Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2017

dokumenty ke stažení

.doc 86. Řízení vedená ve věci záchranných transferů vybraných zvláště chráněných druhů živočichů v letech 2010 až 2017 27,5 kB
.pdf 85. Písemná dokumentace k záměru těžby štěrkopísku, stanoveného dobývacího prostoru, ve výhradním ložisku Moravský Písek 330,37 kB
.pdf 85. Písemná dokumentace k záměru těžby štěrkopísku, stanoveného dobývacího prostoru, ve výhradním ložisku Moravský Písek - přílohy 1221,74 kB
.pdf 84. E-mailové kontaktní údaje na města a obce ve Zlínském kraji 2364,39 kB
.pdf 83. Správní řízení vedená v letech 2015 až 2017 ve věci porušení zákona o státní památkové péči ve vztahu k archeologickým nálezům 43,13 kB
.pdf 82. Správní řízení vedená v letech 2015 až 2017 ve věci porušení zákona o státní památkové péči ve vztahu k archeologickým nálezům 6820,83 kB
.docx 81. Veřejné zakázky 72,55 kB
.docx 80. Veřejné zakázky 73,33 kB
.pdf 79. Počet vychovatelek zaměstnaných ve Zlínském kraji na prvním stupni základních škol 67,67 kB
.pdf 78. Dopis Kateřiny Valachové, ministrině školství, mládeže a sportu z roku 2016 38,93 kB
.pdf 77. Návštěvy hejtmana Zlínského kraje v obcích 466,95 kB
.docx 76. Chov hospodářských zvířat na území kraje 95,81 kB
.pdf 75. Stavba výrobní haly v k. ú. Kněžpole 104,89 kB
.doc 74. Řízení vedené pod spisovou značkou Spis/2159/2017 93,5 kB
.pdf 73. Obce Zlínského kraje 5645,9 kB
.pdf 72. Správní rozhodnutí, jimiž se rozhodlo o odvolání účastníků řízení proti rozhodnutím ředitelů škol, kterými ředitelé škol zamítli žádosti a nepovolili nezletilým žákům plnicím na střední škole povinnou školní docházku, a) individuální vzdělávání b) studium podle individuálního vzdělávacího plánu 68,63 kB
.pdf 71. Rozhodnutí o uložení pokuty a jiných opatření ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 47,7 kB
.pdf 70. Ceny služebních mobilních tarifů poskytovaných zaměstnancům včetně obsahu tarifového balíčku 210,1 kB
.pdf 69. Odvolací řízení ve věci ÚR - sídliště Štěpnice (UH) 279,12 kB
.doc 68. Technicko-vyhledávací studie D49, 4903 – 4905 Lípa – hranice ČR/SR 34,5 kB
.pdf 67. Rozpočet odboru Krajského úřadu Zlínského kraje 112,27 kB
.pdf 66. Správní rozhodnutí č. j. KUZL 8242-3/2005 ZD-Šen 115,93 kB
.pdf 65. Rozpočet Zlínského kraje, organizační struktura, počet zaměstnanců, personální složení, platové podmínky, vnitřní předpisy, smluvní vztahy, dotační politika a zastoupení povinného subjektu u orgánů EU 123,79 kB
.pdf 64. Rozhodnutí č. j. KUZL 48670/2017 o zrušení koordinovaného závazného stanoviska MÚ UH vydaného k projektové dokumentaci stavby 1175,21 kB
.doc 63. Sdělení týkající se č. j. KUZL 48670/2017 122 kB
.pdf 62. Zřízení přírodní památky Záříčské louky včetně procesu jejího vyhlašování 761,09 kB
.pdf 61. Záznamy telefonických hovorů ve věci č. j. KUZL 49634/2017, KUZL 49513/2017 71,89 kB
.pdf 60. Odvolací řízení ÚR - sídliště Štěpnice (Uherské Hradiště) 73,82 kB
.pdf 59. Nahlédnutí do PD - oprava silnice I/50 obchvat Uherského Brodu 188,37 kB
.docx 58. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou 14,05 kB
.pdf 57. Anonymizovaná verze rozhodnutí o přestupku 88,13 kB
.pdf 56. Porušení mlčenlivosti poskytovatelem zdravotních služeb 37,63 kB
.pdf 55. Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru porodní asistentka 106,5 kB
.pdf 54. Odvolací řízení č. j. KUSP 37131/2017 ÚP-IS 115,12 kB
.pdf 54. Odvolací řízení č. j. KUSP 37131/2017 ÚP-IS - příloha 3348,44 kB
.doc 53. Žaloba směřující proti opatření obecné povahy ve věci záplavového území Rusavy 23 kB
.doc 52. Mapa návrhu stanovení záplavového území Moravy 23 kB
.doc 51. Žádost ve znění "zda Krajský úřad Zlínského kraje s městem Valašské Klobouky v letech 2010 až 2012 osobě žadatelky pozbyl státní občanství a vedl ji jako cizozemce, a zda v letech 2010 až 2012 s ní vedl podle přestupkového zákona" 90 kB
.doc 50. Žádost ve znění "ke kterému dni v návaznosti s MÚVK jste mne pozbyly st. obč. a vedete přestupky" 89,5 kB
.pdf 49. Seznam právnických osob, v nichž má Zlínský kraj samostatně, případně s jiným ÚSC většinovou majetkovou účast 97,5 kB
.pdf 48. Rozhodnutí o oprávnění k provozování STK vydaná Krajským úřadem Zlínského kraje 86,43 kB
.pdf 47. Spis č. j. MMZL-105832/2016-MS-PŘ-OOSA-3396/2016, policejní spis, obsah spisu a protokol z ústního jednání ze dne 15.11.2016 102,84 kB
.pdf 46. Protokol z ústního jednání, KUSP 12846/2015 86,29 kB
.docx 45. Dodatečná povolení a souhlasná rozhodnutí v souvislosti s žádostí o DPS, týkající se staveb v prostoru OPVZ v Ostrožské Nové Vsi 39,36 kB
.pdf 44. Odvolání proti přerušení řízení o odstranění stavby a proti přerušení řízení ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby v obci Strání 108,26 kB
.pdf 43. Hospodaření Zlínského kraje, bezpečnost, sociální a zdravotní péče 2579,23 kB
.pdf 42. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek 932,19 kB
.pdf 41. Rozhodnutí, datum vypravení a sdělení počtu stran, č. j. KUZL 33354/2016/DOP/Od 83,28 kB
.pdf 40. Finanční kontrola financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou 381,54 kB
.pdf 39. Sdělení k odvolání proti přerušení řízení o odstranění stavby a proti přerušení řízení ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby 75,5 kB
.pdf 38. Odvolání proti přerušení řízení o odstranění stavby a proti přerušení řízení ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby 52,75 kB
.pdf 37. Seznam právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístněna nebezpečná látka 986,44 kB
.pdf 36. Seznam starostů v obcích Zlínského kraje v letech 2002-2005, 2006-2009, 2010-2013, 2014-2017 3550,49 kB
.pdf 35. Anonymizované verze rozhodnutí č. j. KUZL-7716/2014, č. j. KUZL 2217/2015, č. j. KUZL 54178/2015 253,44 kB
.doc 34. Zákaz tzv. podomního prodeje produktů a služeb v rámci Zlínského kraje 93,5 kB
.pdf 33. Kopie usnesení Městského úřadu Napajedla, č. j. 15965/2015 ze dne 16.09.2015 a usnesení č. j. 15695/2015 1132,58 kB
.docx 32. Odborný posudek od znaleckého ústavu 33,27 kB
.pdf 31. Kontaktní údaje na obce ve Zlínském kraji 4010,58 kB
.pdf 30. Dopis ze dne 12.06.2012, č. j. KUZL 35362/2012 79,27 kB
.doc 29. Scan nebo kopie e-mailu, který odkazoval na pomlouvačský web www.pravdaovode.cz 90,5 kB
.docx 28. Seznam autobusových linek a úhrady kraje za autobusové linky 14,46 kB
.pdf 27. Financování pobytových zařízení sociálních služeb - rozdělení státních dotací poskytovaných prostřednictvím krajů dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. 151,81 kB
.docx 26. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. 77,98 kB
.pdf 25. Odvolacířízení ve věci žádosti o vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb. 650,33 kB
.pdf 24. SPZ Holešov a jednání ze dne 07.02.2017, 09.02.2017, 01.03.2017 585,96 kB
.pdf 23. Počet případů, kdy byl vlastníku, či nájemci pozemku poskytnut formou dotace finanční příspěvek k provádění péče o pozemky, a to z důvodu ochrany přírody 295,34 kB
.pdf 22. Zprávy o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě vytvořené podle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. 892,84 kB
.pdf 21. Udělování pokut v roce 2016 za porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 2 84,54 kB
.pdf 21. Udělování pokut v roce 2016 za porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 1 83,92 kB
.pdf 21. Udělování pokut v roce 2016 za porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám 41,8 kB
.pdf 20. Rozhodnutí č. j. KUZL 4600/2017 ze dne 31.01.2017 týkající se záměru "Těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2" 455,08 kB
.pdf 19. Kopie záznamu o kontrolní prohlídce v k. ú. Vítová, jenž je součástí spisu vedeného Krajským úřadem Zlínského kraje 229,88 kB
.pdf 18. Pronájem pozemků za komerčním i nekomerčním účelem 2198,79 kB
.pdf 17. Stanoviska a rozhodnutí vydaná k záměru "Těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2" 607,19 kB
.docx 16. Návštěva prezidenta ČR ve Zlínském kraji 73,3 kB
.doc 15. Kontaktní údaje obcí ve Zlínském kraji 88,5 kB
.xlsx 15. Kontaktní údaje obcí ve Zlínském kraji - příloha 37,25 kB
.pdf 14. Investiční plány pro rok 2017 664,79 kB
.pdf 13. Metodika k žádostem o poskytování informací 277,22 kB
.pdf 12. Umístění starých skládek na území Zlínského kraje 130,18 kB
.pdf 11. Komunikace na pozemcích p. č. 2680 a p. č. 2681 v k. ú. Malá Bystřice 385,04 kB
.pdf 10. Seznam registrovaných porodních asistentek 737,37 kB
.doc 9. Přílohy k usnesení RZK 52,5 kB
.doc 9. P02 RZK_0961-16-P02_nařízení kraje - Zaricske louky 848 kB
.pdf 9. P01 RZK_příloha 0960-16-P01 53,59 kB
.pdf 8. Schéma organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje s uvedením jmen a příjmení vedoucích zaměstnanců 257,42 kB
.doc 7. Životopisy zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru 91 kB
.xlsx 6. Kontaktní údaje na obce Zlínského kraje 37,25 kB
.doc 5. Dozorčí rady nemocnic Zlínského kraje 91,5 kB
.xlsx 4. Přezkum hospodaření obcí za období 2000 - 2015 63,57 kB
.xlsx 3. Obce Zlínského kraje - kontakty 23,68 kB
.pdf 2. Jízdní řády 988,84 kB
.pdf 1. Agenda stížností 66,43 kB
aktualizováno: 18.5.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap