Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2015

dokumenty ke stažení

.doc 93. Prodej cenných papírů firmy Obchodní centrum, a. s. 90,5 kB
.pdf 92. Pásmo hyhienické ochrany 329,29 kB
.pdf 91. Zápisy Projektového týmu, který má na starosti realizaci projektu SPZ 273,89 kB
.docx 90. Přílohy k usnesením RZK 13,55 kB
.doc 89. Výše odměn ředitele úřadu a vedoucích odborů Krajského úřadu Zlínského kraje 91 kB
.docx 88. Přílohy k usnesením RZK 13,6 kB
.pdf 87. Výpočetní technika 192,32 kB
.doc 86. Vyjádření dotčených osob k odvolání podaných prostřednictvím obce Zlobice 09.11.2015 91,5 kB
.doc 85. Silnice v k. ú. Staré Město, územního plánu města Staré Město, pásma hygienické ochrany 94,5 kB
.pdf 84. Územně analytické podklady pro tvorbu Územního plánu města Staré Město 446,39 kB
.doc 83. Zahájení řízení proti společnosti TOMA, a. s. 91 kB
.docx 82. Žádost o poskytnutí informací ve věci usnesení č. 0833/R21/15 13,23 kB
.doc 81. Distribuce krajského periodika Okno do kraje 25,5 kB
.doc 80. Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí nabízených k prodeji 90 kB
.doc 79. Spisový materiál k přestupku 91 kB
.doc 78. Usnesení č. 0281/Z11/14 a odměny občanů ZK za práci v orgánech ZZK a RZK 91 kB
.doc 77. Podání učiněná společností GERIMONT, s. r. o. Zlínskému kraji. 98,5 kB
.docx 76. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací - příloha 2 17,68 kB
.docx 76. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací - příloha 1 35,88 kB
.pdf 76. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 82,87 kB
.pdf 75. Využívání soukromých bezpečnostních agentur 359,64 kB
.pdf 74. Státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách 611,9 kB
.doc 73. P03 Prihlaska - příloha 3 79,5 kB
.pdf 73. P02 JRvyboryZZK - příloha 2 91,25 kB
.pdf 73. P01 JRZZK - příloha 1 120,96 kB
.pdf 73. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, vystoupení občana na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje a jednací řád výborů Zastupitelstva Zlínského kraje 62,44 kB
.docx 72. Příloha č. 1083-10-P01 k usnesení RZK č. 0915/R22/10 13,45 kB
.pdf 71. Spis KUSP 56395/2015 ÚP-So, seznam aktivních správních řízení a snímek ortofotomapy 378,06 kB
.pdf 70. Rekonstrukce ulice J. A. Bati - 2 49,71 kB
.pdf 70. Rekonstrukce ulice J. A. Bati - 1 46,68 kB
.pdf 69. Přezkum hospodařeni obce Zlobice za rok 2015 27,29 kB
.pdf 68. Řád veřejného pohřebiště Města Uherský Brod 1252,66 kB
.doc 67. Hospodaření úřadu s investičními prostředky v letech 2009 - 2014 91 kB
.docx 66. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura 13,59 kB
.pdf 65. Meritorní rozhodnutí 37,26 kB
.pdf 64. Přílohy k materiálům RZK č. 0747-15, 0742-15 111,21 kB
.pdf 63. Vedení účetnictví v příspěvkových organizacích kraje, plnění rozpočtu, vykazování údajů vůči CSÚIS 197,3 kB
.doc 62. Počet zaměstnaných úředníků formou meziročního úbytku/příbytku 93 kB
.doc 61. Dokument "Biologický průzkum a vyhodnocení biologického stavu lokality Kudlov" ve vztahu k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Zlína 91,5 kB
.pdf 60. Stížnost investora záměru těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman u Chropyně 63,12 kB
.pdf 59. Prošetření reklamy na webové stránky www.zaclony-design.cz 441,52 kB
.docx 58. Stížnosti a odvolání proti neposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 71,05 kB
.docx 57. Přílohy k tisku č. 0595-15 13,34 kB
.docx 56. Měsíčník Okno do kraje 12,38 kB
.doc 55. Jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 90,5 kB
.doc 54. Údaje z myslivecké statistiky pro všechny honitby ve Zlínském kraji za roky 2008 a 2013 90,5 kB
.doc 53. Vyjádření dotčené osoby k rozhodnutí č. j. KUZL/32165/2015 91,5 kB
.doc 52. Vyjádření k odvolání 91,5 kB
.doc 51. Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 101,5 kB
.pdf 50. Software k vedení účetnictví 180,44 kB
.pdf 49. Posouzení provozu objektů firmy TOMA, a. s., tř. T. Bati 1566 v Otrokovicích 247,99 kB
.pdf 48. Pozemky v k. ú. Zlín - příloha 441,35 kB
.pdf 48. Pozemky v k. ú. Zlín 70,35 kB
.doc 47. Odměny ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje v roce 2014 91 kB
.doc 46. Hejtmanské dny a zasedání Rady Zlínského kraje se zástupci pověřených obecních úřadů 91 kB
.docx 45. Poskytnutí informací ve věci zákazu podomního prodeje 13,91 kB
.pdf 44. Příloha č. 0433-15-P02 usnesení Rady Zlínského kraje č. 0379/R11/15 - příloha 108,94 kB
.docx 44. Příloha č. 0433-15-P02 usnesení Rady Zlínského kraje č. 0379/R11/15 74,76 kB
.doc 43. Činnost úředníků krajského úřadu 89,5 kB
.pdf 42. Vliv návrhu komplexních pozemkových úprav Nedachlebice na vlastnické právo 940,32 kB
.pdf 41. Seznam všech měst a obcí ve Zlínském kraji s uvedením jmen starostů 2941,2 kB
.pdf 40. Seznam spolků, které se ve Zlínském kraji zabývají environmentálními aktivitami 62,26 kB
.pdf 39. Rozhodnutí týkající se průmyslové zóny Holešov - příloha 310,4 kB
.docx 39. Rozhodnutí týkající se průmyslové zóny Holešov 70,57 kB
.pdf 38. Centralizované zadávání veřejných zakázek - doplnění 206,34 kB
.pdf 38. Centralizované zadávání veřejných zakázek 110,16 kB
.doc 37. Platy a odměny nejvýše postavených úředníků 92 kB
.docx 36. Etika, vedení personální agendy - příloha 13,78 kB
.pdf 36. Etika, vedení personální agendy 1091,98 kB
.pdf 35. Udělování pokut v roce 2013 za porušování zákona č. 20/1978 Sb., ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 164,73 kB
.pdf 35. Udělování pokut v roce 2013 za porušování zákona č. 20/1978 Sb., ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám 65,85 kB
.pdf 34. Používání elektronických právních systémů 343,5 kB
.docx 33. Vedení odvolacích řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené, neoprávněné nebo poškozené 75,04 kB
.pdf 32.Počet a výsledky kontrol dle zákona č. 372/2011 Sb., u poskytovatelů zdravotních služeb - výdejen zdravotních prostředků 52,39 kB
.pdf 31. Dotazník pro bakalářskou práci na téma "Formy podpory prostorového rozhdování ve veřejné správě" 114,26 kB
.doc 30. Rozhodnutí ve věci občanství 91 kB
.pdf 29. Porodní asistentky působící ve Zlínském kraji 62,56 kB
.pdf 28. Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, II. etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní infrastruktura unvitř PZ, 1. část 81,9 kB
.pdf 27. Investice do Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje 141,1 kB
.pdf 26. SPZ Holešov - technická a dopravní infrastruktura 117,13 kB
.doc 25. Hydrogeologické posudky k ochranným pásmům - Ostrožská Nová Ves 93 kB
.docx 24. Udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů 13,09 kB
.pdf 23. Seznamu subjektů, kteří jsou držiteli oprávnění k provozování STK 132,57 kB
.doc 22. Informační kampaně realizované samosprávou Zlínského kraje 97 kB
.doc 21. Projekty PPP ve Zlínském kraji 96 kB
.pdf 20. Zápisy z jednání valné hromady Industry servis ZK, a. s., z let 2013-2015 85,33 kB
.pdf 19. Seznam registrovaných kompostáren, zařízení používajících technoligii kompostování do vaků 121,1 kB
.xlsx 19. Seznam registrovaných kompostáren, zařízení používajících technoligii kompostování do vaků - příloha 13,17 kB
.pdf 18. Akce "SPZ Holešov - technická a dopravní infrastruktura" 80,26 kB
.pdf 17. Udělování pokut v roce 2014 za porušování zákona č. 20/1978 Sb., ve vztahu k archeologickým nálezům 40,61 kB
.pdf 16. Výdaje na sociální služby za rok 2007 dle odvětvového třídění rozpočtové skladby 245,31 kB
.pdf 15. Stanice technické kontroly ve Zlínském kraji 132,49 kB
.doc 14. Veřejné zakázky a investice 152 kB
.pdf 13. Porušení mlčenlivosti dle zákona č. 372/2011 Sb. 35,18 kB
.doc 12. Průměrný roční plat pracovníků krajského úřadu za rok 2014, výše 5 nejvyšších ročních hrubých platů 91,5 kB
.doc 11. Platová třída a náplň práce 92,5 kB
.pdf 10. Veřejné zakázky v oboru IT a software 1157,11 kB
.doc 9. Stráž přírody ustanovená Krajským úřadem Zlínského kraje 91,5 kB
.pdf 8. Implementační tým dle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci SPZ Holešov - technická příprava a dopravní infrastruktura 128,18 kB
.doc 7. Smlouvy, deklarace či dohody, které byly uzavřeny mezi Zlínským krajem a společností Panattonic Czech Republic, s. r. o. 91,5 kB
.doc 6. Anonymní podání směřující k osobě žadatelky 90,5 kB
.doc 5. Zvukový záznam ze zasedání Zastupitesltva Zlínského kraje 90,5 kB
.docx 4. Přílohy z materiálů Rady Zlínského kraje č. 0388-14 13,31 kB
.docx 3. Veřejné sbírky v roce 2014 - příloha 2 13,4 kB
.docx 3. Veřejné sbírky v roce 2014 - příloha 1 15,04 kB
.doc 3. Veřejné sbírky v roce 2014 94 kB
.doc 2. Výpisy z usnesení Rady Zlínského kraje k příloze č. 0078-15-P02 90,5 kB
.doc 1. Smlouvy uzavřené se společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., jednatelka společnosti 92 kB
aktualizováno: 23.5.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap