Jak a kde zrušit živnostenské oprávnění

Přerušení či pozastavení provozování živnosti nemá vliv na zřízení či znepřístupnění datové schránky. Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost přerušenu či pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. zrušení živnostenského oprávnění.

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění lze podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v ČR (kontakty na obecní živnostenské úřady ve Zlínském kraji naleznete na webových stránkách Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/obecni-zivnostenske-urady-ve-zlinskem-kraji-cl-343.html). Živnostenské oprávnění je zrušeno dnem nabytí právní moci rozhodnutí, pokud podnikatel neuvede jiný konkrétní den (nelze zpětně ani ke dni doručení žádosti, nejdříve lze ke dni následujícímu po dni doručení žádosti o zrušení živnostenského oprávnění živnostenskému úřadu).

 Způsoby zrušení živnostenského oprávnění:

1)     osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě

2)     písemně poštou

3)     elektronicky - e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem

4)     elektronicky prostřednictvím  služby Portálu živnostenského podnikání na adrese https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/kompletni-podani

 ad 1)

Nejjednodušší varianta – stačí vzít si s sebou pouze doklad totožnosti a žádost s vámi vyplní přímo pracovník živnostenského úřadu.

 ad 2)

V žádosti je nutné uvést vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště, IČO nebo RČ nebo datum narození, vhodné je uvést také e-mail či telefon, aby s Vámi mohl pracovník obecního živnostenského úřadu operativně vyřešit případný problém), datum ke kterému chcete ukončit živnostenské oprávnění (viz výše), ke které živnosti chcete živnostenské oprávnění zrušit (v případě více živností uvést všechny živnosti) a doručit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu žádost přede dnem, ke kterému budete chtít živnostenské oprávnění zrušit. V tomto případě lze využít vytištěný formulář z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/ (příloha ke stažení "Změnový list"). Stačí ale také žádost s vlastnoručním podpisem na obyčejném papíře, která bude obsahovat údaje dle první věty tohoto odstavce.

 ad 3)

Tento způsob podání vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) založený na kvalifikovaném certifikátu (poskytovateli kvalifikovaných certifikátů jsou Česká pošta, s. p., eIdentity a. s. a První certifikační autorita, a. s.). E-mail by měl obsahovat stejné údaje jako písemná forma (viz bod 2)

 ad 4)

Tento způsob podání vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) založený na kvalifikovaném certifikátu (poskytovateli kvalifikovaných certifikátů jsou Česká pošta, s. p., eIdentity a. s. a První certifikační autorita,
a.s.). Správně vyplněné podání je třeba elektronicky přímo ze služby odeslat na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo do datové schránky vybraného živnostenského úřadu. Vybraný živnostenský úřad po obdržení podání toto odpovídajícím způsobem zpracuje v Informačním systému Registru živnostenského podnikání, a pokud to bude možné, tak i elektronicky vyřídí.

Závěrem upozorňujeme na povinnost oznámit skutečnost o zrušení živnostenského oprávnění také finančnímu úřadu, Vaší zdravotní pojišťovně a Správě sociálního zabezpečení. O oznámení vůči těmto institucím můžete požádat obecní živnostenský úřad v rámci své žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Pokud tak neučiníte, tak je musíte informovat jednotlivě a to v následujících lhůtách: 

- oznámení zdravotní pojišťovně podejte nejpozději do 8 dnů od zrušení živnostenského podnikání,

- oznámení na finanční úřad zašlete do 15. dne po zrušení živnosti,

- oznámení OSSZ odevzdejte nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po měsíci zrušení živnostenského podnikání.

aktualizováno: 20.2.2023

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap