Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2018

dokumenty ke stažení

.pdf 95. Návštěvní knihy 115,76 kB
.pdf 94. Data k povolování staveb na území kraje 196,89 kB
.pdf 93. Smlouvy 54,55 kB
.pdf 92. Seznam držitelů osvědčení a žadatelů o osvědčení k provozování stanic technické kontroly 46,92 kB
.pdf 91. Informace ve věci korespondence k odvolání 62,26 kB
.pdf 90. Materiál ve věci zdravotnictví 457,46 kB
.pdf 89. Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 92,58 kB
.pdf 88. Kontroly provedené odborem zdravotnictví a odborem sociálních věcí krajského úřadu v rámci přenesené působnosti podle zákonů č. 372/2011 Sb., č. 108/2006 Sb. 5094,84 kB
.pdf 87. Odvolací řízení ÚR - sídliště Štěpnice (UH) 122,83 kB
.pdf 86. Kopie dokumentu č. j. KUZL 13144/2004 ŽPZE-Da 51,8 kB
.pdf 85. Důvod zpoždění při předání spisu a dokumentace 64,69 kB
.pdf 84. Služební jízdy 101,93 kB
.pdf 83. Počet přezkumných řízení, týkajících se souladu VPS s právními předpisy 312,09 kB
.pdf 82. Počet a způsob vyřízení návrhů na určení neúčinnosti VPS 350,33 kB
.pdf 81. Odvolací řízení ve věci usnesení stavebního úřadu Strání 390,95 kB
.pdf 80. Náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy 180,25 kB
.pdf 79. Seznam držitelů osvědčení a žadatelů o osvědčení k provozování stanic technické kontroly 203,81 kB
.pdf 78. Seznam držitelů oprávnění k provozování stanic technické kontroly 210,52 kB
.pdf 77. Soupis všech částí spisu k Zásadám územního rozvoje, které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 formou opatření obecné povahy - příloha 782,85 kB
.pdf 77. Soupis všech částí spisu k Zásadám územního rozvoje, které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 formou opatření obecné povahy 146,36 kB
.pdf 76. Veřejné zakázky „Rozvoj ERP systémů“ a „Dodávka a implementace vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje“ zadavatele Zlínský kraj, v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07170 - příloha 179,7 kB
.pdf 76. Veřejné zakázky „Rozvoj ERP systémů“ a „Dodávka a implementace vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje“ zadavatele Zlínský kraj, v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07170 127,48 kB
.pdf 75. Rozhodnutí, uložení pokuty a jiných opatření ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 40,49 kB
.pdf 74. Rozhodnutí, uložení pokuty a jiných opatření ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 37,83 kB
.pdf 73. Správní řízení o odvolání ředitele krajského úřadu 211,76 kB
.pdf 72. Veřejná linková doprava v roce 2017, ČSAD Vsetín 112,12 kB
.pdf 71. BOZP a informatiky 161,16 kB
.pdf 70. Personální oblast 194,97 kB
.pdf 69. Nejvyšší povolená rychlost, opatření obecné povahy 73,41 kB
.pdf 68. Odměny vyplacené za členství ve výboru 112,06 kB
.pdf 67. Rozhodnutí o pokutě v oblasti regulované reklamy za nezákonnou reklamu na kosmetické přípravky 176,13 kB
.pdf 66. Dokumentace k prodloužení termínu k opatření proti nečinnosti 222,11 kB
.pdf 65. Chov kočkovitých šelem v rozmezí let 2010 - 2018 281,67 kB
.pdf 64. Návštěvy prezidenta republiky ve Zlínském kraji 204,81 kB
.pdf 63. Korespondence krajského úřadu 187,81 kB
.pdf 62. Statistika realizovaných přezkoumání LP o zdravotní způsobilosti k práci v letech 2015 - 2017 dle zadaných kritérií 79,77 kB
.pdf 61. Přestupky podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 33,7 kB
.pdf 60. Spis Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, KUSP 14638/2018 ÚP-Mor 127,66 kB
.pdf 59. Kopie dohod o poskytnutí náhrad za bezdůvodné obohacení 597,65 kB
.pdf 58. Řízení se společností Downtown Invest s. r. o., týkající se porušení ohlašovací povinnosti Archeologickému ústavu pro lokalitu Jarošov - Za Humny 164,52 kB
.pdf 57. Dokumentace k opatření proti nečinnosti, č. j. KUSP 32159/2018 ÚP-Kov 1063,45 kB
.pdf 56. Poskytnutí potvrzení o českém státním občanství z června 2016 110,76 kB
.pdf 55. Registrační listy tygrů z evidence CITES a výjimky ze zákazu komerčních činností pro tygry vydaných Krajským úřadem Zlínského kraje 188,5 kB
.pdf 54. Adopce ve Zlínském kraji 115,91 kB
.pdf 53. Webové stránky obce, e-mail, obdržené e-maily 144,5 kB
.pdf 52. Dotace od MŠMT Masarykovu gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín v roce 2015 320,86 kB
.pdf 51. Provozování kanalizace a ČOV v obci 1812,08 kB
.pdf 50. Odvolání proti rozhodnutí 284,52 kB
.pdf 49. Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. - příloha 1 191,18 kB
.pdf 49. Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. 38,47 kB
.pdf 48. Náklady na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji 121,79 kB
.pdf 47. Kopie vyjádření k odvolání proti usnesení č. j. KUZL 27969/2018 ze dne 18.04.2018 1963,02 kB
.rar 46. Počet dětí odebraných z rodin orgánem SPOD ve Zlínském kraji a umístěných do ústavní péče. Z toho počty dětí romského původu - příloha 2 3001,55 kB
.rar 46. Počet dětí odebraných z rodin orgánem SPOD ve Zlínském kraji a umístěných do ústavní péče. Z toho počty dětí romského původu - příloha 1 2943,35 kB
.pdf 46. Počet dětí odebraných z rodin orgánem SPOD ve Zlínském kraji a umístěných do ústavní péče. Z toho počty dětí romského původu 51,48 kB
.pdf 45. Počet doručených podnětů a zahájených správních řízení, ve věci porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 76,45 kB
.pdf 44. Dokument č. j. KUZL 7985/2018, vydaný Krajským úřadem Zlínského kraje, na základě dotazu obce Kostelec u Holešova, k obsahu periodického tisku 87,97 kB
.pdf 43. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zda se tento návrh dotýká také územní studie "Prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice-Vizovice Střelná-hranice ČR/SR." 148,49 kB
.pdf 42. Částky, poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje na dětské domovy, zřízené dle školského zákona 326,49 kB
.pdf 41. Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 226,19 kB
.pdf 40. Přehled řízení, v němž byl jako stanoven účel stavby k provozu pilařského závodu 178,5 kB
.pdf 39. Kopie písemné dokumentace k záměru těžby štěrkopísku mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem - stanoveném dobývacím prostoru 138,04 kB
.pdf 38. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, jimiž bylo v odvolacím řízení zrušeno nebo změněno prvostupňové rozhodnutí o vině obviněného z přestupku 292,09 kB
.pdf 37. Odměny členů zastupitelstva kraje, výjezdní zasedání, dotace, výdaje zastupitelstva kraje, investice, strukturální fondy, financování obcí 134,76 kB
.pdf 36. Seminář k projednání koncepce rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem 40,9 kB
.pdf 35. Seminář k projednání koncepce rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem 39,94 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 6 1076,72 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 5 1039,22 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 4 996,89 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 3 1082,65 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 2 651,83 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost - 1 505,28 kB
.pdf 34. Dotace/dary poskytnuté sdružením, spolkům, vykonávajícím canisterapeutickou činnost 44,01 kB
.pdf 33. Zpráva od Veřejného ochránce práv ve věci DS Burešov, p. o. - 2 25,39 kB
.pdf 33. Zpráva od Veřejného ochránce práv ve věci DS Burešov, p. o. - 1 59,29 kB
.pdf 32. Adresáře obecních, městských úřadů, městysů a městských částí v územní působnosti Zlínského kraje 8856,35 kB
.pdf 31. Příloha č. 1, části II, tabulky č. 1 aktuální roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě - příloha 353,87 kB
.pdf 31. Příloha č. 1, části II, tabulky č. 1 aktuální roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 231,76 kB
.pdf 30. Knihy jízd členů Rady Zlínského kraje za stanovené období, zahraniční cesty - druhá část 201,53 kB
.pdf 30. Knihy jízd členů Rady Zlínského kraje za stanovené období, zahraniční cesty - první část 230,92 kB
.pdf 29. Přílohy k usnesení RZK k tiskům č. 0114-18, 0110-18 - příloha 52,33 kB
.pdf 29. Přílohy k usnesení RZK k tiskům č. 0114-18, 0110-18 - příloha 51,92 kB
.pdf 29. Přílohy k usnesení RZK k tiskům č. 0114-18, 0110-18 - příloha 70,45 kB
.pdf 29. Přílohy k usnesení RZK k tiskům č. 0114-18, 0110-18 171,08 kB
.pdf 28. Evidence sportovních center na území Zlínského kraje a vedení statistiky sportovních úrazů 157,54 kB
.pdf 27. Vyjádření k podaným odvoláním 1287,88 kB
.pdf 26. Elektrické vedení 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR 148,41 kB
.pdf 22. Rozvoj zdravotnictví ve Zlínském kraji 269 kB
.pdf 21. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek - příloha 192,01 kB
.pdf 21. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek 129,45 kB
.pdf 20. Územní studie č. 12 "Prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - hranice ČR/SR" (ze ZUR ZK) 157,02 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. - rozhodnutí 4 81,43 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. - rozhodnutí 3 79,99 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. - rozhodnutí 2 79,47 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. - rozhodnutí 1 89,68 kB
.pdf 19. Rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g), § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. 168,64 kB
.pdf 18. Postup stavebního úřadu při povolení užívání autodílny s bytovou jednotkou 424,92 kB
.pdf 17. Rozhodnutí krajského úřadu dle § 45b zákona č. 114/1992 Sb., o výjimkách ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 176,26 kB
.pdf 16. Heliport krajského významu 267,62 kB
.pdf 15. Protikorupční opatření zřízená na úrovni Zlínského kraje 228,6 kB
.pdf 14. Dokumentace k přezkumu opatření obecné povahy na k. ú. Podolí nad Olšavou - přílohy 4762,08 kB
.pdf 14. Dokumentace k přezkumu opatření obecné povahy na k. ú. Podolí nad Olšavou 152,24 kB
.pdf 13. Koridor elektrického vedení 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/SR ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR) 152,29 kB
.pdf 12. Prošetření stavby autodílny 963,71 kB
.pdf 11. Korespondence hejtmana Zlínského kraje 115,16 kB
.pdf 10. Žádosti ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., které Zlínský kraj obdržel v roce 2017 36,1 kB
.pdf 9. Materiály z 11. ZZK 05.02.2018, k bodům č. 3, 10, 13 118,31 kB
.pdf 8. Jednání zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje, Města Slavičína, České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno a přizvaných osob ze dne 13.12.2017 400,61 kB
.pdf 7. Zajišťování souladu zpracování osobních údajů povinným subjektem s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR 79,8 kB
.pdf 6. Rozpočet Zlínského kraje 2018, organizační struktura Krajského úřadu Zlínského kraje, vnitřní směrnice, vydané publikace, formuláře, zaměstnanci a externí spolupracovníci 226,44 kB
.pdf 5. Závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace 723,52 kB
.pdf 4. Potravinová pomoc při MŠ, ZŠ 773,25 kB
.pdf 3. Těžba štěrkopísku Uherský Ostroh - příloha 54,22 kB
.pdf 3. Těžba štěrkopísku Uherský Ostroh 952,8 kB
.pdf 2. Územní plán Buchlovice 125,56 kB
.jpg 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura" 98,4 kB
aktualizováno: 16.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap