Informace pro žadatele o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje především na ohrožené děti (viz Obecné informace o sociálně-právní ochraně dětí).
 
Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány, jimiž jsoukrajské úřady,obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí.
 
Zákon SPOD umožňuje, aby vymezené činnosti sociálně-právní ochrany dětí vykonávaly vedle orgánů sociálně-právní ochrany i fyzické osoby nebo právnické osoby (dále jen „pověřené osoby“). Vymezené činnosti však mohou vykonávat jen na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Jestliže fyzické nebo právnické osoby vykonávají činnosti sociálně-právní ochrany dětí bez pověření, hrozí jim pokuta ve výši až 50 000,- Kč. Tuto pokutu jim udělí krajský úřad příslušný dle sídla či trvalého pobytu „pověřené osoby“.
 
 
 
Vymezení činností sociálně-právní ochrany dětí:
 • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje;
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 • poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu;
 • vykonávání činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku;
 • zřizování zařízení sociálně-právní ochrany (§ 39 zákona SPOD);
 • poskytování pěstounům v zařízení, jehož jsou zřizovateli, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče;
 • převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad;
 • navrhování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností fyzické osoby vhodné stát se pěstouny v zařízení pro výkon pěstounské péče (§ 44 zákona SPOD);
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
 • vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
 • poskytování fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 
O pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí rozhoduje:
 • krajský úřad;
 • komise pro sociálně-právní ochranu dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností (pouze v případě kdy žadatel žádá jen o pověření ke zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti dle § 38 odst. 2 písm. a) zákona SPOD).
 
Sociálně-právní ochranu dětí mohou poskytovat jen pověřené osoby, které jsou odborně způsobilé pro tuto činnost.
 
Odbornou způsobilostí pro poskytování sociálně-právní ochrany se dle § 49a zákona SPOD rozumí:
 1. řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech v oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo ošetřovatelství, a v oblasti lékařství zaměřených na všeobecné a dětské lékařství;
 2. řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech uskutečňovaných vyššími odbornými školami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální péče, charitní a sociální činnost, sociálně-právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie a ukončené studium pro diplomované zdravotní sestry nebo řádně ukončené maturitní studium v těchto oborech;
 3. vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany podle zvláštního právního předpisu a praxe v trvání nejméně 1 roku;
 4. absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti péče o rodinu a děti v celkovém rozsahu nejméně 100 hodin a praxe v trvání nejméně 1 roku, jde-li o osoby, které řádně ukončily vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v jiné oblasti studia nebo v téže oblasti studia, ale v jiném zaměření, než jsou uvedeny v bodech 1) a 2);
 5. absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti péče o rodinu a děti v rozsahu nejméně 100 hodin a praxe v trvání nejméně 1 roku, jde-li o osoby, které dosáhly středního nebo základního vzdělání, nebo;
 6. absolvování přípravy organizované pro dobrovolníky vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra podle zvláštního právního předpisu, je-li tato příprava zaměřena na pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.
 
Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o absolvování studia a potvrzením o odborné praxi, které vystavují ty orgány nebo osoby, u nichž byla odborná praxe konána.
 
Dle § 49a odst. 6 se mohou na přímém poskytování sociálně-právní ochrany podílet také osoby, které nezískaly požadovanou odbornou způsobilost, pokud tuto činnost vykonávají pod dozorem osoby, která požadovanou odbornou způsobilost získala. Osoba, která odbornou způsobilost nezískala, je povinna absolvovat vzdělávací kurz v oblasti péče o rodinu a děti nejpozději do 1 roku od započetí přímého poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

dokumenty ke stažení

.pdf Přehled osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji 78,85 kB
.doc Formulář žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 72,5 kB
aktualizováno: 26.6.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap