Edukací ke kvalitě

Zlínský kraj podporuje vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Sociální pracovníci obecních úřadů II. a III. stupně a zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem příspěvkových organizací Zlínského kraje mají možnost od března minulého roku absolvovat krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací kurzy díky projektu Edukací ke kvalitě. Zlínský kraj tímto chce podpořit rozvoj a získávání nových dovedností pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků na obecních úřadech.

Sociální oblast je v posledních letech velmi dynamická s vysokými požadavky na praktické dovednosti pracovníků.  Vzrostly nároky na kvalitu služby, jejímž měřítkem je kvalita života uživatele. Standardy kvality sociálních služeb podstatně změnily přístupy k uživatelům. Dnešní uživatel není pasivní příjemce pomoci, ale je respektován jako rovnocenný partner. Důraz je kladen na zachování lidské důstojnosti, rozvoj nezávislosti a autonomie. Vzdělávání v sociální oblasti tak významně přispívá k posílení jistoty a odbornosti pracovníků při výkonu jejich pracovních činností.

Největšímu zájmu se těšilo téma dlouhodobého výcviku Smyslové aktivizace seniorů, které se zaměřuje na dlouhodobé zachování vlastních kompetencí seniorů (jako je sebevědomí, sebeurčení, sebehodnocení, sebeúcta, sebedůvěra), sociální kompetence (navazování kontaktů, vazba na rodinu a přátele, integrace do nového prostředí, respekt k odlišnostem jiných lidí atd.) a schopnosti samostatnosti i ve stáří (samostatnost v oblékání, osobní hygieně, obsluze běžných spotřebičů, atd.). Senioři tak nadále mohou řídit své navyklé činnosti a rituály, uvědomovat si radost ze života a opatrovat smysl života jako hnací motor aktivního a smysluplného stáří. Zaměstnanci pobytových zařízení se také zajímali např. o kurzy Bazální stimulace, Validace dle Naomi Feil, Specifické přístupy ke klientovi s projevy duševního onemocnění, ale i o kurzy Psychohygieny v sociální práci a prevenci stresu.

Nový Občanský zákoník spolu s novelou zákona o Sociálně-právní ochraně dětí vyvolaly další potřebu vzdělávání v této oblasti. O kurzy týkající se rodinného práva, osvojení si speciálních technik komunikace s dítětem, individuálního plánování s dítětem a rodinou, ale i zkušeností při uplatňování nových přístupů k osobám omezeným ve způsobilosti k právním úkonům byl největší zájem na obecních úřadech zabývajících se oblastí sociální práce a sociálně právní ochrany dětí.

Pozitivní ohlas zaznamenaly dlouhodobé výcviky, např. výcvik Přístupu zaměřeného na řešení. Ten vychází z předpokladu, že lidé, jimiž se sociální práce zabývá, mají kromě svých problémů k dispozici také možnosti jejich řešení a také k tomu potřebné zdroje. Úkolem sociálního pracovníka není nalézat řešení klientova problému, ale pomáhat klientovi, aby si řešení svého problému nalezl sám. Tím se stává tento přístup vysoce efektivní s řešením šitým klientovi na míru.

V současné době byly zahájeny i další dlouhodobé výcviky a to Mediace a Sebezkušenost.

Projekt potrvá do června 2015 a mělo by se ho zúčastnit celkem 520 osob. Projekt Edukací ke kvalitě reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00007 je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Ukončení projektu Edukací ke kvalitě

Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální oblasti je jedním z předpokladů poskytování kvalitní sociální služby a činnosti sociální práce. Toho si byl vědom také Zlínský kraj, když se rozhodl pro vytvoření individuálního vzdělávacího projektu Edukací ke kvalitě. Projekt byl realizován v době od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015 a pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/A9.00007 byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky v celkové částce 10 532 555 Kč (z toho 85% financováno EU a 15% SR).

Cílovou skupinou projektu byli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, 12 zařízení sociálních služeb, ve kterých jsou poskytovány služby domovy pro seniory, případně i domovy se zvláštním režimem, začleněné do 7 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem a sociální pracovníci úřadů pověřených obcí, obcí s rozšířenou působností a Krajského úřadu Zlínského kraje. V rámci 6 vzdělávacích modulů bylo v 38 krátkodobých kurzech a 4 dlouhodobých výcvicích proškoleno 785 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Účast v kurzech (celkem 2 686 úspěšných absolventů kurzů) přinesla účastníkům nejenom nové informace, osvojení si nových dovedností, ale přispěla i k navázání nových kontaktů a sdílení dobré praxe. Z hodnocení absolvovaných akcí samotnými účastníky zaznívá zejména poděkování a konstatování o užitečnosti kurzů a využití nových informací nejenom v profesním životě.

Součástí projektu byla i možnost poskytování konzultací nezávislými externími odborníky, účast na supervizích a zavedení supervize supervizí. Nejvíce odborných konzultací si vyžádaly zařízení sociálních služeb od inspektorů kvality a psychologů. Odborná pomoc mediátora a psychiatra využita nebyla.

Zpětnou vazbu ke své práci, profesní rozvoj i nalézání nových řešení problematických situací obdrželi účastníci supervizních setkání v zařízeních sociálních služeb i na obecních úřadech.  Za účelem zvýšení úrovně poskytovaných supervizí i podpory a rozvoje supervizní práce realizoval Zlínský kraj 5 setkání 13 zapojených supervizorů s garantem supervizí PhDr. Bohumilou Bašteckou, PhD.

 

 

aktualizováno: 27.8.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap