Finanční vypořádání dotace přidělené ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2009

Instrukce k provedení finančního vypořádání dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR státního rozpočtu na rok 2009

V souladu s platnou verzí „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ (dále jen metodika), je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2009 nejpozději k 31. prosinci 2009, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2010.

V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

1) Příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 5. 2. 2010 příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla vyplacena dotace, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb.

2) K podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace.

Konkrétní postup pro příjemce, jimž byla vyplacena dotace na rok 2009 prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje:

1) Vyplnění tiskopisu do tabulky v Příloze č. 1 (jedná se o tabulku, která je v souladu s výše uvedenou vyhláškou).

2) Zpracování komentáře zaměřeného na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek (údaje uvést do tabulky v Příloze č. 2 – strana 1).

3) Zpracování slovního komentáře zaměřeného na zdůvodnění výše případné „vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace).

4) V případě vratky vytvořit avízo o vrácené platbě (Příloha č. 3)

5) Zaslání dokumentů na Krajský úřad Zlínského kraje následovně:

a) listinná podoba – na adresu Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

 • Příloha č. 1 – musí být podepsána požadovanými osobami a opatřena razítkem organizace
 • Příloha č. 2
 • Slovní komentář zaměřený na zdůvodnění výše případné vratky dotace

b) elektronická podoba – na adresu miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 • Příloha č. 1
 • Příloha č. 2 (strana 1 – bude použita jako součást finančního vypořádání, strana 2 – bude využita v rámci aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2009 – 2011)
 • Příloha č. 3

c)   elektronická podoba – na adresu irena.hanova@kr-zlinsky.cz

 • Příloha č. 3

Případná vratka dotace musí být připsána na účet Zlínského kraje č. 2785892/0800 nejpozději 5. 2. 2010.Pokud příjemce dotace neodvede nevyčerpané finanční prostředky v příslušném termínu na účet kraje, dochází u příjemce dotace k porušení rozpočtové kázně. Kraj tedy zašle prostředky zaslané po termínu finančního vypořádání příjemci dotace zpět a neručí za další jednání příjemce dotace, které v tomto případě učiní.

Informace v průběhu zpracování finančního vypořádání dotace je možné získat na telefonních číslech:

577 043 340 – Miroslava Vykoukalová

577 043 307 – Ing. Renata Krahulíková


Související dokumenty

.xls Příloha č. 1 - finanční vypořádání dotace 39,5 kB
.xls Příloha č. 2 - Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2009 na sociální službu 34 kB
.doc Příloha č. 3 - avizo - vratka dotace do státního rozpočtu 24,5 kB
aktualizováno: 17.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap