D. Informace z porady MMR, květen 2009

1. Návrh novely stavebního zákona - nejdříve 30.9.2009
 
2. Politika územního rozvoje:
· je zpracována
· projednána v asociaci krajů, které žádají, aby ji vláda co nejrychleji projednala
· čeká se na nového ministra
· ÚUR má vypracovat výklad k Politice
 
3. Upozornění na kontrolu Českého báňského úřadu, která proběhla na Karlovarsku. MMR sepsalo dopis, že ČBÚ nevyplývá z jejich zákona konat nějaké kontroly. Pokud se ČBÚ někde nahlásí ke kontrole, přístup k jejich požadavku konzultovat s MMR.
 
4. Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nabývá účinnosti dnem 1.7.2009 - upozorňují na doručování datových schránek viz § 2, na počítání lhůt, a na § 22 konverze atd.
 
5. Stanoviska nadřízeného orgánu k územním plánům:
· posuzuje širší vztahy
· může dát pouze doporučení
· pokud se zjistí pochybení, tak kontrolními mechanismy provést nápravu ve smyslu § 171 stavebního zákona (státní dozor)
 
6. Prostorové regulativy: v ÚP nemohou být regulativy, které přísluší podrobnosti RP. Musím porovnávat.
 
7. Rušení regulačního plánu: pouze marným uplynutím lhůty platnosti, jinak je nezrušitelný, lze nahradit změnou, včetně projednání.
 
8. Pokud budou účastníky projednání územních plánů menšiny - trvale usedlé národnostní menšiny, tzn. že obec má výbor pro národnostní menšiny, pak ÚP a vše související s projednáním a vydáním (vše co je pro veřejnost) musí být i v jazyce menšiny.
 
9. Vztah stavebního zákona a zákona č.100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí):
Ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. (zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů PÚR a ÚPD na ŽP) stanoví, že při posuzování vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na ŽP tzv. SEA, se postupuje podle stavebního zákona. Vztah obou zákonů není v některých bodech zcela jasný. Podle názoru legislativní sekce Úřadu vlády se musí postupovat též podle § 10g zákona o posuzování vlivů (obsah stanoviska SEA), podobně jako se použije též § 21 písm.l) a § 22 písm. e) tohoto zákona. Úřad vlády požaduje pro stanovisko SEA samostatný procesní krok. V novele SZ bude proto vztah obou předpisů upřesněn a uvedené požadavky akceptovány, stanovisko SEA však bude vydáváno již před řízením o vydání OOP. S ohledem na § 10g zákona o posuzování a na Aarhuskou úmluvu bude veřejnosti dána možnost vyjádřit se jak ke zprávě o uplatňování ZÚR, tak i v etapě společného jednání s DO o návrhu ZÚR, kdy se vybírá varianta řešení.
Stále platí: Stanovisko SEA je expertním stanoviskem, nemá právo veta a zahrnuje se do koncepce dle uvážení. Ze stanoviska SEA se zohledňují požadavky, které jsou v souladu s právními předpisy. Blokování procesu pořizování nevydáním stanoviska SEA nemá oporu v právních předpisech.
 
10. Územně analytické podklady (ÚAP) - Vnější podmínky pro ÚAP, tj. legislativu pro vznik a správu geografických dat zajišťuje resort MŽP. Evropská směrnice INSPIRE se přes novelu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, dostane do právního řádu ČR. Její implementaci má na starost MŽP. Nejdůležitějším přínosem INSPIRE budou technická pravidla pro vznik geodat (standard geodat), nezbytná pro zajištění možnosti kombinace souborů geodat z různých zdrojů bez opakovaných ručních zásahů tak, aby byla zvýšena přidaná hodnota souborů geodat nově vzniklých (harmonizace a interoperabilita). Příslušná novela z. č. 123/1998 Sb. už prošla prvním čtením v PSP ČR; je přístupná jako sněmovní tisk č. 765.
Digitální mapa veřejné správy bude mapová kompozice. Dle průzkumu MMR asi 80 % ORP (ÚÚP) při tvorbě ÚAP dává přednost katastrální mapě (DKM), tj. nejkorektnější formě digitálního zobrazení katastrální mapy (KM). Další informace na adresách: http://www.czinspire.cz/, http://www.psp.cz/ a http://www.vlada.cz/ [hledat „digitální mapa]. Současný stav a dostupnost ÚAP - Dle § 166 SZ se od 1. 1. 2009 na ÚAP obcí vztahuje povinnost zveřejnit je a poskytnou SÚ. Informace o stavu zveřejnění ÚAP obcí je k nahlédnutí na ÚÚR Brno http://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani-v-ceskerepublice/upd-a-upp-obci.asp. Ustanovení § 166 SZ odlišuje zveřejnění (odst. 2) a poskytování stavebním úřadům (odst. 1). ORP (ÚÚP) má ÚAP obcí poskytovat, a ne čekat, až je o ně SÚ požádá. Obsahem ÚAP obcí jsou potřebné informace o území a SÚ je povinen k nim přihlédnout i v případě, že existuje platná ÚPD. Účastníci porady byli informováni o tom, které ÚAP obcí doposud nebyly zveřejněny a byli vyzváni ke zjednání nápravy. FA ČVUT se zabývá ověřováním, zda byly ÚAP obcí vypracovány v souladu s právními předpisy. Cílem je garantovat standard splnění požadavků zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (provádění RURÚ).
 
11. součinnost MMR a KÚ při metodické činnosti - Metodická činnost kraje vůči obcím na úseku SZ vyplývá z obecního a krajského zřízení. Kraje jednají samostatně a jen v případech nejasností sjednocuje jejich postup MMR.
 
12. IOP 5.3b - dotace na pořízení územních plánů - na ÚP je do r. 2013 alokováno 290 mil. Kč, z toho je v probíhající výzvě již vyhlášeno 230 mil. Kč. Pokud by se podařilo přeschválit Program rozvoje venkova a Program IOP, potom by mohly z IOP čerpat na své ÚP i malé obce. Ve věci vede MZe jednání. Ve smyslu rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba zaručit udržitelnost projektu (zde účinnost ÚP) v 5ti letém období. Změny ÚP pořizovat lze. Pokud by v 5ti letém sledovaném období byl projekt (zde ÚP) zrušen, vracejí se peníze - rozhodující by bylo, zda je ÚP platný v posledním dnu 5ti letého období (ministerstvo vnitra bude kontrolovat).
 
13. Zásady MMR při vyřizování dotazů obcí, úřadů a veřejnosti - informace o přístupu MMR a proč dotazy předává k vyřízení KÚ nebo ORP (ÚÚP). MMR se řídí při vyřizování dotazů zásadou, že problém se řeší tam, kde vznikl, od nejnižší úrovně směrem nahoru - nikoli obráceně. Dotazy od obce, orgánu veřejné správy, projektanta vyřizuje MMR odkázáním tazatele na příslušný úřad, který se věcí zabývá. Dotazy občanů MMR zpravidla obecně zodpoví a informuje tazatele, že jeho dotaz předává příslušnému úřadu.
 
14. Byla předána metodická doporučení:
· Řešení rozporů při pořizování ÚPD.
· Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti úředníky územních samosprávných celků.
· Možnosti úpravy ÚPD na ÚP, vztah těchto úprav ke změně ÚPD.
· § 22 odst. 1 a 2 „Pozemky veřejných prostranství „ vyhlášky č.501/2006 Sb.
· Vymezení územních rezerv v ÚPD, pro lokality pro akumulaci povrchových vod.
· Dále byla předána informace o dopisu MV ze dne 4.5.2009 OLKP MV č.j.MV-14593-4/LG-2009 týkající se přezkumu OOP obce - ve vztahu k účastníkům řízení. Účastníkem řízení OOP dle názoru ministerstva vnitra u přezkumu OOP:
· zastavěné území (samostatným postupem), stavební uzávěra, asanace - vydáno v přenesené působnosti, obec účastníkem není
· územní plán, regulační plán - vydáno v samostatné působnosti, obec účastníkem je
 
15. Upozorňují, že ÚAP nejsou zveřejněna u Otrokovic, Vizovic, Valašských Klobouk, Uherského Hradiště, Uherského Brodu - musí mít odkaz. Některé soubory nejdou otevřít.
ÚUR do 4.5.2009 obdržel e-mail dotazník odpověď pouze od: Otrokovic, Vsetína.
ÚAP musí být dotaženy tak, aby se musely používat, MMR apeluje na kraje.
 
16. Ve dnech 17. - 18. září 2009 bude ve Znojmě konference
aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap