INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Žadatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány Zlínským krajem jako správcem osobních údajů a vyplněním registrace bere na vědomí poučení o zpracování osobních údajů, které je součástí Programu, a je uvedeno níže:

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

podle článků 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Správce osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 13 odst. 1 písm. a):

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20

telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku

(dále také „správce“)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 13 odst. 1 písm. b):

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, telefon: +420 577 043 580

ID datové schránky: scsbwku, e-mailová adresa: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz

 

Účel zpracování osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. c):

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování veřejné finanční podpory Zlínským krajem (sběr a vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace, schvalování poskytnutí/neposkytnutí dotace, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace) a dále veřejnosprávní kontrola u žadatelů/příjemců veřejné finanční podpory.

 

Důvod poskytnutí osobních údajů (čl. 13 odst. 2 písm. e):

Projednání žádosti o poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla ve Zlínském kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci a následné uveřejnění této smlouvy podle platných právních předpisů.

Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nebude moci zařadit kandidáta do návrhů na ocenění.

Právní základ pro zpracování (čl. 13 odst. 1 písm. c):

Osobní údaje žadatele, tj. subjektu údajů, poskytnuté správci prostřednictvím žádosti, jsou poskytnuty povinně a mohou být zpracovány bez souhlasu žadatele, přičemž právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), písmena:

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. 

Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nebude moci zařadit subjekt údajů mezi žadatele o dotaci.

 

Kategorie dotčených osobních údajů:

Žadatel poskytuje osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti. Pro účely zveřejnění ve smyslu § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pouze v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce dotace trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků, kdy takové osobní údaje budou zpřístupněny všem osobám. Pokud se týče ostatních osobních údajů, takové nebudou správcem veřejně zpřístupněny, přičemž budou zpřístupněny pouze zaměstnancům správce, kteří takové osobní údaje budou zpracovávat a rovněž všem orgánům způsobilým vykonávat kontrolu.

 

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně v listinné a automatizovaně v elektronické podobě.

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy (čl. 13 odst. 2 písm. a):

Osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti budou uloženy u správce po celou dobu trvání projektu, v období udržitelnosti projektu a dále dle příslušných lhůt pro dané dokumenty v souladu příslušnými právními předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby (včetně interních předpisů správce).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. e):

  • Věcně příslušný odbor a odpovědný zaměstnanec,
  • veřejnost (návštěvníci webu správce, sociální sítě, čtenáři tisku, osoby účastnící se vyhlášení).

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (čl. 13 odst. 1 f):

Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.

Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování (čl. 13 odst. 2 písm. f)

Nedochází.

Práva subjektu údajů (čl. 13 odst. 2 písm. b), d):

V souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů prokazatelnou formou.

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.