Dotace a granty

Program KUL01 – Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu

Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu tj. vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje, které svým významem zásadně propagují Zlínský kraj. Důvodem poskytnutí dotace je zachování, rozvoj a propagace kulturního života na území Zlínského kraje.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:

 • přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití kulturních památek Zlínského kraje,
 • obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně postižených),
 • návaznost projektu na regionální, krajská a celorepubliková kola soutěží a přehlídek.

Program KUL03 - Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

Příjem žádostí od 24. 01. 2022 do 04. 02. 2022 do 12:00 hod. 

Cílem Programu je obnova kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit:

 • obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památky místního významu,
 • obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se na území Zlínského kraje,
 • obnova kulturních památek a památek místního významu využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické nebo jiné veřejně prospěšné účely,
 • motivace vlastníků kulturních památek a památek místního významu k jejich obnově v souladu se zásadami státní památkové péče.

Program KUL04 – Program na podporu audiovizuální tvorby

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize, vlajkové lodi kreativních průmyslů.

Podpora ve formě dotace bude poskytována v rámci Programu právnickým i fyzickým podnikajícím osobám na výrobu audiovizuálního díla realizovaného minimálně zčásti na území Zlínského kraje s významnými kulturními, ekonomickými, marketingovými i vzdělávacími přínosy pro kraj.

Cílem Programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Dále pak rozvoj filmového průmyslu na území kraje; podpora místní kultury kraje; rozvíjení nových forem spolupráce aktérů místní kultury včetně využití potenciálu tradičního a uměleckého řemesla kraje; zapojení odborných profesí, herců nebo studentů; marketingový efekt (propagace kraje, zviditelnění lokací, filmová turistika, cestovní ruch), hodnotí se s ohledem na lokální, regionální a mezinárodní přesah projektu.

Program KUL05 - Otevřené brány

Jedná se o tříletý program (2022-2024)

Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Otevření této části kulturního bohatství široké veřejnosti zvyšuje atraktivitu Zlínského kraje pro obyvatele regionu i pro cestovní ruch a turistiku.

Důvodem poskytnutí dotace je zlepšení a rozšíření nabídky cílů cestovního ruchu, rozvoj všeobecné vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně historického sebevědomí obyvatel kraje zpřístupněním vybraných sakrálních objektů ve Zlínském kraji a rozšíření povědomí o duchovních hodnotách.

V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady: zpřístupnění historicky cenných či jinak zajímavých sakrálních atraktivních objektů široké veřejnosti zvýší atraktivitu Zlínského kraje v kulturní a duchovní oblasti pro obyvatele regionu a pro návštěvníky a turisty. Dopadem programu bude také posilování identifikace občanů Zlínského kraje s místem, obcí, farností a krajem. Program napomůže zlepšení ochrany objektů; památka, v níž je průvodce a pravidelný návštěvnický režim, je méně ohrožena krádežemi a vandalstvím.

Program KUL06 - Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu 

Příjem žádostí od 3. 3. 2022 do 14. 3. 2022 do 12:00 hodin.
Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj. Důvodem poskytnutí dotace je zachování, rozvoj a propagace kulturního života na území Zlínského kraje.

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:

- přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití kulturních památek Zlínského kraje,
- obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně postižených),
- propagace Zlínského kraje v celostátním nebo mezinárodním měřítku.

 

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA

V této sekci jsou alokovány finanční prostředky na podporu projektů, které jsou poskytovány mimo režim Programů Zlínského kraje formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem a ostatní podpory na speciální účel, které nejsou podporovány v rámci Programu. Podporu lze rovněž poskytnout na úhradu nákladů spojených s kulturní činností příjemce účelové dotace. Individuální podpora bude poskytována
z rozpočtu Zlínského kraje ve formě dotace na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.

Výběrová dotační řízení jsou pravidelně zveřejňována na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a na webových stránkách www.kr-zlinsky.cz.

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA

další zprávy »

Fond Zlínského kraje - sekce KULTURA

.pdf KUL04-22 vysledky rozhodnuti ZZK 411,79 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí RZK KUL01-22, 2. kolo 414,03 kB
.pdf KUL03-22 Výsledky rozhodnutí ZZK 410,03 kB
.pdf KUL03-22 Výsledky rozhodnutí RZK 411,02 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí ZZK KUL01-22, 1. kolo 417,75 kB
.pdf KUL06-22_vysledky rozhodnuti ZZK 408,47 kB
.pdf KUL06-22_vysledky rozhodnuti RZK 410,92 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí RZK KUL01-22, 1. kolo 461,08 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí ZZK KUL01-21, 2. kolo 393,92 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí RZK KUL01-21, 2. kolo 408,11 kB
.pdf KUL06-21 vysledky rozhodnuti ZZK o poskytnuti programove dotace 384,06 kB
.pdf KUL06-21 vysledky rozhodnuti RZK o poskytnuti programove dotace 389,84 kB
.pdf KUL03-21 Výsledky rozhodnutí Zastupitelstva ZK o poskytnutí programové dotace 224,9 kB
.pdf KUL03-21 Výsledky rozhodnutí Rady ZK o poskytnutí programové dotace 227,69 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí ZZK KUL01-21, 1. kolo 417,59 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí RZK KUL01-21, 1. kolo 415,46 kB
.pdf KUL03-20 Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí programové dotace (RZK) 392,44 kB
.pdf KUL03-20 Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí programové dotace (ZZK) 392,08 kB
.pdf KUL04-20 vysledky rozhodnuti organu kraje 202,65 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí ZZK - KUL01-20, 2. kolo 392,22 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí RZK - KUL01-20, 2. kolo 649,06 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí ZZK - KUL01-20 591,03 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí RZK - KUL01-20 235,31 kB
.pdf KUL04-19 vysledky rozhodnuti organu kraje o poskytnuti programove podpory 204,52 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí ZZK - KUL01-19, 2.kolo 281,47 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí RZK - KUL01-19, 2.kolo 313,98 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí ZZK - KUL01-19 225,49 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí RZK - KUL01-19 345,06 kB
.pdf KUL01-18 RZK, 2. kolo - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí programové podpory 266,05 kB
.pdf KUL03-18 ZZK - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory 256,76 kB
.pdf KUL01-18 ZZK - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory 229,84 kB
.pdf KUL04-18 ZZK - Výsledky rozhodnutí o ne-poskytnutí programové dotace 218,87 kB
.pdf KUL01-18 RZK - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory 289,39 kB
.pdf KUL01-17,2.koloZZK - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory 128,64 kB
.pdf KUL01-17,2.koloRZK - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory 201,93 kB
.pdf vysledky-rozhodnuti-zastupitelstva-zk-o-poskytnuti-ci-neposkytnuti-dotace-v-programu-kul03-17 61,59 kB
.pdf vysledky-rozhodnuti-rady-zk-o-poskytnuti-ci-neposkytnuti-dotace-v-programu-kul03-17 59,11 kB
.pdf KUL01-17 ZZK - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory 311,77 kB
.pdf KUL01-17 RZK - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory 431,24 kB
.pdf Výsledky rozhodnutí Zastupitelstva ZK o poskytnutí či neposkytnutí programové podpory v Programu KUL03-16 237,6 kB
.pdf 2016 -ZZK Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory KUL02-16 316,31 kB
.pdf 2016-Výsledky rozhodnutí Rady ZK o poskytnutí či neposkytnutí programové podpory v Programu KUL03-16 237,4 kB
.pdf 2016 -Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory KUL02-16 282,08 kB
.pdf 2016 -ZZK - Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory KUL01-16 268,64 kB
.pdf 2016 -Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o po-neposkytnutí programové podpory KUL01-16 375,56 kB
.pdf Přidělené dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí v r.2015 - 1. kolo 153,52 kB
.pdf Přidělené dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí v r.2015 - 2. kolo 201,14 kB
.pdf dotace-z-fondu-kultury-zlinskeho-kraje-2014 182,01 kB
.pdf schvalene-zadosti-o-dotaci-z-fondu-kultury-zlinskeho-kraje-v-r--2013 383,07 kB
.pdf podporene-kulturni-aktivity-a-akce-z--fondu-kultury-zlinskeho-kraje-v-r--2012----1-kolo 68,15 kB
.pdf podporene-kulturni-aktivity-a-akce-z-fondu-kultury-zlinskeho-kraje-v-roce-2012---2--kolo 72,03 kB
.pdf podporene-zadosti-o-neinvesticni-dotaci-z-fondu-kultury-zlinskeho-kraje---podpora-vydavatelske-cinnosti-v-r--2012 69,37 kB

Dotace z Ministerstva kultury České republiky

další zprávy »

Dotační programy z Evropské unie a jiných zahraničních zdrojů

další zprávy »

Další možnosti získání dotací z jiných finančních zdrojů

další zprávy »

aktualizováno: 29.6.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky