Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2018

dokumenty ke stažení

.doc 95. Návštěvní knihy 90,5 kB
.doc 94. Data k povolování staveb na území kraje 133 kB
.pdf 93. Smlouvy 54,55 kB
.pdf 92. Seznam držitelů osvědčení a žadatelů o osvědčení k provozování stanic technické kontroly 46,92 kB
.pdf 91. Informace ve věci korespondence k odvolání 62,26 kB
.doc 90. Materiál ve věci zdravotnictví 29 kB
.pdf 89. Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 92,58 kB
.pdf 88. Kontroly provedené odborem zdravotnictví a odborem sociálních věcí krajského úřadu v rámci přenesené působnosti podle zákonů č. 372/2011 Sb., č. 108/2006 Sb. 5094,84 kB
.pdf 87. Odvolací řízení ÚR - sídliště Štěpnice (UH) 122,83 kB
.pdf 86. Kopie dokumentu č. j. KUZL 13144/2004 ŽPZE-Da 51,8 kB
.pdf 85. Důvod zpoždění při předání spisu a dokumentace 64,69 kB
.pdf 84. Služební jízdy 101,93 kB
.pdf 83. Počet přezkumných řízení, týkajících se souladu VPS s právními předpisy 312,09 kB
.pdf 82. Počet a způsob vyřízení návrhů na určení neúčinnosti VPS 350,33 kB
.pdf 81. Odvolací řízení ve věci usnesení stavebního úřadu Strání 390,95 kB
.doc 80. Náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy 28 kB
.pdf 79. Seznam držitelů osvědčení a žadatelů o osvědčení k provozování stanic technické kontroly 203,81 kB
.pdf 78. Seznam držitelů oprávnění k provozování stanic technické kontroly 210,52 kB
.pdf 77. Soupis všech částí spisu k Zásadám územního rozvoje, které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 formou opatření obecné povahy - příloha 782,85 kB
.docx 77. Soupis všech částí spisu k Zásadám územního rozvoje, které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 formou opatření obecné povahy 79,9 kB
.pdf 76. Veřejné zakázky „Rozvoj ERP systémů“ a „Dodávka a implementace vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje“ zadavatele Zlínský kraj, v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07170 - příloha 179,7 kB
.doc 76. Veřejné zakázky „Rozvoj ERP systémů“ a „Dodávka a implementace vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje“ zadavatele Zlínský kraj, v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07170 100,5 kB
.pdf 75. Rozhodnutí, uložení pokuty a jiných opatření ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 40,49 kB
.pdf 74. Rozhodnutí, uložení pokuty a jiných opatření ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 37,83 kB
.doc 73. Správní řízení o odvolání ředitele krajského úřadu 97,5 kB
.docx 72. Veřejná linková doprava v roce 2017, ČSAD Vsetín 13,84 kB
.doc 71. BOZP a informatiky 230,5 kB
.doc 70. Personální oblast 344,5 kB
.pdf 69. Nejvyšší povolená rychlost, opatření obecné povahy 73,41 kB
.doc 68. Odměny vyplacené za členství ve výboru 91,5 kB
.doc 67. Rozhodnutí o pokutě v oblasti regulované reklamy za nezákonnou reklamu na kosmetické přípravky 95 kB
.pdf 66. Dokumentace k prodloužení termínu k opatření proti nečinnosti 222,11 kB
.doc 65. Chov kočkovitých šelem v rozmezí let 2010 - 2018 30,5 kB
.pdf 64. Návštěvy prezidenta republiky ve Zlínském kraji 204,81 kB
.pdf 63. Korespondence krajského úřadu 187,81 kB
.pdf 62. Statistika realizovaných přezkoumání LP o zdravotní způsobilosti k práci v letech 2015 - 2017 dle zadaných kritérií 79,77 kB
.pdf 61. Přestupky podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 33,7 kB
.doc 60. Spis Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, KUSP 14638/2018 ÚP-Mor 96 kB
.pdf 59. Kopie dohod o poskytnutí náhrad za bezdůvodné obohacení 597,65 kB
.docx 58. Řízení se společností Downtown Invest s. r. o., týkající se porušení ohlašovací povinnosti Archeologickému ústavu pro lokalitu Jarošov - Za Humny 72,97 kB
.pdf 57. Dokumentace k opatření proti nečinnosti, č. j. KUSP 32159/2018 ÚP-Kov 1063,45 kB
.doc 56. Poskytnutí potvrzení o českém státním občanství z června 2016 90 kB
.doc 55. Registrační listy tygrů z evidence CITES a výjimky ze zákazu komerčních činností pro tygry vydaných Krajským úřadem Zlínského kraje 28 kB
.doc 54. Adopce ve Zlínském kraji 94 kB
.pdf 53. Webové stránky obce, e-mail, obdržené e-maily 144,5 kB
.pdf 52. Dotace od MŠMT Masarykovu gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín v roce 2015 320,86 kB
.pdf 51. Provozování kanalizace a ČOV v obci 1812,08 kB
.pdf 50. Odvolání proti rozhodnutí 284,52 kB
.pdf 49. Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. - příloha 1 191,18 kB
.pdf 49. Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. 38,47 kB
.docx 48. Náklady na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji 13,75 kB
.pdf 47. Kopie vyjádření k odvolání proti usnesení č. j. KUZL 27969/2018 ze dne 18.04.2018 1963,02 kB
.xls 46. Počet dětí odebraných z rodin orgánem SPOD ve Zlínském kraji a umístěných do ústavní péče. Z toho počty dětí romského původu - příloha 2 334 kB
.xls 46. Počet dětí odebraných z rodin orgánem SPOD ve Zlínském kraji a umístěných do ústavní péče. Z toho počty dětí romského původu - příloha 1 327,5 kB
.pdf 46. Počet dětí odebraných z rodin orgánem SPOD ve Zlínském kraji a umístěných do ústavní péče. Z toho počty dětí romského původu 51,48 kB
.pdf 45. Počet doručených podnětů a zahájených správních řízení, ve věci porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 76,45 kB
.pdf 44. Dokument č. j. KUZL 7985/2018, vydaný Krajským úřadem Zlínského kraje, na základě dotazu obce Kostelec u Holešova, k obsahu periodického tisku 87,97 kB
.pdf 43. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zda se tento návrh dotýká také územní studie "Prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice-Vizovice Střelná-hranice ČR/SR." 148,49 kB
.pdf 42. Částky, poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje na dětské domovy, zřízené dle školského zákona 326,49 kB
.doc 41. Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 149,5 kB
.docx 40. Přehled řízení, v němž byl jako stanoven účel stavby k provozu pilařského závodu 33,98 kB
.pdf 39. Kopie písemné dokumentace k záměru těžby štěrkopísku mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem - stanoveném dobývacím prostoru 138,04 kB
.doc 38. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, jimiž bylo v odvolacím řízení zrušeno nebo změněno prvostupňové rozhodnutí o vině obviněného z přestupku 240,5 kB
.pdf 37. Odměny členů zastupitelstva kraje, výjezdní zasedání, dotace, výdaje zastupitelstva kraje, investice, strukturální fondy, financování obcí 134,76 kB
.pdf 36. Seminář k projednání koncepce rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem 40,9 kB
.pdf 35. Seminář k projednání koncepce rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem 39,94 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 6 1076,72 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 5 1039,22 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 4 996,89 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 3 1082,65 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 2 651,83 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 1 505,28 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost 44,01 kB
.pdf 33. Zpráva od Veřejného ochránce práv ve věci DS Burešov, p. o. - 2 25,39 kB
.pdf 33. Zpráva od Veřejného ochránce práv ve věci DS Burešov, p. o. - 1 59,29 kB
.pdf 32. Adresáře obecních, městských úřadů, městysů a městských částí v územní působnosti Zlínského kraje 8856,35 kB
.pdf 31. Příloha č. 1, části II, tabulky č. 1 aktuální roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 231,76 kB
.docx 31. Příloha č. 1, části II, tabulky č. 1 aktuální roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě - příloha 281,08 kB
.doc 30. Knihy jízd členů Rady Zlínského kraje za stanovené období, zahraniční cesty - druhá část 182 kB
.pdf 30. Knihy jízd členů Rady Zlínského kraje za stanovené období, zahraniční cesty - první část 230,92 kB
.pdf 29. Přílohy k usnesení RZK k tiskům č. 0114-18, 0110-18 - příloha 52,33 kB
.pdf 29. Přílohy k usnesení RZK k tiskům č. 0114-18, 0110-18 - příloha 51,92 kB
.pdf 29. Přílohy k usnesení RZK k tiskům č. 0114-18, 0110-18 - příloha 70,45 kB
.pdf 29. Přílohy k usnesení RZK k tiskům č. 0114-18, 0110-18 171,08 kB
.doc 28. Evidence sportovních center na území Zlínského kraje a vedení statistiky sportovních úrazů 136,5 kB
.pdf 27. Vyjádření k podaným odvoláním 1287,88 kB
.pdf 26. Elektrické vedení 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR 148,41 kB
.docx 22. Rozvoj zdravotnictví ve Zlínském kraji 13,18 kB
.pdf 21. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek - příloha 192,01 kB
.doc 21. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek 94 kB
.pdf 20. Územní studie č. 12 "Prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - hranice ČR/SR" (ze ZUR ZK) 157,02 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. - rozhodnutí 4 81,43 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. - rozhodnutí 3 79,99 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. - rozhodnutí 2 79,47 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. - rozhodnutí 1 89,68 kB
.docx 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. 11,41 kB
.pdf 18. Postup stavebního úřadu při povolení užívání autodílny s bytovou jednotkou 424,92 kB
.doc 17. Rozhodnutí krajského úřadu dle § 45b zákona č. 114/1992 Sb., o výjimkách ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 86,5 kB
.docx 16. Heliport krajského významu 13,51 kB
.pdf 15. Protikorupční opatření zřízená na úrovni Zlínského kraje 228,6 kB
.pdf 14. Dokumentace k přezkumu opatření obecné povahy na k. ú. Podolí nad Olšavou - přílohy 4762,08 kB
.pdf 14. Dokumentace k přezkumu opatření obecné povahy na k. ú. Podolí nad Olšavou 152,24 kB
.pdf 13. Koridor elektrického vedení 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/SR ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR) 152,29 kB
.pdf 12. Prošetření stavby autodílny 963,71 kB
.doc 11. Korespondence hejtmana Zlínského kraje 92 kB
.pdf 10. Žádosti ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., které Zlínský kraj obdržel v roce 2017 36,1 kB
.doc 9. Materiály z 11. ZZK 05.02.2018, k bodům č. 3, 10, 13 93,5 kB
.pdf 8. Jednání zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje, Města Slavičína, České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno a přizvaných osob ze dne 13.12.2017 400,61 kB
.pdf 7. Zajišťování souladu zpracování osobních údajů povinným subjektem s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR 79,8 kB
.doc 6. Rozpočet Zlínského kraje 2018, organizační struktura Krajského úřadu Zlínského kraje, vnitřní směrnice, vydané publikace, formuláře, zaměstnanci a externí spolupracovníci 263,5 kB
.pdf 5. Závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace 723,52 kB
.pdf 4. Potravinová pomoc při MŠ, ZŠ 773,25 kB
.pdf 3. Těžba štěrkopísku Uherský Ostroh - příloha 54,22 kB
.pdf 3. Těžba štěrkopísku Uherský Ostroh 952,8 kB
.pdf 2. Územní plán Buchlovice 125,56 kB
.jpg 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura" 98,4 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap