Informace pro občany v oblasti cenové regulace a kontroly

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o působnosti v oblasti cen) upravuje působnost ministerstev, jiných správních úřadů, finančních ředitelství, krajů a obcí v oblasti cen.

Obec a kraj dle zákona o působnosti v oblasti cen, v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí Ministerstva financí, může nařízením obce stanovit:

1. maximální ceny, pokud nejsou stanoveny Ministerstvem financí,

2. maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené Ministerstvem financí,

3. maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené Ministerstvem financí nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené Ministerstvem financí nevztahují,

4. cenovou mapu stavebních pozemků podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Nařízení obce týkající se bodů 1 až 3 musí být v souladu s Cenovými výměry, kdy Ministerstvo financí obvykle v prosinci každého roku vydává Cenový výměr, ve kterém jsou stanoveny maximální ceny pro vybrané oblasti pro následující rok. Cenové výměry jsou zveřejňovány v Cenových věstnících a na webových stránkách Ministerstva financí.

V Cenovém výměru v části I., oddíl B je stanoveno, ve kterých oblastech mohou být vydána nařízení kraje a obce ve věci stanovení maximálních cen. Tento výčet je taxativní, obec ani kraj si jej nemůže rozšířit. Nařízení se vydává při splnění podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění  pozdějších předpisů.

Maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánůČeské republiky v oblasti cen pro rok 2014. Dle  výměru MF č. 1/2014, ze dne 22.11.2013, se jedná o následující oblasti.

1. Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených jiným právním předpisem a v nařízeních obce včetně střežení vozidla na parkovišti a případného přitažení zpět

2. Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu

3. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy

4. Taxislužba osobní na území obce

5. Služby parkovišť

6. Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle jiného právního předpisu

7. Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny

8. Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady

9. Pohřební služby

10. Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště

11. Kontrola a revize spalinové cesty

12. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků podle jiného právního předpisu.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap