Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Název projektu:                                                                                          

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:

PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Období realizace:

1. 1. 2021 – 30. 11. 2023 (35 měsíců)

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

202 757 625,88 Kč

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Specifické cíle projektu:

- Propojit polytechnické vzdělávací aktivity SŠ s MŠ, ZŠ a VŠ.

- Realizovat polytechnické vzdělávání pro děti v MŠ a žáky ZŠ, SŠ.

- Realizovat programy vzájemného učení.

- Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti a digitálním technologiím.

- Zkvalitnit vzdělávání žáků ZŠ a SŠ v polytechnických oborech a ve čtenářské a matematické gramotnosti.

- Vytvořit pilotní školu založenou na masovém uplatnění digitálních technologií ve výuce.

- Vytvořit pracovní skupiny pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ a pracovníků ve vzdělávání, případně odborné veřejnosti sloužící k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik apod.

- Rozvíjet spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na ZŠ a SŠ a síťování všech klíčových subjektů v oblasti kariérového poradenství.

- Vytvořit nové nástroje a zdroje informací pro školní kariérové poradce, které využijí v procesu kariérového poradenství.

- Implementovat nástroje pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

- Podporovat uplatňování rovných příležitostí ve vzdělávání včetně práce s nadanými žáky.

- Zkvalitnit přípravu budoucích pedagogických pracovníků.

- Podněcovat podnikavost, iniciativu a kreativitu.

- Motivovat žáky ke správné volbě povolání, podpořit uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce.

Cílové skupiny:

 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Děti (MŠ), žáci (ZŠ, SŠ) a studenti (VOŠ a VŠ)
 • Pracovníci ve vzdělávání
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.  Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, síťování, sdílení, předávání zkušeností, zvyšováním kvality odborného vzdělávání  a podnícení zájmu dětí a žáků o polytechnické obory a jejich studium cestou spolupráce mezi mateřskými, základními, středními, vyššími odbornými a vysokými školami v regionu.

V rámci projektu bude realizováno celkem 9 klíčových aktivit, na kterých se bude mimo příjemce podílet také 44 partnerů s finanční účastí.

Partneři projektu

 • 24 příspěvkových organizací Zlínského kraje
 • 5 soukromých středních škol
 • 3 církevní střední školy
 • 9 zástupců MAP
 • Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně
 • Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
 • Azylový dům pro matky s dětmi 

 

Klíčové aktivity:

KA 1: Řízení projektu

V rámci této klíčové aktivity bude vytvořen projektový tým žadatele, který po celou dobu projektu bude dohlížet na plynulou realizaci aktivit a bude zodpovídat za plnění monitorovacích indikátorů, finanční řízení a efektivní komunikaci mezi partnery. Zároveň bude vytvořen u každého partnera odborný realizační tým, jehož členové se budou různou měrou podílet na realizaci projektu.

KA 2: Polytechnické vzdělávání

Aktivita je zaměřena na podporu a zvýšení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání, zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků a aktivní spolupráci MŠ, ZŠ, SŠ a ostatních organizací. Nově získané kompetence budou pedagogové uplatňovat v dalších aktivitách - např. sdílení dílen, volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, polytechnické aktivity pro děti v MŠ a pro žáky gymnázií atd. Dalším cílem je podpora a sdružení aktivit podporujících především polytechnické vzdělávání do jednotné databáze – vznik „POLY univerzity“.

 Budou realizovány tyto dílčí aktivity:

 • Rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ

V rámci spolupráce s Místními akčními plány ve  Zlínském kraji a s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně budou realizovány aktivity zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání u žáků ZŠ a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ. Celkem bude rozvinuta spolupráce s 9 realizátory MAP.

 • Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky

Do klíčové aktivity bude zapojeno celkem 19 organizací jako partnerů a realizátorů aktivit. Cílem aktivity je zvýšení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání, zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků a aktivní spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ a ostatních organizací a to prostřednictvím:

 • sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ (realizace povinné výuky žáků ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání v dílnách a odborných učebnách SŠ)
 • volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ
 • vzdělávací aktivity pro žáky oborů všeobecného vzdělávání (gymnázia),
 • vzdělávací aktivity pro děti v MŠ
 • příměstské tábory pro žáky ZŠ

 

 • "POLY univerzita"

Aktivita bude zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání napříč celým Zlínským krajem. Cílem je sdružení aktivit podporujících především polytechnické vzdělávání do jednotné databáze za účelem na jednom místě nabídnout žákům/studentům možnost aktivního zapojení - bude vytvořena a provozována tzv. „POLY univerzita“. Přihlášení žáci/studenti budou do aktivit vstupovat prostřednictvím mobilní aplikace či webové stránky, která jim pomůže najít a přihlásit se na pro ně zajímavou aktivitu, přímo komunikovat s organizátory, získat stanovený počet kreditů po jejím absolvování, zhodnotit průběh aktivity a také online sledovat svůj průběžný stav kreditů. Výstupem aktivity bude webová stránka a s ní kompatibilní mobilní aplikace, obsahující popis činnosti „POLY univerzity““ (pravidla fungování) s online databází aktivit a nastaveným kreditním systémem.

KA 3: Podpora rozvoje gramotností

Aktivita je zaměřena na rozvoj gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Cílem je zvyšovat kompetence k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím provázaného konceptu vzdělávání pedagogických pracovníků, knihovníků a aktivit pro žáky a také vzdělávání pedagogických pracovníků a studentů učitelství v matematické gramotnosti včetně metodické pomoci. V rámci aktivity je také sledována potřeba modernizace vzdělávání, zavádění nových přístupů pro práci se žáky a celková změna přístupu ke vzdělávání.

 Budou realizovány tyto dílčí aktivity:

 • Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

Cílem aktivity je zvyšovat kompetence k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím provázaného konceptu vzdělávání pedagogických pracovníků a knihovníků a aktivit pro žáky. Pro zvýšení kompetencí a podporu rozvoje čtenářské gramotnosti bude pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a knihovníky vytvořena komplexní nabídka vzdělávacích akcí - jednodenní setkání (Ladění) a  tematické workshopy. Čtenářská gramotnost bude dále rozvíjena prostřednictvím aktivit určených pro žáky ZŠ a SŠ – autorská čtení, filmové workshopy.

 • Podpora rozvoje matematické gramotnosti

Aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, SŠ a studentů učitelství 1. stupně ZŠ v matematické gramotnosti včetně metodické pomoci.

Pro pedagogické pracovníky a studenty budou realizovány vzdělávací akce – budou nabídnuty aktivity různých forem, vyžadující aktivní zapojení účastníků, sdílení zkušeností z pedagogické praxe, součástí bude také seznamování s aktuálními odbornými výsledky a trendy.

Rozvoj matematické gramotnosti bude podpořen nabídkou aktivit zacílených na žáky, při nichž bude žákům demonstrováno využití matematiky v praxi hravou, zábavnou či soutěžní formou s akcentem na rozvoj matematické gramotnosti a týmové spolupráce.

 • Digitální škola

Digitální škola je pilotní aktivitou ve Zlínském kraji, kterou je sledována potřeba modernizace vzdělávání, zavádění nových přístupů pro práci se žáky a celková změna přístupu ke vzdělávání. V rámci této aktivity se pedagogičtí pracovníci naučí pomocí digitálních technologií a příslušných aplikací plánovat výukové hodiny tak, aby byl vyučovací proces kvalitnější, jak pro ně samotné, tak i pro žáky. Žáci se naučí efektivně pracovat s digitální technikou a aplikacemi, se kterými souvisí schopnost organizovat si svůj celodenní program, vzájemně sdílet nápady a myšlenky, sdílet pracovní data s pedagogy, realizovat školní projekty apod.

KA 4: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Aktivita je navázána na schválenou školskou inkluzivní koncepci kraje s cílem zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím redukce diferenciace kvality škol. Směřuje zejména k podpoře pedagogických pracovníků při práci s nadanými žáky, vyhledávání nadaných žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků, podporu začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy a využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání.

Budou realizovány tyto dílčí aktivity:

 • Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

Cílem je postupné budování systému podpory pedagogických pracovníků při práci s nadanými žáky, snaha o jejich včasnou identifikaci a vytváření pozitivního vzdělávacího prostředí. Bude navázána spolupráce se školami Zlínského kraje, na kterých proběhne vyhledávání nadaných žáků, jimž bude následně poskytována podpora.

 • Využití šachů k podpoře rovných příležitosti ve vzdělávání

Cílem je pomocí hry všestranně rozvíjet mentální schopnosti dětí/žáků. Aktivita je zaměřena na podporu pedagogických pracovníků při zavádění šachové pedagogiky do výuky a další individuální vzdělávání.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ Zlínského kraje v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků

Cílem aktivity je zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků škol Zlínského kraje k vytvoření, udržení a rozvoji podmínek pro společné vzdělávání. Budou realizovány vzdělávací akce se zaměřením na získání znalostí a dovedností k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Podpora začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy

Cílem je tvorba a následné pilotní ověření poradenství zaměřeného na sociálně pedagogickou činnost v návaznosti na činnosti školního poradenského pracoviště, či výchovného poradce a metodika prevence. Účelem je včasná prevence a identifikace možných problémů žáků ohrožených školním neúspěchem.

KA 5: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství

Cílem aktivity je zvýšení a prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků k poskytování efektivního, nezávislého a informovaného poradenství žákům stojícím před volbou další studijní a profesní dráhy, žákům v obtížných životních situacích a žákům ohroženým předčasným ukončením školní docházky. Prostřednictvím služeb Centra kariérového poradenství budou rozvíjeny podpůrné poradenské činnosti na školách Zlínského kraje. Pro podnícení zájmu žáků o vzdělání a v návaznosti na další aktivity na podporu kariérového poradenství v regionu budou pořádány akce pro žáky základních a středních škol.

Budou realizovány tyto dílčí aktivity:

 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství
 • Akce pro veřejnost na podporu kariérového poradenství

 

KA 6: Zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků

Aktivita je zaměřena na podporu komplexních aktivit zvyšujících kvalitu vzdělávání
ve středních školách vzdělávajících žáky v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a připravujících je tím k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka. V rámci projektu vznikne Metodické centrum praxe, které bude poskytovat komplexní aktivity vedoucí k propojení teoretické a praktické přípravy k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka, aktivity poskytující podporu začínajícím učitelkám a učitelům MŠ a také aktivity na podporu vytváření prostředí ve školách pro realizaci žákovských praxí.

KA 7: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání ve Zlínském kraji

V rámci této aktivity bude vytvořena platforma, tzv. Sborovna, pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe včetně seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi.

Sborovna bude členěna na jednotlivé sekce, které vzniknou dle potřeb vyplývajících ze strategických dokumentů KAP a ŠIKK, případně potřeb plynoucích ze spolupráce se systémovými individuálními projekty.

KA 8: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Cílem aktivity je rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity u žáků, s akcentem zejména na rozvoj podnikatelského myšlení. Na vybrané školy ve Zlínské kraji bude implementován nástroj, který jim pomůže s rozvojem podnikavosti, iniciativy a kreativity u žáků - žáci se naučí identifikovat příležitosti k zahájení vlastní tvůrčí činnosti a následně pak tyto podněty přetvořit do podnikatelského záměru. Bude kladen důraz na aktivní práci pedagogických pracovníků a jejich spolupráci s lektory.

KA 9: Aktivity SŠ – Šablony

Cílem aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol (SŠ a VOŠ) a školských poradenských zařízení, naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu. Aktivity navazují na priority stanovené v dokumentu KAP a podporují jejich dosažení.

Výstupy projektu:

 • Podpora polytechnického vzdělávání (vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky a pracovníky ve vzdělávání, aktivity pro děti a žáky, vznik „POLY univerzity“)
 • Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti (aktivity pro pedagogické pracovníky, knihovníky a odbornou veřejnost, aktivity pro žáky)
 • Podpora rozvoje matematické gramotnosti (aktivity pro pedagogické pracovníky a studenty učitelství, aplikace matematiky v praxi – soutěže, Procházky s MaZlíKem = podpora matematické gramotnosti na veřejných místech ve Zlínském kraji)
 • Rovné příležitosti ve vzdělávání (aktivity pro pedagogické pracovníky a pracovníky ve vzdělávání)
 • Prevence předčasných odchodů a rozvoj kariérového poradenství (podpora poradenství na školách Zlínského kraje, akce pro veřejnost na podporu kariérového poradenství, metodika)
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (metodika)
 • 2 vzdělávací moduly s metodikou
 • 2 platformy (platforma Sborovna, platforma Rovné příležitosti)
 • celkem 489 zrealizovaných aktivit (Šablony)

 

Kontaktní osoby:

Ing. Dagmar Stýblová, tel. 577 043 835, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz

RNDr. Ludmila Bernátková, tel. 577 043 780, e-mail: ludmila.bernatkova@kr-zlinsky.cz

 

Odkaz na webový portál se zaměřením na výukové digitální matematické hry https://matematickedigihry.cz/

dokumenty

.pdf Průvodní zpráva - Šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků základních škol ve Zlínském kraji - šk. rok 2021/2022 811,4 kB
.pdf Příloha č. 1 k Průvodní zprávě - Šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků základních škol ve Zlínském kraji - šk. rok 2021/2022 1622,02 kB
.pdf Průvodní zpráva - Šetření profesní orientace žáků posledních ročníků středních škol ve Zlínském kraji - šk. rok 2021/2022 879,89 kB
.pdf příloha č. 1 k Průvodní zprávě - Šetření profesní orientace žáků posledních ročníků středních škol ve Zlínském kraji - šk. rok 2021/2022 1685,71 kB
.pdf Průvodní zpráva - Šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků základních škol ve Zlínském kraji - šk. rok 2020/2021 813,33 kB
.pdf Příloha č. 1 k Průvodní zprávě - Šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků základních škol ve Zlínském kraji - šk. rok 2020/2021 1281,66 kB
.pdf Průvodní zpráva - Šetření profesní orientace žáků posledních ročníků středních škol ve Zlínském kraji - šk. rok 2020/2021 870,28 kB
.pdf Příloha č. 1 k Průvodní zprávě - Šetření profesní orientace žáků posledních ročníků středních škol ve Zlínském kraji - šk. rok 2020/2021 1215,4 kB
aktualizováno: 21.9.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap