Kompetence obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti (dále jen „ORP“)

ORP plní kompetence OÚ (viz část „Kompetence obecního úřadu“)
 
ORP je povinen zajišťovat preventivní činnost (§ 10 odst. 3 zákona SPOD)
 • sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku;
 • činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.
 
ORP je povinen zajišťovat poradenskou činnost (§§ 11 odst. 1, 12 zákona SPOD)
 • pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 • poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
 • pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu;
 • poskytovat osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy;
 • může uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče:
 • takovou pomoc dítěti nezajistili, ačkoliv takovou pomoc nezbytně potřebuje,
 • nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte;
 • je povinen po umístění dítěte do zařízení poskytnout rodičům pomoc spočívající zejména v pomoci uspořádat rodinné poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny.
 
ORP činí opatření na ochranu dětí (§§ 14, 16, 17 zákona SPOD)

podává návrhy soudu:

 • na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě;
 • na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu;
 • na nařízení ústavní výchovy;
 • na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy;
 • na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení;
 • na vydání předběžného opatření u dítěte, jež se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka;
 • činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se neujme své funkce.
 
Činnost ORP při svěřování dítěte do výchovy jiných osob než rodičů (§§ 19, 21 zákona SPOD)
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, je-li dítě v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů;
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, je-li dítě v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo se souhlasem rodičů;
 • přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte;
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiných osob než rodičů;
 • vyhledává děti vhodné k osvojení nebo svěření do pěstounské péče, vede jejich spisovou dokumentaci a kopii zasílá krajskému úřadu;
 • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, vede jejich spisovou dokumentaci a kopii zasílá krajskému úřadu;
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiných fyzických osob než rodičů.
 
Činnost ORP při výkonu ústavní a ochranné výchovy u dětí (§§ 28 – 30, 12 zákona SPOD)
 • po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy sjedná dobu a místo přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy, přitom vyzve rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o předání dítěte ve stanoveném termínu do zařízení, popřípadě s jejich souhlasem může zabezpečit sám umístění dítěte;
 • nepodrobí-li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte rozhodnutí soudu, podá soudu návrh na výkon rozhodnutí;
 • pravidelně navštěvuje dítě a jeho rodiče a to nejméně jednou za 3 měsíce;
 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízení, a to zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v zařízení a zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči;
 • poskytuje rodiči pomoc spočívající zejména v pomoci uspořádat rodinné poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny;
 • ORP může vydat písemný souhlas s pobytem dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, u rodičů nebo jiných fyzických osob; při vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav přihlíží zejména k rodinnému a sociálnímu prostředí, v němž bude dítě pobývat; při pobytu dítěte u jiných fyzických osob než rodičů, prarodičů nebo sourozenců, posoudí jejich bezúhonnost.
 
ORP při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost (§ 32 – 34 zákona SPOD)
 • působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí, zvláště pachatelům trestné činnosti;
 • upozorňuje krajské úřady na potřebu pomáhat dětem, zejména propuštěným z ústavní , ochranné výchovy nebo výkonu trestu, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání;
 • spolupracuje s úřady práce;
 • usměrňuje péči o děti podle programů péče o problémové skupiny dětí zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými osobami;
 • pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování.
 
ORP je povinen v rámci sociálně-právní ochrany ve vztahu k cizině (§§ 35a, 36 odst. 2 zákona SPOD)
 • vydat zákonnému zástupci dítěte potvrzení pro uplatňování nároku na výživné vůči povinné osobě žijící v cizině;
 • podílet se na zajišťování návratu dětí z ciziny bez doprovodu tak, že učiní opatření potřebná pro převzetí dítěte a současně sdělit zastupitelskému úřadu, kým bude dítě na území České republiky při návratu převzato; může též dohodnout, že dítě bude převzato v cizině.
 
ORP je povinen v rámci sociálně-právní ochrany ve zvláštních případech (§ 37 zákona SPOD)
 • činit po nahlášení OÚ o existenci dítěte-cizince bez jakékoliv péče či ohroženého na životě další nezbytná opatření směřující k jeho ochraně a neprodleně uvědomit zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem;
 • nezbytnými opatřeními, který činí, jsou:
  • podání návrhu na nařízení předběžného opatření;
  • podání návrhu na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte;
  • podání návrhu na ústavní výchovu dítěte;
  • zprostředkování umístění dítěte v azylovém zařízení.


aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap