Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nastavení a úpravy smluvních podmínek

  22.1.2015

Všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací a jejími přílohami jsou pro uchazeče závazné a musí být také uvedeny ve smlouvě, která je na základě zadávacího řízení s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, uzavřena. Jakékoliv následné úpravy a změny smluvních podmínek, které by měnily podmínky nastavené zadávací dokumentací, jsou nepřípustné. Dle znění § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Pokud si zadavatel v rámci smluvních podmínek sjedná smluvní pokutu za účelem zajištění vzájemných práv a povinností smluvních stran, a následně dojde k porušení právní povinnosti zajištěné smluvní pokutou, je zadavatel povinen takovou smluvní pokutu vymáhat. V případě, že ze strany zadavatele nedojde k uplatnění smluvní pokuty, bude v tomto případě ŘO OP VK posuzovat soulad postupu zadavatele s ustanovením § 82 odst. 7 ZVZ. Neuplatněním práva na vzniknuvší smluvní pokutu se zadavatel dopouští faktické změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a to podle povahy a intenzity buď ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 písm. b) nebo c), kdy tato faktická změna smluvních podmínek mohla ovlivnit účast potenciálních dodavatelů nebo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky nebo ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 písm. d), kdy taková změna smluvních podmínek fakticky mění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného uchazeče a mohla mít ve výsledku dopad do nezpůsobilosti výdajů ve výši min. 25% z částky dotace použité na financování zakázky.

ŘO OP VK proto příjemce důrazně upozorňuje, aby práva vzniklá ze smlouvy, např. smluvní pokuty, vůči dodavatelům důrazně uplatňovali a ŘO OP VK toto náležitě doložili.

Odkaz: http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/upozorneni-a-metodicky-vyklad-k-verejnym-zakazkam/informace-ridiciho-organu-op-vk-pro-prijemce-podpory-z-op-vk-tykajici-se-nastaveni-a-upravy-smluvnich-podminek.html 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap