Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Název projektu :

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Registrační číslo projektu :

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Operační program :

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa :

PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Období realizace :

01.04.2018 – 31.08.2020

Příjemce dotace :

Zlínský kraj

Celkový rozpočet :

95 066 123,56 Kč

Financování :

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Všeobecný cíl :

Hlavním (všeobecným) cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, ICT a výuka cizích jazyků) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Specifické cíle projektu:

- Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání v polytechnickém vzdělávání.

- Propojit polytechnické vzdělávací aktivity SŠ se ZŠ a MŠ.

- Vytvořit systém polytechnického vzdělávání pro děti v MŠ a pro žáky 1. až 3. tř. ZŠ.

- Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencím a jazykovému vzdělávání.

- Vytvořit pracovní skupiny pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a podobně (tzv. pedagogické kabinety) pro předměty ČJ, MAT, ICT a cizí jazyky, fyzika, biologie / přírodopis, chemie.

- Realizovat pravidelná setkání pedagogických kabinetů.

- Implementovat nově získané kompetence do výuky.

- Rozvinout spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na ZŠ a SŠ a síťování všech klíčových subjektů v oblasti kariérového poradenství.

- Vytvořit nové nástroje a zdroje informací pro školní kariérové poradce, které využijí v procesu kariérového poradenství.

- Vytvořit ucelený systém podpůrných a vzdělávacích aktivit pro školní kariérové poradce vč. metodické podpory.

- Vytvořit podmínky, které umožní žákům snadnější cestu ke správné volbě povolání.

- Podpořit uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce.

Cílové skupiny :

 • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

Stručný obsah :

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Cílové skupiny :

 • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

Klíčové aktivity :

Klíčová aktivity 1: Řízení projektu

Bude vytvořen projektový tým žadatele, který po celou dobu projektu bude dohlížet na plynulou realizaci aktivit a bude zodpovídat za plnění monitor. indikátorů, finanční řízení, efektivní komunikaci mezi partnery. Zároveň bude vytvořen u každého partnera odborný realizační tým, jehož členové se budou různou měrou podílet na realizaci projektu.

 • Řízení projektu
 • Konference

Klíčová aktivita 2: Polytechnické vzdělávání

Bude zaměřena na:

Vzdělávání lektorů polytechnického vzdělávání pro děti v MŠ a žáky 1. - 3. ročníku ZŠ, ped. pracovníků MŠ a ZŠ (1. - 3. ročníku a žáků a studentů SŠ a VOŠ ped. škol)

Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ - prostřednictvím pedagogických kabinetů. Nové kompetence budou pedagogové uplatňovat v aktivitách: sdílení dílen, volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, polytechnické aktivity pro děti v MŠ a pro žáky gymnázií. 

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických disciplín pro lektorskou činnost v MŠ a ZŠ
 • Aktivity polytechnického vzdělávání středních škol

Klíčová aktivita 3: Čtenářská a matematická gramotnost

Pro ped. pracovníky ZŠ a SŠ budou realizovány vzdělávací akce, které budou zaměřeny na zvýšení kompetencí ped. pracovníků ve čtenářské a matematické gramotnosti, práci s heterogenní skupinou žáků, nové přístupy, didaktiku a metodiku na témata, která vychází jako potřebná z výzkumu PISA. Vzdělávání ped. pracovníků bude podpořeno realizací aktivit pro žáky ZŠ a SŠ. 

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro čtenářskou gramotnost
 • Uplatňování nových přístupů ve čtenářské gramotnosti v praxi
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro matematickou gramotnost
 • Aplikace matematiky v praxi
 • Interdisciplinární gramotnost

Klíčová aktivita 4: Pedagogické kabinety

Bude vytvořeno 7 platforem pro vzdělávání ped. pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky. Platformy budou intenzivně spolupracovat se systémovými projekty v oblasti vzdělávání jako například PPUČ, MOV, SYPO atd. 

 • Pedagogické kabinety
 • Vytvoření Centra kariérového poradenství
 • Vzdělávání kariérových poradců
 • Síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství

Klíčová aktivita 5: Kariérové poradenství

V rámci aktivity vznikne Centrum kariérového poradenství, které bude zajišťovat ucelený systém podpůrných aktivit pro školní kariérové poradce. Aktivita zahrnuje také akce pro žáky, rodiče a veřejnost.

 • Vytvoření Centra kariérového poradenství
 • Vzdělávání kariérových poradců
 • Síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství

Klíčová aktivita 6: Syntéza a zhodnocení prvků polytechnického vzdělávání

V rámci aktivity bude vytvořena pracovní skupina, která bude mít za úkol zhodnotit možnosti využití výstupů projektů realizovaných v OPVK. 

 • Syntéza, zhodnocení a implementace prvků polytechnického vzdělávání

Výstupy projektu :

Výstupy projektu budou šířeny mezi cílové skupiny i odbornou i laickou veřejnost následujícími způsoby:

- Povinnou publicitou, kterou bude žadatel zajišťovat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV (zejména zveřejnění informací o projektu na informačním portálu Zlínského kraje, umístění plakátů s informacemi o projektu).

- Osobním jednáním a e-mailovou komunikací s konkrétními partnery projektu a dalšími zapojenými subjekty.

- Průběžným zveřejňováním informací o průběhu klíčových aktivit a vzdělávacích akcí uskutečněných jak pro pedagogické pracovníky, tak pro žáky a studenty, na informačním portálu Zlínského kraje (www.krzlinsky.cz, www.zkola.cz ) a webech partnerů projektu.

- Realizací konkrétních aktivit propagace (články, tiskové zprávy a celá řada dalších aktivit)identifikovaných v průběhu projektu.

- Prezentací výstupů projektu na pravidelném setkávání týmů KAP a IKAP všech krajů ČR.

Kontaktní osoby :

Ing. Dagmar Stýblová, hlavní manažer projektu

tel. 577 043 835, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.pdf Návrh opatření vedoucích k rozvoji polytechnického vzdělávání ve Zlínském kraji a v Experimentáriu 1966,91 kB
.pdf Metodika Průvodce pro (školní) kariérové poradce 833,83 kB
.zip Dotazník profesních zájmů Zlínského kraje 23265,41 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap