díl 2. - porada Rusava

Státní správa myslivosti Městského úřadu, odboru ŽP a zemědělství požaduje do návrhu zadání územního plánu zapracovat pravomocné rozhodnutí o uznání společenství honitby v souladu s ust. § 67 zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, - může to požadovat?
 
Zahrnovat do zastavěného území pozemky, na které jsou vydána územní a stavební povolení?
 
Musí se při pořizování změny ÚP podle § 50 odst.2 SZ nebo podle § 52 odst.1 obesílat všechny sousední obce, tedy i ty, při jejichž hranici neleží plocha dotčená změnou?
 
Ve schváleném zadání územního plánu máme uvedeno, že bude zpracován koncept. Vzhledem k tomu, že není požadováno variantní řešení, chceme od konceptu upustit. Co proto udělat?
 
Kdo je vykladačem územního plánu § 6 odst.1 e)
 
Odbor životního prostředí požaduje zachovat možnost se vyjadřovat k umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. V návrhu ÚP je uvedeno plošné a prostorové uspořádání, ale podmínky ochrany krajinného rázu nebyly dohodnuté s orgánem ochrany přírody. Proto si myslím, že se ŽP bude ke krajinnému rázu vyjadřovat. Je to tak?
 
Mělo by se toto objevit někde v ÚP, aby stavební úřad věděl? Kde a jak, aby to na SÚ nepřehlédli, že sice v ÚP jsou plošné a prostorové regulativy, ale podmínky ochrany krajinného rázu nebyly dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
 
Zda je plocha pro vedení el. energie jako plocha zastavitelná a bude patřit do přehledu zastavitelného území.
 
Lze povolit umístění fotovoltaické elektrárny, balonové dráhy – Zorbing do technické infrastruktury a pro jejich umístění v území použít ust. § 18 odst.5 SZ?
 
Jaké uvést datum, ke kterému by mělo být vymezeno zastavěné území?
 
Jak zakreslovat do územního plánu Dunaj-Odra-Labe, nádrže ze směrných vodohospodářských plánů?
 
Proč dle metodiky KÚ vymezujeme plochy pro cyklostezky v zastavěném území jako plochy P* a mimo zastavěné území jako plochy DS?
 
Dle § 2 odst.1 písm.j SZ je zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu. Je zastavitelnou plochou současně zastavitelné území, které je v územním plánu vyznačeno jako stav? Pozemkový úřad chce při prodeji pozemků vědět, jest-li se jedná o zastavitelnou plochu. Při jednání územních plánů zastáváte stanovisko, že máme vyznačovat pouze nové návrhové plochy. Přitom i v plochách označených jako stav se mohou umisťovat stavby.
 
Co konkrétně zasílá pořizovatel příslušnému katastrálnímu úřadu k vyznačení předkupního práva u veřejně prospěšných staveb v katastru nemovitostí? Územní plán přitom neřeší parcelní čísla, katastrální úřad obvykle bez přesných parcelních čísel, případně geometrického plánu s vyznačením části parcely nezapíše věcné břemeno. Návrh na vklad do katastru zasílá obec a kdo ho zaplatí? Je nutné, aby byl záborový elaborát součástí ÚPD? (např. v odůvodnění ÚP) nebo je to samostatný proces, do kterého pořizovatel už nezasahuje?
 
Kam se dle metodiky krajského úřadu zahrnují protipovodňová opatření? Do ploch technické infrastruktury T* nebo do ploch WP?
 
Lze povolit oplocení v nezastavěném území:
    a) pokud obec nemá územní plán
    b) v ploše zemědělské, pokud obec územní plán má, ale v regulativech se o oplocení nepíše
 
Když se v podmínkách využití území neobjevuje určitý druh stavby mezi přípustnými ani nepřípustnými činnostmi, je tento druh stavby přípustný nebo nepřípustný?
 
Je možno umisťovat stavby v nezastavěném území když je schválen územní plán podle starého stavebního zákona?
 
V § 53 odst.2 je uvedeno dojde-li k podstatné úpravě návrhu ÚP, posoudí se přiměřeně podle § 50, co je to podstatná úprava přiměřené posouzení?
 
Po vydání OOP zastupitelstvem obce se zveřejňuje na úředních deskách „Veřejná vyhláška – oznámení o vydání OOP“ , tzn. jenom tato vyhláška bez vlastního OOP?
 
Jak řešit situaci, kdy v rámci projednání dle § 50 zašle dotčený orgán stanovisko v němž má požadavky nad rámec územního plánování (nebo nad rámec změny). Pořizovatel mu tedy nemůže vyhovět. Dříve se tato situace řešila dohodou. Dnes tato úprava v zákoně není.
 
Co vydává úřad územního plánování (jako dotčený orgán) dle § 6 odst.1 písm.e) stanovisko nebo vyjádření? Podle § 4 odst.2 písm.b.) dotčené orgány vydávají stanoviska.
 
Když referent, má složené zkoušky odborné způsobilosti v územním plánování a splňuje podle § 24 odst. 3 písm.b) SZ kvalifikační požadavek vzdělání tzn. vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, co to znamená 3 roky „odpovídající praxe“ podle tohoto odstavce?
 
Musí mít obec vybraného projektanta pro zpracování územního plánu ještě před tím, než podá žádost o zajištění pořízení územního plánu pořizovateli ÚPD? Starostové malých obcí neznají postup pořízení územního plánu a obrátí se na pořizovatele ÚPD přímo se žádostí o pořízení územního plánu.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap