Finanční vypořádání dotace přidělené ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2014

Instrukce k provedení finančního vypořádání dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu na rok 2014

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2014, nejpozději k 31. prosinci 2014.

 

V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

a)  Příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 5. 2. 2015 příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla dotace vyplacena, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb.

b)  K podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace.

Informace k finančnímu vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/19805.

 

Postup pro příjemce, kterým byla vyplacena dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje:

  • Vyplnění tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb. – viz Příloha č. 1.
  • Vyplnění komentáře obsahujícího prohlášení o dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace, zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) – viz Příloha č. 2 a specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek – viz Příloha č. 3.
  • Vyplnění tiskopisu „Výnosy (zdroje) služby za rok 2014 – skutečnost“ – viz Příloha č. 4.
  • V případě vratky dotace zpracování „Avíza“ – viz Příloha č. 5 a jeho zaslání na e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz nebo renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz.
  • Zaslání dokumentů v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, a to v termínu do 5. 2. 2015.

Případná vratka dotace musí být připsána na účet Zlínského kraje č. 20095-718661/0710 vedeného u České národní banky, a to nejpozději 5. 2. 2015. Příspěvkové organizace vrací nevyčerpané finanční prostředky prostřednictvím svého zřizovatele.

 

Informace v průběhu zpracování finančního vypořádání dotace je možno získat na následujících telefonních číslech nebo e-mailech:

Bc. Miroslava Vykoukalová, tel.: 577 043 340, e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

 

Související dokumenty

.xls Příloha č. 1_Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52-2008 Sb 50,5 kB
.doc Příloha č. 2_Komentář k finančnímu vypořádání dotace 36,5 kB
.xls Příloha č. 3_Tabulka dle nákladových položek 39 kB
.doc Příloha č. 4_Výnosy (zdroje) služby za skutečnost 2014 35 kB
.doc Příloha č. 5_Avízo 30 kB
aktualizováno: 18.2.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap