Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2012

dokumenty ke stažení

.doc 63. Výše čistého příjmu a mimořádných odměn 92,5 kB
.doc 62. Sběr a výkup odpadu 107,5 kB
.doc 61. Vozový park Krajského úřadu Zlínského kraje 107 kB
.doc 60. Pořízení vozidel 107 kB
.doc 59. Zpráva o probíhající přípravě a realizace SPZ Holešov 112 kB
.pdf 58. Přílohy k usnesení Rady Zlínského kraje č. 0892/R25/12 - přílohy 351,45 kB
.doc 58. Přílohy k usnesení Rady Zlínského kraje č. 0892/R25/12 108 kB
.pdf 57. Pozemek vlastněný společností Industry Servis ZK, a. s., p.č. 306/2 v k.ú. Zahnašovice 104,78 kB
.doc 56. Zrušená rozhodnutí ve správním soudnictví 107,5 kB
.doc 55. Povolení průjezdu přes obec Lopeník během akce Rallyeshow Uherský Brod 108 kB
.doc 54. Protokol o výsledku kontroly samomstatné působnosti č. 13/2012/SOC 107,5 kB
.pdf 53. Hromadná doprava financovaná Zlínským krajem 94,41 kB
.doc 52. Zpráva o výsledku z dílčího přezkoumání hospodaření OÚ Zlobice za rok 2012 107,5 kB
.doc 51. Podání, stížností, oznámení a jiných podnětů podaných ohledně problematiky před ZOO Lešná a zámek Zlín-Lešná 108 kB
.doc 50. ZÚR Zlínského kraje 107,5 kB
.doc 49. Odvolací řízení ve věci umístění stavby základnové stanice některého mobilního operátora 108 kB
.doc 48. Materiály k usnesení č. 0493/R15/12 107,5 kB
.doc 47. Systém elektronické spisové služby a problematika organizace státní památkové péče 90 kB
.doc 46. Mimořádné odměny vedoucích odborů, ředitele, hejtmana a náměstků hejtmana Zlínského kraje v letech 2008-2012 91,5 kB
.doc 45. Smlouvy s firmou Impromat-Computer s. r. o. včetně kopií faktur proplacených této firmě v letech 2008-2012 107 kB
.doc 44. Rehabilitace z titulu neoprávněného věznění jeho osoby během komunistického režimu 91 kB
.doc 43. Krátkodobý a dlouhodobý finančí majetek a poskytování dotací 106,5 kB
.doc 42. Přílohy k materiálu k usnesení č. 0335/R11/12 - příloha č. 2 28,5 kB
.doc 42. Přílohy k materiálu k usnesení č. 0335/R11/12 - příloha č. 1 45 kB
.doc 42. Přílohy k materiálu k usnesení č. 0335/R11/12 107,5 kB
.doc 41. Přílohy k materiálu k usnesení č. 0590/R17/12 - příloha č. 2 32 kB
.doc 40. Tisk. č. 0752-12Z SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy 109,5 kB
.doc 41. Přílohy k materiálu k usnesení č. 0590/R17/12 - příloha č. 1 45 kB
.doc 41. Přílohy k materiálu k usnesení č. 0590/R17/12 107 kB
.pdf 40. Tisk. č. 0752-12Z SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy - příloha č. 1 2630 kB
.pdf 39. Správa spisové služby 81,7 kB
.doc 38. Vydávání krajského periodika Okno do kraje 106 kB
.doc 37. Přijatá nápravná opatření obcí Zlobice k zjištěným nedostatkům ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 107,5 kB
.doc 36. Zpráva o výsledku kontroly z přezkoumání hospodaření obce Zlobice za rok 2011 107,5 kB
.doc 35. Předložení odvolání proti rozhodnutí o přestupku 107 kB
.pdf 34. Veřejné zakázky - příloha č. 1 1858,94 kB
.doc 34. Veřejné zakázky 105,5 kB
.doc 33. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace Obcí Zlobice 96 kB
.doc 32. Datum auditu hospodaření obce Zlobice za rok 2011 95,5 kB
.doc 31. Využívání metod hodnocení efektivnosti a provádění studie proveditelnosti v rámci přípravy stavebních investic hrazených především z národních zdrojů 107,5 kB
.pdf 30. Komunikační strategie úřadu - příloha č. 2 896,91 kB
.pdf 30. Komunikační strategie úřadu - příloha č. 1 260,65 kB
.doc 30. Komunikační strategie úřadu včetně pravidel či manuálu pro komunikaci s médii 107,5 kB
.doc 29. Výstavba monobloku v nemocnici Uherské Hradiště 106,5 kB
.doc 28. Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje 106,5 kB
.doc 27. Jmenný seznam společností, které podaly nabídku nebo žádost o účast ve lhůtě stanovené v rámci uveřejněného formuláře „Oznámení o zakázce“ 107,5 kB
.doc 26. Příspěvkové organizace a obchodních společností s majetkovou účastí kraje, etický kodex - příloha č. 1 46,5 kB
.doc 26. Příspěvkové organizace a obchodních společností s majetkovou účastí kraje, etický kodex, střet zájmů, orgány kraje 129,5 kB
.docx 25. Rozpočet kraje, dotace a veřejné podpory, hospodaření - příloha č. 2 107,73 kB
.docx 25. Rozpočet kraje, dotace a veřejné podpory, hospodaření - příloha č. 1 125,64 kB
.doc 25. Rozpočet kraje, dotace a veřejné podpory, hospodaření s majetkem kraje 134,5 kB
.doc 24. Kalkulace navýšení ceny krajem objednávaných služeb v závazku veřejné služby, kalkulaci finančního dopadu 110 kB
.pdf 23. Prezenční listiny ZZK, volbení období 2008-2012 - příloha 9661,01 kB
.doc 23. Prezenční listiny ZZK, volební období 2008-2012 108 kB
.doc 22. Zřízení nových pracovišť Národního památkového ústavu 108 kB
.doc 21. Výše kumulovaných finančních odměn všech členů Rady Zlínského kraje i s jejich majetkovým přiznáním za volební období 2008 až 2012 107,5 kB
.doc 20. Předpis pro komunikaci zaměstnanců s médii, vize a úkoly, k jejichž plnění se volení zástupci kraje přihlásili 109 kB
.pdf 20. Předpis pro komunikaci zaměstnanců s médii, příloha 260,65 kB
.doc 19. Výše finančních prostředků, které byly poskytnuty ve formě platů, odměn a mimořádných odměn hejtmanovi a náměstkovi hejtmana 106,5 kB
.doc 18. Příjmy zaměstnankyň Zlínského kraje 107 kB
.doc 17. Užívání právního informačního systému ASPI 107 kB
.doc 16. Dopravní infrastruktura 107 kB
.doc 15. Platy a odměny představitelů a zaměstnanců Zlínského kraje 96 kB
.doc 14. Výše nákladů vynaložených v souvislosti s realizací SPZ Holešov 118 kB
.doc 13. Počet odvolání podaných proti rozhodnutím KÚZK jemu instančně podřízených správních orgánů 195,5 kB
.doc 12. Seznam porodních asistentek registrovaných ve ZK 96,5 kB
.doc 11. Smlouva mezi ZK a společností České dráhy z prosince 2009 98 kB
.doc 10. Kopie nájemní smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a Obecním úřadem Starý Hrozenkov 97 kB
.doc 9. Materiál č. 0116-12Z 95,5 kB
.doc 8. Náhradní rodinná péče 96 kB
.doc 7. Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem 95 kB
.doc 6. Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby 95,5 kB
.doc 5. Hliniště Vážany 99 kB
.doc 4. Zásady územního rozvoje 96 kB
.doc 3. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení 96 kB
.doc 2. Rozpočet kraje na rok 2012 97,5 kB
.doc 1. Kopie příloh 0861-11-P01 a P02 96,5 kB
aktualizováno: 14.8.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap