Informace o finanční podpoře přidělené poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011

Popis způsobu rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2011 a přehled o výši přidělených finančních prostředků v roce 2011

V souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2011, prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 – 2011 bylo záměrem Zlínského kraje v roce 2011 podporovat prioritně sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou a pobytové sociální služby, které mají celokrajský význam. Šlo především o sociální služby poskytované osobám s demencí, osobám s duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. Výše uvedený záměr byl realizován a korigován v návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2011.

Žádost o dotaci mohl předložit poskytovatel sociální služby, který měl ke dni předložení žádosti o dotaci registraci k poskytování vybraného druhu sociální služby určené k podpoře a/nebo byl zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 84 odst. 5 zákona o sociálních službách).

Dále musela být sociální služba:

 • Realizována minimálně od 1. 1. 2011 a určena uživatelům sociálních služeb na území Zlínského kraje.
 • Zahrnuta v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2011 (Příloha č. 1 – Stávající sociální služby, Příloha č. 2 – Rozvojová opatření).
 • Nepodporována v rámci Individuálního projektu Zlínského kraje (výjimku tvořil ten druh sociální služby podporované v rámci individuálního projektu za předpokladu, že do individuálního projektu není zahrnuta celá cílová skupina uživatelů příslušné sociální služby).

Podporované cílové skupiny:

 • Cílová skupina – senioři:

domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby (pobytové, terénní), osobní asistence, pečovatelská služba

 • Cílová skupina – osoby se zdravotním postižením:

centra denních služeb, denní stacionáře, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby (pobytové, terénní), osobní asistence, raná péče, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

 • Cílová skupina – rodiny s dětmi:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy

 • Cílová skupina – osoby ohrožené sociálním vyloučením:

kontaktní centra, telefonická krizová pomoc

Na výši dotace měly vliv následující faktory:

 • Celková částka určená z rozpočtu Zlínského kraje pro podporu sociálních služeb pro rok 2011.
 • Výsledky dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2011.
 • Modelová struktura financování jednotlivých druhů sociálních služeb s vazbou na převažující cílovou skupinu dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 – 2011, potažmo Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2011.
 • Požadavek poskytovatele na dotaci z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011.
 • Možnost poskytovatele získat dotaci z rozpočtu obcí.

Účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje byly účelově vázány a sloužily k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátním neziskovým organizacím byly z rozpočtu Zlínského kraje schváleny a následně i vyplaceny účelové neinvestiční dotace ve formě dotace na provoz ve výši 9.969.000 Kč.

Příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem byly vyplaceny finanční prostředky ve formě příspěvků na provoz ve výši 1.014.468 Kč.

Na poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2011 z rozpočtu Zlínského kraje vyplaceno celkem 10.983.468 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

Dokumenty ke stažení

.pdf Přehled o výši finančních prostředků vyplacených z rozpočtu ZK v roce 2011 345,68 kB
aktualizováno: 23.5.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap