Hospodářství Zlínského kraje

  • Zemědělství a Lesnictví
  • Průmysl a Stavebnictví
  • Služby

Hospodářství Zlínského kraje

Hospodářství Zlínského kraje se vyznačuje silnou pozicí tradičních strojírenských průmyslových odvětví ve srovnání s ostatními kraji ČR. V roce 2019 dosáhnul ve Zlínském kraji hrubý domácí produkt na obyvatele hodnoty 457 361 Kč.

Zdroj: ČSÚ, 2016

Zdroj: ČSÚ, 2016

Co se týče velikosti podniků, pak je zajímavostí skutečnost,
že při celorepublikovém srovnání vykazuje Zlínský kraj nejvyšší podíl malých
podniků (velikostní kategorie podniků s 10 – 49 zaměstnanci), a sice 17,1 %,
dále 4. nejvyšší podíl středně velkých podniků (velikostní kategorie podniků s
50 – 249 zaměstnanci), a to 4,3 %, a průměrný podíl velkých podniků (0,7 %
všech podniků). Naopak podíl mikropodniků (velikostní kategorie podniků s 1 – 9
zaměstnanci) je na 3. nejnižší příčce mezi kraji ČR, a sice 77,9 % všech
podniků. Zlínský kraj má tedy relativně silnou základnu podniků, které
zaměstnávají 10 – 249 zaměstnanců, což poukazuje na poměrně zdravou ekonomiku
s vysokým podílem koncentrace malého a středního podnikání.

Zdroj: ČSÚ, 2016

 

Zemědělství a Lesnictví

Přestože zemědělství v důsledku transformačních procesů po roce 1990 již nezaujímá svým podílem významné místo v odvětvové struktuře zaměstnanosti ČR (zaměstnanost v agrárním sektoru ve Zlínském kraji je velmi nízká – 2,3 % z celkového počtu zaměstnaných v kraji k 31. 3. 2015) a váha odvětví v národohospodářské struktuře měřená podílem hrubé přidané hodnoty (HPH) ze zemědělství na HDP – obdobně jako v zemích EU – neustále klesá, zůstává zemědělství nezbytným předpokladem trvalého rozvoje venkovského prostoru i celé společnosti.

Přírodní podmínky, které předurčují výrobní podmínky pro zemědělské podnikání, jsou ve Zlínském kraji velmi rozmanité. Okresy Kroměříž a Uherské Hradiště jsou díky své poloze v moravských úvalech tradičně zaměřeny na rostlinnou výrobu, v podhorských oblastech Vsetínska a Zlínska je hospodářství zaměřeno více na extenzivní živočišnou výrobu.

Celkově je v kraji provozováno zemědělství na 192 739 ha, což představuje téměř polovinu z celkové výměry kraje. Trendem posledních let nejen ve Zlínském kraji je snižování rozlohy orné půdy a naopak nárůstem rozlohy trvale travních porostů. Celkově se postupně snižuje i rozloha zemědělské půdy, která je vyjímána ze zemědělského půdního fondu a určena pro výstavbu.

Tab.: Struktura zemědělské půdy (ha) ve Zlínském kraji k 31. 12. 2015

Celková výměra

Zemědělská
 půda

Podíl   zemědělské půdy na celkové výměře

z   toho:

Zornění   (%)

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

trvalé travní porosty

396   292

192   739

48,6   %

121   179

0

1   003

9   930

57   508

62,9

Zdroj: ČSÚ, 2015

Z pěstovaných plodin dominovaly k 31. 5. 2015
obiloviny, zaseté na 56,2 % orné půdy, z nichž největší rozlohu zaujímala
pšenice ozimá. Z dalších plodin mají ve Zlínském kraji velký význam
pícniny na orné půdě (19,3 % rozlohy orné půdy), následují řepka či kukuřice.
V živočišné výrobě došlo mezi roky 2004 a 2015 k výraznému poklesu některých
druhů hospodářských zvířat, a to zejména u drůbeže (z 1 642 tis. kusů
k 1. 4. 2004 na 510 tis. ke stejnému datu v roce 2015), výrazně
poklesly i stavy prasat, stavy skotu a koní jsou stabilní. Naopak se výrazně
zvýšil stav ovcí (z 11 tis. kusů k 1. 4. 2004 na 23 tis. ke stejnému datu
v roce 2015) a koz. Zachování stavu hospodářských zvířat je úkolem
složitým, avšak nezbytným z pohledu výživy i údržby krajiny ve Zlínském kraji.

Zastoupení lesa ve Zlínském kraji je nerovnoměrné, přesto je procento zalesnění v rámci ČR nadprůměrné (39,8 %). Hlavní centrum se nachází na severovýchodě v okrese Vsetín, kde dosahuje procento zalesnění hodnoty 54,2 %. Menší zastoupení lesů je v jihozápadní části kraje, kde rozsáhlejší komplex vytváří pouze Chřiby.

Lesy ve Zlínském kraji jsou převážně zařazeny do kategorie lesů hospodářských (88,2 % výměry lesů; jen 11,7 % lesů je zařazeno do kategorie lesů zvláštního určení a 0,1 % do kategorie lesů ochranných).

Podíl lesních majetků dle typů vlastnictví na území
Zlínského kraje je dán historicky a je velmi odlišný od hodnot v ostatních
krajích – Lesy ČR, s.p. Hradec Králové spravuje ve Zlínském kraji 57 605 ha (37,3 %) lesa,
fyzické osoby vlastní 46 671
ha (30,2 %), obce a města 23 649 ha (15,3 %),
právnické osoby 12 905
ha (8,4 %), lesní družstva a společnosti 3 401 ha (2,2 %).

Průmysl a Stavebnictví

Průmysl hraje významnou roli v rámci hospodářství Zlínského kraje jak ve tvorbě HDP, počtu ekonomických subjektů, tak především v počtu zaměstnaných osob. Průmyslové podniky zaměstnávají 43,6 % zaměstnaných osob, což při srovnání s ostatními kraji ČR představuje nejvyšší podíl v ČR. Tato skutečnost dokládá bohatou průmyslovou tradici regionu a kvalifikovanost pracovních sil. Klíčovým odvětvím zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji je strojírenství, resp. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Ve zmíněném odvětví podniká 29,8 % průmyslových subjektů. Z hlediska tržeb má ve Zlínském kraji nejvýznamnější postavení gumárenský a plastikářský průmysl, následovaný kovodělným, chemickým, strojírenským a potravinářským průmyslem i výrobou motorových vozidel.

Dominanci především zpracovatelského průmyslu v kraji potvrzuje i zastoupení větších podniků. Ve Zlínském kraji působilo k 31. 3. 2016 v průmyslovém sektoru 189 podniků se 100 a více zaměstnanci, což představuje 5. příčku v mezikrajském srovnání. Více podniků mají pouze Jihomoravský, Moravskoslezský, Středočeský kraj a hl. m. Praha.

Významný sektor dále představuje rovněž stavebnictví, které zaměstnává 7,4 % osob. I Když tento sektor není metodologicky řazen do průmyslu, stavebnické činnosti jsou s průmyslem úzce spjaté.

Služby

Sektor služeb je ve Zlínském kraji na úkor průmyslu relativně méně zastoupen, alespoň co se týče zaměstnanosti. V porovnání s ostatními kraji ČR představuje zaměstnanost v terciérním sektoru 2. nejnižší podíl na celkové zaměstnanosti (46,7 %). Počet subjektů podnikajících v sektoru služeb (64,9 %) je v rámci ČR podprůměrný, nejvíce pak těchto subjektů podniká ve velkoobchodních a maloobchodních službách (30,6 % subjektů v terciárním sektoru). Nezanedbatelným odvětvím je rovněž stravování a pohostinství.

aktualizováno: 21.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap