2010 má Zlínský kraj již napojení na síť dálnic. Pozornost představitelů kraje se i nadále soustřeďuje k prosazení požadavků v oblasti rozvoje nadřazené silniční sítě, zejména k urychlení přípravy a realizace dálnic D49 a D55 zařazených do mezinárodní sítě TEN-T. U vybraných krajských silnic postupně probíhá homogenizace, zlepšování parametrů a kvality. Tato „Vybraná síť krajských silnic“ byla schválena usnesením Rady Zlínského kraje v roce 2007 a pro nové programovací období 2014 – 2020 schválila Rada Zlínského kraje v roce 2014 „Prioritní komunikace ve Zlínském kraji pro IROP 2014-2020“.

 a) Základním rozvojovým dokumentem Zlínského kraje v oblasti dopravy je Generel dopravy Zlínského kraje.

 Generel dopravy byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23. 6. 2004 a jeho aktualizace dne 14. 12. 2011. Je výchozím a závazným dokumentem při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Zlínského kraje. Stanovuje hlavní priority rozvoje všech druhů dopravy – tj. silniční, železniční, letecké, vodní a cyklistické.

 b) Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje je dokument, navazující na Generel dopravy Zlínského kraje. Doplňuje a podrobně rozvádí problematiku cyklistické dopravy na území kraje. Skládá se ze dvou základních částí - analytické a návrhové. Je doplněna o pasport cyklistických tras na území kraje a o mapové přílohy.

c) Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji je navazujícím dokumentem v oblasti železniční dopravy. Řeší možnosti rozvoje železniční sítě v kraji a podrobně se zabývá rovněž možnostmi dostavby tzv. „Baťovy železnice“ mezi Vizovicemi a Valašskou Polankou. Je tvořen třemi etapami:

- Inventarizace a vyhodnocení současného stavu kolejové dopravy

- Návrh koncepce a strategie

- Studie proveditelnosti – Dostavba železniční trati Vizovice – Valašská Polanka, zkapacitnění železniční trati Vizovice – Otrokovice.

 d) Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje byla schválená dne 29. 6. 2015 usnesením Zastupitelstva ZK č. 0643/Z19/15 a jejím obsahem je především návrh sledování a podrobného zhodnocení stávající silniční sítě v majetku Zlínského kraje při respektování požadavků trvale udržitelného rozvoje území a zajištění bezpečnosti dopravy, se zohledněním rozvojových záměrů komunikační sítě v majetku ČR.

Návrhová část koncepce popisuje metodiku hodnocení záměrů na silniční síti v majetku Zlínského kraje od výběru úseků a výběru typu akce (investiční nebo neinvestiční), přes návrh a aplikaci multikriteriálního hodnocení a seřazení priorit, až po vytvoření databáze záměrů, včetně manuálu pro používání a aktualizaci této databáze. Celý proces byl rozčleněn do několika dílčích kroků. Prvním krokem je výběr úseku pozemní komunikace, který je problematický ať z hlediska technického stavu (vozovka, návrhové prvky atd.), nebo z hlediska nehodovosti. Na těchto úsecích je pak navržen typ akce, který by měl danou závadu odstranit. Na jednom úseku může být navrženo více typu akcí s ohledem na finanční prostředky. V dalším kroku jsou na záměr uplatněna kritéria, která by měla komplexně posoudit vstupní parametry úseku a přínos investiční nebo neinvestiční akce. Kritéria jsou definovaná pomocí bodových koeficientů s různou vahou pro jednotlivé aspekty. Z celkového bodového součtu je pak vytvořeno pořadí, které slouží jako podklad pro rozhodování o realizaci daných záměrů.

dokumenty ke stažení

.rar Rozvoj kolejové dopravy ve Zlinskem kraji dostavba_vizovice_polanka 17773,51 kB
.xls Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje - pasport_cyklo 300,5 kB
.doc Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje - navrh_cyklo 645 kB
.doc Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje - analyza_cyklo-1 16765,5 kB
.jpg Rozvoj kolejové dopravy ve Zlinskem kraji tranzitni_koridory 409,49 kB
.jpg Rozvoj kolejové dopravy ve Zlinskem kraji vyhledove_rychlosti 340,24 kB
.jpg Rozvoj kolejové dopravy ve Zlinskem kraji etapizace_dostavby 381,05 kB
.jpg Rozvoj kolejové dopravy ve Zlinskem kraji_paterni_zeleznicni_sit 355,93 kB
.doc Rozvoj kolejové dopravy ve Zlinskem kraji zkapacitneni_vizovice_otrokovice 21155,5 kB
.doc Rozvoj kolejové dopravy ve Zlinskem kraji koncepce_kolejove_dopravy 3396,5 kB
.doc Rozvoj kolejové dopravy ve Zlinskem kraji inventarizace_kolejove_dopravy 3050 kB
.pdf Koncepce rozvoje silniční sítě II a III tříd ZK 3132,73 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap