INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Žadatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány Zlínským krajem jako správcem osobních údajů a vyplněním registrace bere na vědomí poučení o zpracování osobních údajů, které je součástí Programu, a je uvedeno níže:

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů – kontaktní údaje:

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20, telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku (dále také „správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:

Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku, poverenec.oou@kr-zlinsky.cz (dále také „pověřenec)

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování veřejné finanční podpory Zlínským krajem (sběr a vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace, schvalování poskytnutí/neposkytnutí dotace, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace) a dále veřejnosprávní kontrola u žadatelů/příjemců veřejné finanční podpory.

Právní základ zpracování a důvod poskytnutí osobních údajů:

Osobní údaje žadatele, tj. subjektu údajů, poskytnuté správci prostřednictvím žádosti, jsou poskytnuty povinně a mohou být zpracovány bez souhlasu žadatele, přičemž právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), písmena:

 b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle zákona

č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nebude moci zařadit subjekt údajů mezi žadatele o dotaci.

Kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů a prostředky zpracování osobních údajů:

Žadatel poskytuje osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti. Pro účely zveřejnění ve smyslu § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pouze v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce dotace trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků, kdy takové osobní údaje budou zpřístupněny všem osobám. Pokud se týče ostatních osobních údajů, takové nebudou správcem veřejně zpřístupněny, přičemž budou zpřístupněny pouze zaměstnancům správce, kteří takové osobní údaje budou zpracovávat a rovněž všem orgánům způsobilým vykonávat kontrolu.

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně v listinné a automatizovaně v elektronické podobě.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti budou uloženy u správce po celou dobu trvání projektu, v období udržitelnosti projektu a dále dle příslušných lhůt pro dané dokumenty v souladu příslušnými právními předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby (včetně interních předpisů správce).

Práva subjektu údajů:

V souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů prokazatelnou formou.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

aktualizováno: 4.9.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap