Informace o finanční podpoře přidělené poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2010

Popis způsobu rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2010 a přehled o výši přidělených finančních prostředků v roce 2010

V souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2010 bylo záměrem Zlínského kraje podporovat prioritně sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou a pobytové sociální služby, které mají celokrajský význam. Jednalo se především o sociální služby poskytované osobám s demencí, osobám s duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. Výše uvedený záměr byl realizován a korigován v návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV ČR na rok 2010.

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2010 mohli předložit poskytovatelé sociálních služeb, kteří měli ke dni předložení žádosti o dotaci registraci k poskytování vybraného druhu sociální služby určené k podpoře a nebo byli zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 84 odst. 5 zákona o sociálních službách).

Dále musela být sociální služba:

 • realizována minimálně od 1. 1. 2010
 • určena uživatelům sociálních služeb na území Zlínského kraje
 • zahrnuta v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2010 (Příloha č. 1 – Stávající sociální služby, Příloha č. 2 – Rozvojová opatření)

Maximální výše dotace ZK byla stanovena v návaznosti na modelovou strukturu financování jednotlivých druhů sociálních služeb s vazbou na převažující cílovou skupinu dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 –2011, ato následujícím způsobem:

 • Cílová skupina – senioři:

domovy se zvláštním režimem – 10 %, odlehčovací služby (pobytové, terénní) – 5 %, osobní asistence – 10 %, pečovatelská služba – 5 %

 • Cílová skupina – osoby se zdravotním postižením:

centra denních služeb – 5 %, denní stacionáře – 5 %, domovy se zvláštním režimem – 10 %, odlehčovací služby (pobytové, terénní) – 10 %, osobní asistence – 10 %, raná péče – 15 %, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče – 5 %

 • Cílová skupina – rodiny s dětmi:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – 20 %, terénní programy – 10 %

 • Cílová skupina – osoby ohrožené sociálním vyloučením:

kontaktní centra – 25 %, telefonická krizová pomoc – 20 %

Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 – 2011 byla výše předpokládaných nákladů stanovena na základě zvolených kritérií efektivnosti (náklady na jednotku) v rámci dané cílové skupiny a konkrétního typu sociální služby. Výše nákladů a % podílu jednotlivých zdrojů financování typů sociálních služeb byla stanovena na základě ekonomické analýzy.

Procentuální podíl maximální výše dotace ze Zlínského kraje byl stanoven z předpokládaných nákladů uvedených v žádosti poskytovatele o dotaci ze Zlínského kraje.

Návrh konečné výše dotace byl ovlivněn následujícími faktory:

 • Celková částka vyčleněná pro podporu služeb.
 • Požadavek poskytovatele na dotaci MPSV ČR.
 • Výsledky dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2010 (I. + II. kolo).
 • Návrhy na dofinancování zaslané Zlínským krajem na MPSV ČR v dubnu 2010.
 • Požadavek poskytovatele na dotaci z rozpočtu ZK na rok 2010.
 • Výše dotace poskytnutá MPSV ČR a Zlínského kraje v roce 2009.

Účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje byly účelově vázány a sloužily k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátním neziskovým organizacím byly z rozpočtu Zlínského kraje schváleny a následně i vyplaceny účelové neinvestiční dotace ve formě dotace na provoz ve výši 10.402.000 Kč.

Příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem byly vyplaceny finanční prostředky ve formě příspěvků na provoz ve výši 1.301.885 Kč.

Na poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2010 z rozpočtu Zlínského kraje vyplaceno celkem 11.703.885 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

Dokumenty ke stažení

.pdf Přehled o výši finančních prostředků vyplacených z rozpočtu ZK v roce 2010 342,42 kB
aktualizováno: 23.5.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap