Finanční vypořádání dotace přidělené ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2010

Instrukce k provedení finančního vypořádání dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR státního rozpočtu na rok 2010

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2010 nejpozději k 31. prosinci 2010.

V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

1) Příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 5. 2. 2011 příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla vyplacena dotace, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb.

2) K podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace.

Informace k finančnímu vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. byly zveřejněny na webových stránkách MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/8966.

Postup pro příjemce, jimž byla vyplacena dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje:

1) Vyplnění tiskopisu tabulky dle vyhlášky č.52/2008 Sb. – viz Příloha č. 1.

2) Zpracování „Komentáře“ obsahujícího prohlášení o dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace, zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) a specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek – viz Příloha č. 2 a 3.

3) V případě vratky dotace zpracování „Avíza“ – viz Příloha č. 4.

4) Zaslání dokumentů na Krajský úřad Zlínského kraje.

Forma zaslání dokumentů na Krajský úřad Zlínského kraje:

Případná vratka dotace musí být připsána na účet Zlínského kraje č. 2785892/0800 nejpozději 5. 2. 2011.

Související dokumenty

.xls Příloha č. 1 - Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. 38 kB
.doc Příloha č. 2 - Komentář k finančnímu vypořádání neinvestiční dotace 37 kB
.xls Příloha č. 3 - Komentář - tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace 33 kB
.doc Příloha č. 4 - Avízo - vratka dotace do státního rozpočtu 26,5 kB
aktualizováno: 17.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap