Kompetence obecního úřadu v přenesené působnosti (dále jen „OÚ“)

OÚ je povinen (§ 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon SPOD“)
 • vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1 zákona;
 • působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti;
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte;
 • projednat s dítětem nedostatky v jeho chování;
 • sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující;
 • poskytovat nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů;
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v 6 odst. 1 zákona.
 
OÚ rozhoduje (§ 13 odst. 1 zákona SPOD)
 • o opatřeních podle § 43 zákona o rodině (napomenutí, dohled, omezení), pokud tak neučinil soud, opis rozhodnutí zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 
OÚ sleduje (§ 13 odst. 2 zákona SPOD)
 • zda jsou dodržována opatření, o nichž rozhodl
 • zda jsou dodržována opatření učiněná soudem, jestliže jej soud o to požádá.
 
OÚ podává podněty soudu (§ 14 odst. 3 zákona SPOD)
 • k opatřením týkajícím se výchovy dětí, o podání podnětu soudu neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 
OÚ je povinen zajistit dítěti (§ 15 odst. 1 zákona SPOD)
 • které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení, neodkladnou péči, při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěti; o uvedeném opatření neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 
OÚ při péči o děti uvedené v § 6 odst. 1 zaměřuje pozornost (§ 32 odst. 1zákona SPOD)
 • na využívání volného času těchto dětí;
 • na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost;
 • sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí;
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní;
 • zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí;
 • nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem;
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.
 
OÚ je povinen učinit opatření (§ 37 odst. 1zákona SPOD)
 • k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotní péče dítěti-cizinci uvedenému v § 2 odst. 3 zákona;
 • o opatřeních uvědomí neprodleně obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 
OÚ vede spisovou dokumentaci (§ 54 – 57 zákona SPOD, Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000 ze dne 15. 3. 2000, ve znění pozdějších předpisů).


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap