Kompetence ředitele krajského úřadu dle zákona o krajích (zákon č. 129/2000 Sb.)

Ředitel krajského úřadu:

 • je zaměstnancem kraje
 • stojí v čele krajského úřadu
 • v případě nepřítomnosti je zastupován zástupcem ředitele
 • za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi
 • je oprávněn zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
 • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí poslance a senátora Parlamentu České republiky a s funkcí člena zastupitelstva územního samosprávného

Ředitel zejména:

 • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů
 • podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem
 • podle zvláštních předpisů plní vůči zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu funkci statutárního orgánu zaměstnavatele
 • stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu
 • je nadřízeným všech zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a kontroluje jejich činnost
 • vydává zejména organizační a pracovní řád, spisový řád a skartační řád krajského úřadu
 • je oprávněn předkládat radě návrhy na vydání nařízení kraje
 • určuje po projednání s hejtmanem své zástupce
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem
 • plní úkoly stanovené v samostatné působnosti zastupitelstvem a radou a další úkoly stanovené zákonem

Krajský úřad:

 • tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu
 • člení se na odbory a oddělení
 • plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí
 • vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu
 • kontroluje v souladu s příslušnými zákony činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap