Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí

Metodická a konzultační činnost před vydáním nařízení

Obce mají možnost konzultovat s krajským úřadem nařízení obce již ve fázi přípravy.

Doporučujeme při tvorbě nařízení postupovat v souladu s Legislativními pravidly vlády.

Zaslání nařízení a usnesení krajskému úřadu

Podle § 12 odst. 6 obec zašle nařízení krajskému úřadu neprodleně po dni jeho vyhlášení. Doporučujeme, aby obce zasílaly nařízení až po nabytí účinnosti nařízení (s údaji o vyvěšení a sejmutí na úřední desce). Při provádění dozorové činnosti krajským úřadem (§ 125 a § 126 zákona o obcích) bylo zjištěno, že tato zákonná povinnost bývá obcemi opomíjena, proto apelujeme na obce, aby zajistily dodržování výše uvedeného zákonného ustanovení, tzn. zasílání vydaných nařízení obce krajskému úřadu s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí na úřední desce obecního úřadu.

Vzhledem k tomu, že dozorová činnost spočívá také ve zjišťování souladu se zákonem nebo jiným právním předpisem, žádáme obce současně také o zajištění zasílání příslušného usnesení orgánu obce, který nařízení vydal (rada obce, zastupitelstvo obce v případě, pokud rada obce není zřízena). Jsou-li v evidenci právních předpisů obce nařízení obce, která doposud nebyla zaslána krajskému úřadu a nebyla zrušena, zašlete nám prosím tato platná a účinná nařízení v co nejkratší lhůtě.

Přezkum nařízení

Při přezkumu ústavnosti a zákonnosti nařízení obce se uplatňuje třístupňový test, který zkoumá:

1. zda orgán, který napadený podzákonný právní předpis přijal, k tomu měl pravomoc a zda tak učinil ústavně konformním způsobem;

2. zda podzákonný právní předpis byl vydán v mezích zákonného zmocnění, a nikoliv mimo zákonem stanovenou působnost, tedy zda upravuje právní vztahy, pro které mu otevírá prostor zmocňovací zákon, a zda zároveň nezasahuje do věcí, které jsou vyhrazeny zákonu nebo jinému právnímu předpisu; a

3. zda není dán obsahový nesoulad podzákonného právního předpisu s ústavním pořádkem nebo se zákonem. 

V rámci bodu 3) je předmětem posouzení také to, zda přijetí podzákonného právního předpisu nesledovalo zákonem neaprobované, nelegitimní cíle nebo zda nebylo vedeno nerelevantními úvahami (zda nedošlo ke zneužití pravomoci), zda tento právní předpis není zjevně nerozumný (zda neodporuje zákazu svévole) a zda splňuje obecná kritéria tvorby právních předpisů, spočívající zejména v požadavcích jejich určitosti, srozumitelnosti a adekvátní interpretovatelnosti.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap