Informace o finanční podpoře přidělené poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2008

Popis způsobu rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2008 a přehled o výši přidělených finančních prostředků v roce 2008

V roce 2008 byly finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje přidělovány poskytovatelům sociálních služeb především formou přímé dotace na činnost.

Schvalování dotací probíhalo v průběhu roku ve třech termínech (březen, červen, září). Ve své podstatě se odvíjelo od výsledků dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2008 – Program podpory A – Podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter.

Po oznámení výsledků dotačního řízení na rok 2008 se celá řada poskytovatelů sociálních služeb obracela na Zlínský kraj se žádostmi o dofinancování sociálních služeb. Již v lednu 2008 zaslal hejtman Zlínského kraje dopis ministru RNDr. Petru Nečasovi, v němž mimo jiné poukázal na značný rozdíl mezi požadavkem Krajského úřadu ZK o dotaci a celkovou výší poskytnuté dotace MPSV ČR.

Mezi obecná kritéria, na základě kterých byly stanovovány výše dotací jednotlivým projektům – s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem, patřila:

 • Projekty, kterým byla navrhována dotace, byly označeny poskytovateli sociálních služeb za ohrožené (byla předložena žádost o dofinancování služby a o dokrytí rozdílu mezi požadovanou výši dotace na MPSV a dotací skutečně poskytnutou).
 • Projekty byly posuzovány vždy v rámci daného typu sociální služby mezi sebou (např. pečovatelská služba, denní stacionáře apod.).
 • Údaje, ze kterých se vycházelo, byly převzaty ze žádostí o dotaci ze státního rozpočtu.
 • Byl srovnáván, resp. dorovnáván % podíl dotace (MPSV + návrh Zlínského kraje) z nákladů nebo z požadavku, příp. kombinace obou hledisek.
 • Výši navržené dotace ovlivnila částečně také zjištění, která vyplynula z hodnocení žádostí o dotaci ze státního rozpočtu (např. nákladná služba, rozsáhlý vedoucí aparát apod.).
 • K podpoře byly navrženy i projekty, které nebyly v souladu s Plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2008. Jednalo se většinou o služby nové, které nebylo možno v době zpracovávání plánu zohlednit, tzn., že nebyly ze strany kraje podchyceny v síti sociálních služeb. Důvodem byla např. nová typologie služeb v návaznosti na nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo dosavadní financování služeb z jiných zdrojů – např. EU, rozpočty obcí. Tyto služby jsou již zahrnuty ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 –2011 azařazeny mezi stávající sociální služby.
 • Na stanovení konečné výše dotace měl vliv také celkový objem rozdělovaných finančních prostředků, který byl pro vybrané subjekty k dispozici v rozpočtu Zlínského kraje na rok 2008.

Účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje byly účelově vázány a sloužily k financování jednotlivých sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi definovanými zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný typ sociální služby. Tyto dotace byly poukazovány na účty příjemců zpravidla ve dvou splátkách v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje.

Nestátním neziskovým organizacím byly z rozpočtu Zlínského kraje schváleny a následně i vyplaceny účelové neinvestiční dotace ve formě dotace na provoz ve výši 16.500.000 Kč.

Kromě neinvestičních dotací na provoz byly poskytovatelům sociálních služeb schváleny také finanční prostředky na jiné účely. Konkrétně se jednalo o investiční a neinvestiční dotaci Oblastní charitě Kroměříž na projekt Charitní dům pokojného stáří v Cetechovicích – investiční dotace ve výši 1.500.000 Kč (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje již dne 19. 12. 2007 v rozpočtu na rok 2008) a na přípravné práce související se zahájením provozu ve výši 500.000 Kč (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9. 2008). Dále se jednalo o dvě investiční dotace v celkové výši 800.000 Kč, a to na projekt Rekonstrukce objektu pro služby ženám v těžké životní situaci – VI. etapa – zateplení budovy (Charita Valašské Meziříčí – 400.000 Kč) a Stavba domu na půl cesty Pod křídly ve Zlíně – Kostelci (Občanské sdružení Pod křídly – 400.000 Kč).

Příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem byly vyplaceny finanční prostředky ve formě příspěvků na provoz ve výši 6.781.000 Kč.

Na poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2008 z rozpočtu Zlínského kraje vyplaceno celkem 26.081.000 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

Dokumenty ke stažení

.pdf Přehled o výši finančních prostředků vyplacených z rozpočtu ZK v roce 2008 351,45 kB
aktualizováno: 23.5.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap