Hlavní okruhy působnosti Krajského živnostenského úřadu

Hlavní okruhy působnosti Krajského živnostenského úřadu: 

živnostenské podnikání

• řídí, koordinuje a usměrňuje obecní živnostenské úřady ve Zlínském kraji na úseku živností, živnostenského rejstříku, výkonu funkce centrálních registračních míst (CRM) a jednotných kontaktních míst (JKM), živnostenské kontroly, dozoru podle zvláštních předpisů a z toho vyplývajících sankčních řízení

• poskytuje metodickou pomoc obecním živnostenských úřadům, v jejímž rámci organizuje porady, individuální konzultace, usměrňuje správní postupy a informuje o aktuálním vývoji živnostenské agendy

• kontroluje výkon státní správy u obecních živnostenských úřadů a zajišťuje komplexní přípravu a vyhodnocení těchto kontrol

• zpracovává metodiky kraje na svěřeném úseku a jejich aktualizace

• rozhoduje o nařízení provedení živnostenské kontroly obecními živnostenskými úřady

• provádí řízení o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů v I. stupni, přezkoumává jejich rozhodnutí mimo odvolací řízení a rozhoduje o povolení či nařízení obnovy řízení

• připravuje podklady a zastupuje úřad před soudy v řízeních ve správním soudnictví proti rozhodnutí úřadu

• spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, může vyžadovat potřebná stanoviska a vyjádření od ústředních správních úřadů, spolupracuje se správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání a ve kterých se zajišťuje dozor, kontrola a sankce nad živnostenským podnikáním podle zvláštních předpisů, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy, sdruženími a společenstvy a s justičními orgány

• poskytuje konzultace fyzickým a právnickým osobám na úseku živností, živnostenské kontroly a dozoru podle zvláštních předpisů

• je provozovatelem živnostenského rejstříku, vydává z něj výpisy, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není

zemědělské podnikání

• ve svém správním obvodu poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům s rozšířenou působností pověřeným výkonem evidence zemědělského podnikatele

• kontroluje výkon státní správy na tomto úseku a zajišťuje komplexní přípravu a vyhodnocení těchto kontrol

• rozhoduje ve sporných případech při posuzování odborné způsobilosti zemědělského podnikatele

• přezkoumává v odvolacím řízení rozhodnutí obecních úřadů s rozšířenou působností o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele a o uložení pokuty

regulace reklamy

• provádí dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, ukládá sankce, zjistí-li porušení zákona

cenová kontrola

• provádí cenovou kontrolu, ukládá pokuty za porušení cenových předpisů, zjistí-li jejich porušení

audiovize, tisk, autorský zákon

• provádí dohled nad dodržováním audiovizuálního zákona

• ukládá pokuty za porušení tiskového zákona a zákona o neperiodických publikacích

• přezkoumává v odvolacím řízení rozhodnutí o správních deliktech uložených podle autorského zákona

rejstřík svazků obcí

• vede rejstřík svazků obcí
aktualizováno: 6.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap