Finanční vypořádání dotace přidělené ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2012

Instrukce k provedení finančního vypořádání dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR státního rozpočtu na rok 2012

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2012, nejpozději k 31. prosinci 2012.

V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

a) Příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 5. 2. 2013 příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla dotace vyplacena, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb.,

b) K podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace.

Informace k finančnímu vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/13336.

Postup pro příjemce, kterým byla vyplacena dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje:

1) Vyplnění tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb. – viz Příloha č. 1.

2) Zpracování komentáře obsahujícího prohlášení o dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace, zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) – viz Příloha č. 2 a specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek – viz Příloha č. 3.

3) V případě vratky dotace zpracování „Avíza“ – viz Příloha č. 4.

4) Zaslání dokumentů na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, a to:

Případná vratka dotace musí být připsána na účet Zlínského kraje č. 2785892/0800 nejpozději 5. 2. 2013.

Informace v průběhu zpracování finančního vypořádání dotace je možno získat na následujících telefonních číslech nebo e-mailech:

Bc. Miroslava Vykoukalová, tel.: 577 043 340, e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.xlsx Příloha č. 1_Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52-2008 Sb. 16,88 kB
.docx Příloha č. 2_Komentář k finančnímu vypořádání dotace 21,26 kB
.xlsx Příloha č. 3_Tabulka dle nákladových položek 16,45 kB
.docx Příloha č. 4_Avízo 14,49 kB
aktualizováno: 17.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap