Informace o finanční podpoře přidělené poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2009

Popis způsobu rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2009 a přehled o výši přidělených finančních prostředků v roce 2009

V roce 2009 byly finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje přidělovány poskytovatelům sociálních služeb formou přímé dotace.

Schvalování dotací probíhalo ve třech termínech (červen, srpen, září). Ve své podstatě se odvíjelo od výsledků dotačního řízení MPSV ČR pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2009 – Program podpory A – Podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter.

Ze zveřejněných výsledků dotačního řízení na webových stránkách MPSV ČR v lednu 2009 bylo patrno, že poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji byla požadovaná dotace výrazným způsobem krácena a dotklo se to především pobytových služeb sociální péče.

Tak významné snížení požadované dotace způsobilo neřešitelné problémy ve financování zejména pobytových sociálních služeb na území Zlínského kraje.

Ve vazbě na vývoj dotací ze státního rozpočtu schválilo ZZK usnesením č. 0118/Z05/09 dne 17. 6. 2009 pro rok 2009 změnu záměru Zlínského kraje ve spolufinancování sociálních služeb uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009–2011 (dále jen střednědobý plán).

Při stanovení výše dotace jednotlivým sociálním byly posuzovány následující skutečnosti:

  • Sociální služba byla poskytována pobytovou formou.
  • Sociální služba byla zahrnuta do střednědobého plánu.
  • Sociální služba byla poskytovatelem označena za ohroženou (byly vzneseny požadavky na Zlínský kraj písemnou či ústní formou na dofinancování sociální služby a dokrytí rozdílu mezi požadovanou výší dotace ze státního rozpočtu a dotací skutečně poskytnutou).
  • Údaje, ze kterých se vycházelo, byly převzaty ze žádostí v rámci dotačního řízení MPSV ČR a byla zohledněna výše poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 po I. kole dofinancování (duben 2009).
  • Sociální služby byly posuzovány vždy v rámci daného typu sociální služby mezi sebou (např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením apod.).

Účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje byly účelově vázány a sloužily k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátním neziskovým organizacím byly z rozpočtu Zlínského kraje schváleny a následně i vyplaceny účelové neinvestiční dotace ve formě dotace na provoz ve výši 12.639.000 Kč.

Příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem byly vyplaceny finanční prostředky ve formě příspěvků na provoz ve výši 934.108 Kč.

Na poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2009 z rozpočtu Zlínského kraje vyplaceno celkem 13.573.108 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

 

Dokumenty ke stažení

.pdf Přehled o výši finančních prostředků vyplacených z rozpočtu ZK v roce 2009 320,42 kB
aktualizováno: 23.5.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap