INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

–        zájemce o kotlíkovou dotaci v roce 2022

 

Informace je poskytována Zlínským krajem dle článku 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „GDPR“) pro účel zpracování „sběr informací potřebných pro stanovení přesné výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU“. Subjektem osobních údajů je zájemce o kotlíkovou dotaci v roce 2022 vyplňující příslušný dotazníkový formulář (tzv. „předžádost“).

Správce osobních údajů – kontaktní údaje:

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20, telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku (dále také jen „správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:

Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku, poverenec.oou@kr-zlinsky.cz (dále také jen „pověřenec)

Účel zpracování a právní základ pro zpracováníosobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je „sběr informací potřebných pro stanovení výše alokace finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR) na kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU v roce 2022“.

Osobní údaje zájemce o kotlíkovou dotaci poskytnuté správci prostřednictvím formuláře v rámci dotazníkového průzkumu (tzv. „předžádosti“) jsou poskytnuty dobrovolně, přičemž právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce.

Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nemusí být schopen uspokojit všechny zájemce o poskytnutí kotlíkové dotace v roce 2022 vzhledem k tomu, že výše alokace finančních prostředků na dotační program pro Zlínský kraj od MŽP ČR bude vycházet z požadavků vyplývajících z dotazníkového průzkumu.

Kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů a prostředky zpracování osobních údajů:

Správce bude zpracovávat identifikační, kontaktní a popisné osobní údaje v rozsahu uvedeném v dotazníkovém formuláři. Osobní údaje nebudou správcem veřejně zpřístupněny, přičemž budou zpřístupněny MŽP ČR na jeho žádost pro potřeby stanovení výše alokace finančních prostředků pro Zlínský kraj. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy:

Osobní údaje v rozsahu uvedeném v dotazníkovém formuláři budou uloženy u správce po celou dobu trvání projektu kotlíkových dotací pro rok 2022, v období udržitelnosti projektu a dále dle příslušných lhůt pro dané dokumenty v souladu příslušnými právními předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby (včetně interních předpisů správce).

 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.

 Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:  Nedochází.

Práva subjektu údajů:

V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Obecnou informaci o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na webu Zlínského kraje – zde.

aktualizováno: 10.10.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap