Kolaudační souhlas pro stavby silnicie I. třídy

01. Pojmenování (název) životní situace
Kolaudační souhlas pro stavby silnic I.třídy.

02. Základní informace k životní situaci

Stavba jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, kam patří i stavby dopravní a občanské infrastruktury (tzn. i stavby silnice I.třídy), může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydává speciální stavební úřad.  

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavebník, ev. jeho zplnomocněný zástupce.
04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro získání povolení předčasného užívání je potřebné podat řádně vyplněnou žádost s přílohami. Speciální stavební úřad do 15 dnů od doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, která musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami §119 odst.2 stavebního zákona, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání stavby. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. U staveb silnic I.třídy vždy doloží i stanovisko Policie ČR-Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie a souhlas majetkového správce silnice I.třídy, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín (pokud ŘSD ČR není stavebníkem).

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři s přílohami uvedeným v části „B“ žádosti k speciálnímu stavebnímu úřadu.

06. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství
07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ing. Emilie Klinkovská, tel. 577043505

Ing. arch. Vladimír Zicháček, tel.: 577043506

Ing. Jaroslav Urban Ph.D., tel.: 577043521

Bc. Libor Svobodník, tel.: 577043535

08. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

- žádost o vydání kolaudačního souhlasu se všemi předepsanými přílohami

- doklad totožnosti nebo výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby)

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář – žádost o vydání kolaudačního souhlasu, který je přílohou č. 12 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, je ke stažení zde: http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html

10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v položce č. 20 písm.a) sazebníku správních poplatků ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby. Poplatek vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky. Úhrada se provede bezhotovostním převodem nebo v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Maximálně 60+15 dnů od doručení žádosti – viz. bod 04.

12. Kdo jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení, je vymezen zákonnou úpravou v ust. §122 stavebního zákona a kromě stavebníka jsou to: vlastník stavby, popřípadě budoucí užívatel.  

13. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, neboť je nutné k žádosti doložit mj. geometrický plán a geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, popř. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

vyhláška č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: § 178 přestupky - pokuta do výše 500 000 Kč; § 180 správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob - pokuta do výše 500 000 Kč.

19. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Ministerstvo dopravy, krajské úřady.

20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s odpovědným pracovníkem.
21. Související životní situace a návody, jak je řešit
Není uvedeno.

22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství

23. Kontaktní osoba
Ing. Emilie Klinkovská, vedoucí oddělení silničního hospodářství
24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
31.08.2014

25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
31.08.2014

26. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

27. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

U silnic I.třídy je neopomenutelným dotčeným orgánem Policie ČR – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie. Účastníkem řízení je vždy i majetkový správce silnic I.třídy – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín.

U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, se provede kolaudační řízení podle v té době platných právních předpisů.

aktualizováno: 14.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap