Hodnocení sociálních služeb pro tvorbu Základní sítě pro rok 2020

V rámci systému hodnocení sociálních služeb bude realizováno hodnocení Základní a Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje dle definovaných parametrů – parametr efektivity, parametr dostupnosti a potřebnosti a parametr předpokladů kvality.

Sociální služby zařazené do Základní sítě a Dočasné sítě budou hodnoceny, ale pokud je služba plně hrazena na základě stanovené vyrovnávací platby jiným subjektem, než Zlínským krajem, poskytovatel nebude vyzván k obhajobě specifik v případě nesplnění parametrů hodnocení.

Pokud služba nedosáhne minimálního počtu bodů pro hodnocení tj. 60 bodů, bude hodnocen doplňkový parametr specifik služby. 

Každý z parametrů je tvořen ukazateli, v rámci jednoho parametru je nastaveno i více ukazatelů.

Pro každý druh sociální služby jsou v rámci dané cílové skupiny nastaveny individuální ukazatele včetně minimálních nebo maximálních hodnot, které musí služba v daném ukazateli splnit. Každý ukazatel v rámci parametru má svoji váhu. Součet vah za všechny ukazatele činí 100 %.

Sociální služba je hodnocena dle ukazatelů vyplněných poskytovateli sociálních služeb v rámci webové aplikace KISSoS za skutečnost z předešlého kalendářního roku, tedy roku 2018 a hodnocení probíhá také prostřednictvím webové aplikace KISSoS.

Parametr efektivity (max. 30 %):

Parametr zohledňuje ekonomické ukazatele jednotlivých služeb.

V rámci parametru efektivity jsou v závislosti na druhu sociální služby sledovány ukazatele: 

-        Náklady na lůžko

-        Náklady na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči

-        Náklady na kontakt       

-        Náklady na intervenci  

-        Náklady na hodinu poskytnutých intervencí     

-        Náklady na hodinu přímé péče včetně cesty

-        Náklady na hodinu přímé péče včetně cesty - peč. služba

                                                   

Parametr dostupnosti a potřebnosti (max. 45 %):

Pro hodnocení jsou využity ukazatele: 

-        Finanční podpora od obce (včetně finančních darů), zřizovatele (obec, kraj) nebo z   individuálního projektu    

-        Využití kapacity (pobytové služby)

-        Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den                              

-        Počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        Počet hodin přímé péče včetně cesty na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        % podíl počtu hodin přímé péče (pracovníků v sociálních službách) včetně cesty z celkového počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách)

-        Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        % uživatelů ve III. a IV. stupni PnP

-        Počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den                                                       

 

Parametr předpokladů kvality (max. 25 %):

V současnosti parametr předpokladů kvality kvantitativním způsobem hodnotí to, jak se pracuje s uživateli jednotlivých služeb.

Pro hodnocení jsou využity ukazatele:

-        Počet lůžek na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči

-        Počet intervencí na lůžko/den 

-        Počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den            

-        % podíl času stráveného v přímé péči včetně cesty z času stráveného v přímé péči včetně cesty a času stráveného dovozem a donáškou jídla

-        % hodin poskytnutých intervencí terénní formou z celkového počtu hodin poskytnutých intervencí                                                  

Přestože tyto ukazatele nemohou postihnout kvalitu služby v celé její šíři, vypovídají o tom, jaké jsou ve službě předpoklady k tomu, aby uživateli byla poskytnuta kvalitní služba, která mu pomůže řešit  jeho nepříznivou sociální situaci.

 

Na základě podané Žádosti o vstup do základní sítě a provedeného hodnocení budou sociální služby zařazeny do Základní a Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2020.

 

Parametr specifik

Parametr je v rámci celého systému doplňující, protože již za základní parametry (efektivity, dostupnosti a potřebnosti a předpokladů kvality) může služba získat hodnocení ve výši 100 %. 

Parametr specifik služby umožňuje v hodnocení zohlednit skutečnost, že některé služby mohou v rámci kvantitativních ukazatelů získat „nízké“ hodnocení, které je však odůvodněno jejími určitými specifiky. Pokud byla specifika k danému ukazateli uznána jako relevantní, má se za to, že služba splnila nastavený ukazatel v rámci parametru. Obhajuje-li služba více ukazatelů, je postupováno stejným způsobem. 

Pokud v rámci hodnocení nebude dosaženo 60 % ze 100 %, pak bude poskytovatel vyzván k doplnění Parametru specifik. Zdůvodnění specifik služby poskytovatele v rámci tohoto parametru bude v první fázi vyhodnocováno v rámci dvou zadavatelů (KÚZK a SO ORP), které nezávisle na sobě vyhodnocují relevantnost zdůvodnění poskytovatele
sociální služby k nedosažení požadovaného bodového hodnocení u jednotlivých ukazatelů daných parametrů. Stanoviska těchto zadavatelů mají stejnou váhu. Konečný výsledek hodnocení specifik každého posuzovaného ukazatele sociálních služeb bude představovat součet hodnocení za týmy KÚZK a daného SO ORP.

-          Tým SO ORP – specifika sociálních služeb posuzují zástupci SO ORP u sociálních služeb, které působily na jejich území. Role členů týmu spočívá v akceptaci, částečné akceptaci nebo neakceptaci posuzovaných specifik služeb a přidělení příslušného bodového hodnocení, které reaguje na zdůvodnění

-          Tým pracovníků Odboru sociálních věcí KÚZK posuzuje specifika všech sociálních služeb. Role členů týmu spočívá v akceptaci, částečné akceptaci nebo neakceptaci posuzovaných specifik služeb a přidělení příslušného bodového hodnocení, které reaguje na zdůvodnění

-          Tým pro dohodu projednává ta specifika sociálních služeb, která po projednání týmy SO ORP a KÚZK nedosáhnou nastaveného minimálního počtu bodů. Při projednávání specifik bude přihlíženo např. k relevanci zdůvodnění nedostatečného hodnocení sociální služby nebo k potřebnosti sociální služby na daném území. O akceptaci či neakceptaci specifik sociální služby bude rozhodovat Tým pro dohodu.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap