Dluh gamblera před léčbou dosahuje průměrně 750 tisíc korun

  6.1.2017
Dluh gamblera před léčbou dosahuje průměrně 750 tisíc korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj již více než deset let podporuje aktivity zaměřené na prevenci rizikových typů chování, respektive „sociálně patologických jevů", mezi něž patří i stále ožehavější téma gamblerství. Problematikou se zabývá oddělení neziskového sektoru Kanceláře hejtmana a Odbor sociálních služeb Krajského úřadu Zlínského kraje.

V systému krajem podporovaných sociálních služeb působí při neziskové organizaci „Společnost Podané ruce" tzv. Centrum komplexní péče pro hazardní hráče se sídlem ve Zlíně – Prštném, které jako jediná odborná sociální služba ve Zlínském kraji poskytuje pomoc osobám postiženým touto závislostí a jejich rodinám.

„V roce 2016 jsme pracovali s více než 60 lidmi řešícími problematiku hráčství. Zhruba polovinu z nich představovali samotní hráči a polovinu jejich blízcí. Dvě třetiny hráčů byli muži, přičemž věkové rozpětí je velmi široké – od čerstvých dvacátníků až po seniory," uvedla vedoucí Centra komplexní péče pro hazardní hráče Jarmila Krajčová. Typickým patologickým hráčem ve Zlínském kraji, respektive takovým, s nímž v centru nejčastěji pracují, je muž ve věku 25-30 let.

„Podle hrubých statistických odhadů odborníků je ve Zlínském kraji asi 29 tisíc osob, které se pohybují ve stadiu rizika rozvoje problémového hráčství. Samotných patologických hráčů je, při použití nejnižšího procentuálního odhadu, okolo 3 000. Ta chvíle, kdy si člověk uvědomí svou závislost na hraní a cítí, že potřebuje vyhledat pomoc, je hodně subjektivní. Někdy stačí, když dluhy dosáhnou výše několika tisíc, ale jindy to jde do milionů," říká vedoucí služeb Společnosti Podané ruce ve Zlínském kraji Vladimír Kaška a dodává: „Podle statistik za rok 2015 byla celková finanční bilance hazardního hraní při vstupu do léčby, respektive výše dluhu, 745 tisíc korun."

Jako závažný problém, který vyžaduje podporu v systému sociálních služeb kraje, vnímá problematiku patologického hráčství radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku. „Aktivity Společnosti Podané ruce, respektive Centra komplexní péče pro hazardní hráče, jsou velmi důležité. Jednak pokud jde o práci s již závislými osobami a jejich rodinami, tak je také nesmírně nutné napřít síly do oblasti osvěty a prevence. Důležité je však, aby člověk postižený závislostí, si svůj problém uvědomil a chtěl ho řešit především on sám. Pokud tomu tak není, veškerá snaha a pomoc se míjí účinkem. Proto apeluji na důslednost i dalších členů rodiny, aby se nesnažili patologické chování omlouvat, dbali rad odborníků a postavili se k problému čelem, protože většinou se závislost dotýká i ostatních členů," vyjádřila svůj názor radní Michaela Blahová.

To, že jsou negativními důsledky hráčství velmi často ovlivněni i blízcí hráčů, potvrzuje vedoucí zlínského poradenského a terapeutického centra: „Zpravidla 5 až 8 osob z hráčova okolí, tedy zejména rodiče, partneři a děti, také potřebují podporu. Tito blízcí leckdy přichází jako první a zjišťují, jaké jsou možnosti pomoci a řešení situace. Spolupráce s rodinou je často nedílnou součástí řešení a stabilizace hráčovy životní situace," říká Jarmila Krajčová.

Patologické hráčství patří podle odborníků k velmi záludným závislostem v tom, že je dlouho skryté, není viditelné, tak jako je tomu například u závislosti na alkoholu. Hráči svůj problém umně maskují. Když už se dostávají do dluhových pastí a nezvládají svou situaci, mohou se dostavit zdravotní potíže, které mají různé projevy: „V posledních 30 dnech před léčbou vykazovalo 17 % problémových hráčů zvýšenou přítomnost úzkostně depresivních příznaků, 66 % úzkostně-depresivní poruchou trpělo. Respondenti rovněž často trpěli psychosomatickými potížemi, jako jsou únava a vyčerpání, nechutenství, chvění a třes, necitlivost a brnění v končetinách, bolesti v oblasti žaludku apod. Sebevražednými myšlenkami se někdy v životě zabývalo 65 %, o sebevraždu se pokusilo 29 % hráčů v léčbě, z toho polovina opakovaně," uvádí Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015.

Podle terapeutů je spolupráce s klienty dlouhodobá. „Někdy dochází k relapsům i po měsících či letech, proto lze obtížně říct, kdy je daný klient vyléčen. Nicméně na změnu má šanci každý člověk, který si uvědomí závažnost svého problému a začne jej odhodlaně řešit. Pak je šance velmi vysoká," říká vedoucí Centra komplexní péče pro hazardní hráče Jarmila Krajčová.

Centrum komplexní péče pro hazardní hráče ve Zlínském kraji poskytuje tyto služby:

Psychologická pomoc: poradenství, psychoterapie (forma individuální, párová, rodinná), zvládání abstinence, doléčování, pomoc v krizové situaciSkupinová setkávání: skupina pro osoby se závislostí (1x za 14 dní), skupina pro blízké (1x za měsíc)Poradenství pro příbuzné a blízké hráčůDluhové a finanční poradenství – návrh na insolvenci, osobní bankrot, oddlužení, atp.Sociální poradenství – pomoc s vyřizováním sociálních a trestněprávních záležitostíPomoc při jednání s úřadyZprostředkování léčby a dalších návazných služeb

Více informací viz http://www.podaneruce.cz/centrum-komplexni-pece-ve-zlinskem-kraji/, http://gambling.podaneruce.cz/zlin/

Na Krajském úřadu Zlínského kraje je problematika protidrogové politiky začleněna do Odboru Kanceláře hejtmana - oddělení neziskového sektoru, kde funkci krajského protidrogového koordinátora vykonává Petr Horyanský. Jednou z jeho hlavních, zákonem vymezených rolí je právě spolupráce s nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí.

Zpracovala: Helena Mráčková

6. 1. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015 uvádí například tato další fakta

K významnému nárůstu rozsahu hazardního hraní v posledních 12 měsících došlo ve věkové skupině mladých dospělých, tj. osob ve věku 15–24 let, a to z 20,3 % v roce 2014 na 35,5 % v roce 2015. K nárůstu došlo u všech typů sledovaných her – u technických her a her v kasinu, u kurzových sázek v sázkových kancelářích i u on-line hazardního hraní.

V r. 2015 uvedlo celoživotní zkušenost s kurzovými sázkami v sázkových kancelářích 28,2 %, s technickými hrami nebo hrami v kasinu 22,3 %, s on-line hrami 14,3 % dotázaných dospělých osob. Muži nejčastěji uváděli zkušenost s kurzovými sázkami, ženy nejčastěji uváděly shodně zkušenost s kurzovými sázkami a technickými hrami nebo hrami v kasinu.

V posledních 12 měsících a v posledních 30 dnech uvedlo zkušenost s kurzovým sázením v sázkových kancelářích 16,3 %, s technickými hrami nebo hrami v kasinu 5,9 %, s on-line hrami 8,2 %, resp. 6,9 %, 1,7 % a 2,9 % dotázaných. Muži uvádějí v posledních 12 měsících přibližně 4krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy, v posledních 30 dnech až 6krát vyšší.

Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15–24 let, dále respondenti ve věku 25–34 let. Ve všech věkových skupinách bylo nejčastější kurzové sázení, následované hraním hazardních her na internetu. Ve věkové skupině 15–24 let bylo vyrovnané on-line hraní hazardních her a hraní TH a her v kasinu.

Převážná většina patologických hráčů v léčbě v r. 2015 (67 %) uvedla, že hazardní hrou zodpovědnou za jejich problémy byly technické hry (83 % v r. 2013). On-line hry uvedlo 14 % (10 % v r. 2013), z toho kurzové sázky 10 %. Kurzové sázky v kamenných pobočkách uvedlo v r. 2015 jako svůj hlavní problém 9 % respondentů (4 % v r. 2013). Živé hry v kasinu byly hlavním problémem u 6 % léčených hráčů v r. 2015 (4 % v r. 2013). Mezi kurzovými sázkaři byli téměř výhradně zastoupeni muži.

Možnost vysokých výher, vysoká pravděpodobnost výher a snadná výplata výher patřily mezi faktory, které podle hráčů nejvíce přispěly k rozvoji jejich hazardního hraní (uvedlo je nad 70 % hráčů). Dále byly velmi často uvedeny proměnlivost výše sázek a časté informace o těsné prohře (near miss) – uvedlo je 60–70 % hráčů. Méně často byly uvedeny rychlost hry, vizuální a zvukové efekty a možnost hrát více her zároveň. Z charakteristik prostředí byly nejčastěji uvedenými faktory místní a časová dostupnost hazardního hraní, které uvedlo 70 a více procent hráčů.

Průměrné měsíční výdaje léčených patologických hráčů v období posledního roku před začátkem léčby dosáhly 51 tis. Kč, z toho výdaje na hazardní hraní 38 tis. Kč. Většina respondentů (77,5 % z celkem 236 validních odpovědí) měla celkové měsíční výdaje do 50 tis. Kč a rovněž většina (76,3 %) uvedla výdaje na hazardní hraní do 40 tis. Kč. Průměrné měsíční výdaje na hraní před léčbou byly nejvyšší u hráčů on-line live sázek (přes 50 tis. Kč). Průměrná měsíční bilance hazardního hraní za poslední rok před vstupem do léčby byla v průměru – 44,4 tis. Kč (v r. 2013 to bylo v průměru – 38,8 tis. Kč). Nejčastěji uvedená částka vložená do hry za typický den se pohybovala od 1000 do 5000 Kč, u přibližně 4/5 respondentů nepřesáhla 10 tis. Kč (obdobně jako v r. 2013).

Celková finanční bilance hazardního hraní při vstupu do léčby byla v souboru léčených patologických hráčů v r. 2015 v průměru –745 tis. Kč, medián byl –300 tis. Kč. Celkem 34 (13 %) hráčů uvedlo, že jejich bilance byla nulová (neutrální), 13 (5 %) bylo v plusu, ostatních 212 hráčů (82 %) bylo v minusu. Většina (91,5 %) patologických hráčů v léčbě v r. 2015 uvedla, že má dluhy. Minimum bylo 4800 Kč, maximum 6 mil. Kč, v průměru 596 tis. Kč. U většiny hráčů (59,0 %) dluhy nepřesáhly částku 500 tis. Kč. Uvedený podíl hazardních her na celkovém zadlužení byl v průměru 76 %, po vážení na celkovou výši dluhu 83 %. Celková výše dluhu z hazardních her byla vyšší u hráčů technických her a on-line live sázek (v průměru 760–780 tis. Kč) než u hráčů kurzových sázek nebo karetních her (kolem 400 tis. Kč). Celkem 39 % hráčů uvedlo, že na jejich majetek nebo plat byla někdy uvalena exekuce. U problémových hráčů, kteří jsou klienty dluhových poraden, byla celková výše jejich dluhů v r. 2015 v rozmezí 340 tis. Kč až 8 mil. Kč, průměrně 1,2 mil. Kč.

Zdroj: http://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2015/

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.