Dokumenty projednané

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Zlínského kraje 2021

Územně analytické podklady Zlínského kraje 2021 pořízené v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s § 4-5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. více »

Územní studie "Prověření elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/SR"

Cílem územní studie bylo prověřit, vyhodnotit a navrhnout možné varianty elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice Česká republika/Slovensko, které přes území Zlínského kraje propojí stávající transformovnu v Otrokovicích s napojovacím bodem při hranici České a Slovenské republiky, a to s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky, hodnoty a limity dotčeného území, a zajistí tak nové napojení elektrizační soustavy ČR do soustavy evropské. více »

Územní studie "Jihovýchodní obchvat Luhačovic"

Z důvodu neustále se zhoršující dopravní situace na průjezdu lázeňským městem Luhačovice byl v rámci územní studie prověřen záměr jihovýchodního obchvatu Luhačovic, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Územní studie "Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera"

Požadavek na pořízení územní studie "Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera" vyplynul ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Územní studie "Přepravní zařízení - Kasárna“

Cílem ÚS bylo prověřit záměr přepravního zařízení - Kasárna.
ÚS prověřila reálnost stavby. více »

Územní studie "Přepravní zařízení - Kohútka“

Cílem ÚS bylo prověřit záměr přepravního zařízení - Kohútka.
ÚS prověřila reálnost stavby. více »

Územní studie "Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“

Požadavek na pořízení územní studie "Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru" vyplynul ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Územní studie "Rekreační oblast - Vsetínská Bečva"

Požadavek na pořízení územní studie "Rekreační oblast - Vsetínská Bečva" vyplynul ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Územní studie "Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č.280"

Požadavek na pořízení územní studie "Řešení koridoru železnice Vizovice - trať č.280" vyplynul ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. více »

Uzemní studie "Využití ploch po těžbě štěrkopísku Napajedla - Spytihněv"

Cílem ÚS bylo navrhnout koncepci rozvoje ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku v oblasti Napajedel a Spytihněvi a rozvoj rekreace založený na zvýšení atraktivnosti a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Napajedel po Uherské Hradiště. více »

Územní studie "Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území"

Dokument obsahuje informace k Uzemní studii "Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území" pořízené v roce 2010 a projednané v roce 2011 odborem územního plánování a stavebního řádu více »

Uzemní studie "Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko"

Dokument obsahuje informace k Uzemní studii "Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko" pořízené v roce 2009 a projednané v roce 2010 odborem územního plánování a stavebního řádu více »

Územní studie "Řešení problematiky poutního místa Sv. Hostýn" v rozsahu regulačního plánu

Dokument obsahuje textovou a výkresovou část územní studie "Řešení problematiky poutního místa Sv. Hostýn" pořízené odborem územního plánování a stavebního řádu v roce 2008 více »

aktualizováno: 13.7.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap