Cílové charakteristiky krajiny Zlínského kraje

Hlavním impulsem ke zpracování studie byla neexistence a potřeba doplnění návrhových opatření v části Zásad územního rozvoje Zlínského kraje týkající se plánování v krajině, její cílové podoby zabezpečující udržitelný rozvoj území. Potřebu nového náhledu na krajinu zakotvuje Evropská úmluva o krajině (Council of Europe 2000), v českém prostředí však většinou nekriticky přijímána se všemi chybami plynoucími z jejího nepřesného překladu do češtiny, např. záměny v originálu regionálního plánování za územní plánování, což ve výsledku posiluje pozici regionálního rozvoje nad krajinným plánováním. Česká republika se jejím přijetím zavázala zavést postupy účasti veřejnosti, místních a regionálních orgánů a jiných stran, které jsou zainteresovány na definování a provádění krajinných politik, zaměřené na ochranu, správu a plánování krajiny. Nalezení přístupu k naplnění Evropské úmluvy o krajině na úrovni Zlínského kraje je tedy hlavním cílem této studie. Definování cílových charakteristik krajiny Zlínského kraje je ve studii založeno na znalosti konkrétních charakteristik předmětných lokalit, identifikace procesů, které na ně působí, jejich potenciálu a především vnímání krajiny veřejností (mentální mapy). Prostorovým obrazem krajiny Zlínského kraje je struktura půdního pokryvu (landcover) v kombinaci s pojetím reliéfu jako souboru tvarů zemského povrchu ve faktorové interpretaci (reliéf není jen produktem, ale i činitelem), na úrovni prostorových jednotek chorických. Cílové charakteristiky krajiny v podobě návrhů opatření (nikoliv jen popisů současné podoby krajiny, což bývá běžně obsahem stejně zaměřených studií) v podrobnosti řešení pro tyto vymezené jednotky představují konečný výsledek procesu plánování činností v krajině.

 

................................................................................................................................

.pdf "KRAJINY" ZLÍNSKÉHO KRAJE - typologická klasifikace chorické úrovně v cílovém stavu 55538,53 kB

Textová část

.pdf Cílové charakteristiky krajiny Zlínského kraje - textová část 1281,5 kB

Výkresová část

.pdf 01. Geomorfologické členění území Zlínského kraje 12994,28 kB
.pdf 02. Krajinné jednotky na území Zlínského kraje - 1 3003,96 kB
.pdf 03. Krajinné jednotky na území Zlínského kraje - 2 15300,55 kB
.pdf 04. Landuse Zlínského kraje 60712,89 kB
.pdf 05. Hodnoty koeficientu ekologické stability (KES) v jednotlivých krajinných jednotkách - 1 2145,28 kB
.pdf 06. Hodnoty koeficientu ekologické stability (KES) v jednotlivých krajinných jednotkách - 2 23064,62 kB
.pdf 07. Zařazení krajinných jednotek do skupin dle hodnot koeficientu ekologické stability - 1 2151,06 kB
.pdf 08. Zařazení krajinných jednotek do skupin dle hodnot koeficientu ekologické stability - 2 23074,58 kB
.pdf 09. Krajinné hodnoty na území Zlínského kraje 6315,43 kB
.pdf 10. Krajinné limity na území Zlínského kraje 3346,95 kB
.pdf 11. Fragmentace území a bariérová místa území Zlínského kraje 5855,29 kB
.pdf 12. Sklonitost svahů na území Zlínského kraje - 1 53598,83 kB
.pdf 13. Sklonitost svahů na území Zlínského kraje - 2 48573,74 kB
.pdf 14. Orientace svahů vůči světovým stranám na území Zlínského kraje - 1 27855,9 kB
.pdf 15. Orientace svahů vůči světovým stranám na území Zlínského kraje - 2 48577,82 kB
.pdf 16. Sklonitost svahů na pozemcích orné půdy na území Zlínského kraje 14036,32 kB
.pdf 17. Sklonitost svahů na pozemcích trvalých travních porostů na území Zlínského kraje 13966,95 kB
.pdf 18. Průměrná sklonitost svahů v jednotlivých krajinných jednotkách na území Zlínského kraje 22542,46 kB
.pdf 19. Krajinné jednotky s nevyhovujícím současným využitím vzhledem ke sklonitosti svahů 21454,73 kB
.pdf 20. Krajinné jednotky s nutností posílení ekologické stability 16209 kB
aktualizováno: 13.7.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap